ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bu programın amacı, uluslararası ilişkiler alanında temel bir disipliner bilgiye, akademik birikime, entelektüel derinliğe ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler yetiştirerek ülkenin bu alandaki insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Programda; dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı ve işleyişi gibi konular ile Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel bir ağırlık vererek; disiplinler arası bilgilere sahip, donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Geçmişin ve bugünün birikimi ışığında geleceğin şekillenmesi ancak bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabilir. Bu tespitten yola çıkarak ülke sorunlarına ve küresel konulara vakıf, olaylara ve sorunlara pozitif bir yaklaşımla eleştirel ve tarafsız bakabilen bireyler yetiştirmek de bu programın amaçlarından biridir.

Program, yabancı dillere özellikle önem vermesi nedeniyle mezun olan genç arkadaşlarımıza küresel ortamda hareketlilik ve 21. yüzyıl dünyasının yeniden şekillenmesinde aktif katılım fırsatları sunmaktadır. Öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren ikinci bir yabancı dilde ders almaya başlayacaklardır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede başka bir yabancı dil bilen ve uluslararası siyasi ve iktisadi konuları bilen bir mezun; bakanlıklar gibi çeşitli devlet kademelerinde, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile özel şirketlerde istihdam imkânı bulacaktır.

Yine de bu program başladıktan sonra yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğu hususunu öğrencilerimizin kendileri ile ve/veya öğrencilerimizin istihdam edileceği resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek yapılacak ampirik bir araştırma yoluyla ölçülecek ve böylece belirlenen kriterlere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilecektir. Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda, görülebilecek eksiklerin giderilmesi veya gerekli değişikliklerin yapılması hususunda ilgili paydaşlarla sürekli bilgi alışverişi sağlanması planlanmıştır.

2005 yılında resmi olarak kuruluşu gerçekleşen bölümümüzde 3 Ana Bilim Dalı (A.B.D.) bulunmaktadır. Bunlar; Uluslararası İlişkiler A.B.D., Uluslararası Hukuk ve Örgütler A.B.D. ve Siyasi Tarih A.B.D.’dır. Bu Ana Bilim Dallarına bünyesinde 2 Profesör, 1 Dr. Öğr. Üyesi 1 Öğr. Gör. ve 5 Araştırma Görevlisi olarak toplam 9 Akademisyen hizmet vermektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.