ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ders İçerikleri

İŞLETME

İŞL.101 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I  Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür.

İŞL.102 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II  Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar.

İŞL.103 GENEL MUHASEBE I  Muhasebenin tanımı ve gelişimi. Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri. Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği. Gelir Tablosu. Hesap kavramı ve hesapların işleyişi. Hesap planı, defter ve belgeler. Çift taraflı kayıt yöntemi. Muhasebe sürecine toplu bir bakış. Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri. KDV hesapları ve işleyişi.

İŞL.104 GENEL MUHASEBE II  Tek düzen hesap planının tanıtılması. Varlık hesapları ve işleyişi: Dönen ve duran varlıklar. Kaynak hesapları ve işleyişi: Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar. Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi. Envanter işlemleri. Hesapların kapatılması. Mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.

İŞL.110 BORÇLAR HUKUKU  Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).

İŞL.201 GENEL İŞLETME  İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.

İŞL.202 İŞLETME YÖNETİMİ  İşletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Yönetim teorileri: Klasik teori, neoklasik teori ve modern teori. Yönetim faaliyetlerinin özellikleri. Amaçlara göre yönetim. İstisnalarla yönetim. Yönetim fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, karar verme ve denetim. Yönetim Alanında güncel konular: Yalın organizasyon, kaizen, öğrenen organizasyon vb.

İŞL.207 PAZARLAMA İLKELERİ  Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi. Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. Pazar bölümlendirme. Pazar araştırması. Tüketici davranışı. Endüstriyel alıcı davranışı. Pazarlama bileşenleri: Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma.

İŞL.208 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  Örgütsel davranış modeli. Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar. (İşletme ve İşletme (İ.Ö) Bölümleri İçin Ön Şart: İŞL.102 Davranış Bilimleri II, İktisat ve İktisat (İ.Ö) Bölümleri için ön şart aranmaz.)

İŞL.209 INTRODUCTION TO MARKETING  Scope and nature of marketing. Environmental factors affecting marketing. Market segmentation. Marketing research. Consumer behavior. Organizational buying behavior. Marketing mix elements: Product management, price, distribution and promotion.

İŞL.210 PAZARLAMA YÖNETİMİ  Pazarlama yönetiminin esasları. Stratejik planlama ve pazarlama planlaması. Pazarlama örgütünün planlanması. Pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama faaliyetlerinin kontrolu. Örnek olay tartışmaları. (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.211 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I  Yöneylem araştırmasının, temel özellikleri ve kullanım alanları. Doğrusal programlama (DP), DP modelinin temel unsurları, DP modellerinin (matematiksel modellerin) kurulması. Örnek basit işletme problemlerinin modellenmesi.  Kurulan DP Modellerinin çözüm yöntemleri: Grafik yöntemi ve uygulama örnekleri. Grafik yöntemi ile teknik problemlerin incelenmesi. Tam tasvir yöntemi, uygulama örnekleri. Simpleks yöntemine teorik hazırlık.  Klasik maksimizasyon problemlerinin simpleks yöntemi ile çözümü, klasik olmayan maksimizasyon ve minimizasyon problemlerinin Simpleks yöntemi ile çözümü, Büyük M yöntemi. DP modellerinde karşılaşılan teknik sorunlar. LINDO paket program ile DP Modellerinin çözülerek çözüm sonuçlarının yorumlanması. Dualite; Primal ve Dual problemlerin değişkenleri, optimum çözümleri ve son simpleks tablosu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Duyarlılık analizi; küçük eşit, büyük eşit ve eşitlik biçimindeki sınırların gölge fiyatlarının grafik yöntemi ile bulunması ve geçerlilik alanının belirlenmesi. Son simpleks tablosundan gölge fiyatının bulunması ve geçerlilik alanının belirlenmesi. Fırsat zararının son simpleks tablosundan yararlanarak belirlenmesi. Uygulama örnekleri.

İŞL.212 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II  Tamsayılı, karma ve saf sıfır-bir programlama problemleri. Tamsayılı programlama problemlerinin çözüm yaklaşımları: Yuvarlama yöntemi ve zaafları, tam sayım yöntemi, kesme düzlemi yöntemi ve kısmi sayım yöntemleri. Tamsayılı programlama problemlerinde kullanılan teknik mekanizmalar: Ya-veya sınırı, ürünün ya hiç üretilmemesi ya da belirli bir miktarda üretilmesi durumu, ürünlerin belli büyüklüklerde üretilmesi durumu, iki sınırdan birinin seçilmesi, çok sayıdaki sınırdan belirli sayıda sınırın seçilmesi durumu, hazırlık ya da kuruluş maliyetinin dikkate alınması durumu ve karar değişkenlerinden çoklu seçim durumu.  İşletme problemlerinden seçilmiş mekanizmaların kullanıldığı örnek modellerin oluşturulması. Dal-sınır algoritması. Saf sıfır-bir programlama problemlerinin çözümünde BALAS Algoritması ve uygulama örnekleri. Çok kriterli karar problemleri, Amaç programlama ve uygulama örnekleri. Dinamik programlama. Şebeke analizleri; Faaliyet düğüm ve faaliyet ok yörünge ağlarının oluşturulması. PERT, CPM ve MPM yöntemleri, uygulama örnekleri. Şebekelerin DP Modeli olarak ifade edilmesi. Maksimum akım problemi, uygulama örnekleri. En küçük yayılma problemi (Djikstra algoritması), uygulama örnekleri. Aktarma şebeke modelleri. Simülasyon. Uygulama örnekleri.

İŞL.213 OPERATIONS RESEARCH I  The basic properties and the application areas of linear programming (LP). The ingredients of the (LP) model. Solution methods: The graphical method and the simplex method. Technical difficulties encountered in LP models. Duality and sensitivity analysis. Examples of applications on the real world decision problems.

İŞL.214 OPERATIONS RESEARCH II  Integer programming model: Positive and zero-one models. Solution Methods. Goal programming model. Network analysis. Dynamic programming. Simulation. Examples of applications on the real world decision problems.

İŞL.215 TİCARET HUKUKU I  Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler.

İŞL.216 TİCARET HUKUKU II  Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. Kıymetli evrak teorileri. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın ziyai ve iptali. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri. Hisse senetleri. Tahviller ve diğer menkul kıymetler.

İŞL.218 İHTİSAS MUHASEBESİ  Şirketler muhasebesi: Anonim ve limited şirketlerin özellikleri; kuruluş, sermaye değişikliği, kâr-zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri. Şirketlerde devir-birleşme ve tür değiştirme. İnşaat muhasebesi: Özel inşaat muhasebesi, yıllara yaygın inşaat muhasebesi. Banka işlemleri ve muhasebesi. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II)

İŞL.219 ENVANTER VE BİLANÇO  Envanter işlemleri: Muhasebe dışı envanter, muhasebe içi envanter. Envanter ve değerleme: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar. Gelir ve gider hesapları. Temel mali tabloların düzenlenmesi: Bilanço ve gelir tablosu. Ticari kar ve mali kar. Örnek uygulamalar. (Ön Şart: İŞL. 104 Genel Muhasebe II)

İŞL.301 ÜRETİM YÖNETİMİ I  Üretim yönetiminde temel kavramlar. Üretim sistemleri; Üretim sistemlerinin üretim faktörleri, üretim yöntemi ve ürün ile ilgili özellikleri, Üretim Yönetimi tanımı özellikleri ve çalışma alanları. Üretim fonksiyonları. Temel üretim tipleri ve özellikleri. Farklı ürünlerin üretimi ile ilgili filim gösterimi. Fabrika kuruluş yerinin belirlenmesi; Kuruluş yerinin belirlenmesinde kullanılan sayısal değerleme yöntemleri. Ağırlıklı faktörler yöntemi, Karlılık karşılaştırma yöntemi, Maliyet analizi yöntemi, Başabaş analizi metodu ve DP Problemi örnekleri;  Kapasite planlaması; Teorik kapasite, pratik kapasite, optimum kapasite ve çalışma derecesi. Kapasite planlamasında DP Örnekleri.  Üretimde kapasite ekonomisi (REFA) İnsan ve üretim aracı için zaman cinsinden kapasitenin belirlenmesi. Ürün ağaçları çeşitleri ve özellikleri, parça listeleri çeşitleri ve özellikleri. Parça listesi çözümlemesi, GOZİNTO yöntemi ve uygulama örnekleri.  Fabrika içi yerleşim düzenlemesi; Fabrika düzenleme çeşitleri, ürüne ve sürece göre düzenleme, programlanmış işyeri düzeni algoritmaları. Yerleşim düzenlemesinde kullanılan nitel ve nicel araçlar. İlişki ve yük grafikleri, İkili yer değiştirme yöntemi. Stok yönetimi; Stok maliyetleri, stok kontrol yöntemleri. Statik yöntemler: Temel model, sabit miktar modeli, üretim modeli. İndirimli fiyat modeli. Dinamik yöntemler: Wagner-Whitin Yöntemi, En küçük toplam maliyet yöntemi, En küçük birim maliyet yöntemi.

İŞL.302 ÜRETİM YÖNETİMİ II  Verilerin belirlenmesinde önemli olan temel özellikler. Verilerin belirlenmesinde REFA standart programı (Kullanım amacının belirlenmesi, iş sisteminin tanımlanması, iş akışının akış dilimlerine ayrılması, oranlama miktarlarının belirlenmesi, gerçek zamanların tespiti, gerçek zamanların değerlendirilmesi, temel zamanların bulunup payların ilave edilmesi ve standart sürenin bulunması) Akış türlerinin analizi, insan ve üretim aracı için işletme örnekleri üzerinde akış incelenerek kodlamalar gerçekleştirilir. Sipariş süresi (Belirli bir miktar ürünün üretimi için işçinin çalışması gereken süre) ve Yüklenme süresi (aynı miktardaki ürünün üretimi için makine teçhizatın çalışması gereken süre) hesaplanır. Tamir bakım planlaması: Bakım planlaması ve çeşitleri. Bakım planlamasında izlenecek politikalar. Bakım planlamasında işlem sıralaması. Tamir bakım planlamasında kullanılan sayısal yöntemler: Makinanın optimum yaşının bulunması, servis ile anlaşmada maliyet analizleri, yedek makine bulundurma problemleri, DP Modelleri (alet yenileme modeli). Üretim Planlaması ve Kontrolü, tanımı, önemi, aşamaları ve özellikleri. Üretim planlamasında kullanılan sayısal teknikler. Tek makine yöntemleri (Scharge yöntemi). Çok makine yöntemleri (Johnson, Geliştirilmiş Johnson, NEH yöntemi, En iyi takipçi yöntemi, Üretim hattı dengeleme problemleri (SALB1, SALB2, SALBF ve SALBG). Basit hat dengeleme yöntemleri, En büyük aday, En küçük aday ve Helgeson-Brnie yöntemi), uygulama örnekleri. Ergonomi amacı, önemi. İşyerinde iş görenin yüklenmesi.

İŞL.303 İŞLETME FİNANSMANI  Finansal planlama ve denetim. Finansal tablolar ve analiz araçları. İşletme sermayesi yönetimi. Sermaye yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Firmanın finansal durumunun analizi. Firmanın piyasa değeri ve sermaye yapısı arasındaki ilişki.

İŞL.304FİNANSAL YÖNETİM  Firmanın yatırım politikası. Duran varlıkların yönetimi. Sermaye bütçelemesi yöntemleri: Ortalama verimlilik, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç-verimlilik yöntemleri ve karlılık endeksi. Orta ve uzun vadeli finansman kaynakları. Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi.

İŞL.305 CORPORATE FINANCE  Financial planning and control. Financial statements and the techniques used in financial analysis. Working capital management. Capital structure and weighted average cost of capital. An analysis of firm's financial condition. The relationship between the capital structure and the market value of a firm.

İŞL.306 FINANCIAL MANAGEMENT  Investment policy of a firm. The management of fixed assets. Capital budgeting methods: Average rate of return, payback period, net present value, ınternal rate of return methods and the profitability index. Sources of long-term financing. Evaluation of risky investment projects.

İŞL.307 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  Personel yönetiminin anlam ve önemi. Personel yönetiminin gelişimi. Personel yönetiminin temel işlevleri. Personel yönetimini etkileyen bilim dalları. Personel bölümünün örgütlenmesi. İnsan gücü planlaması. İş analizi. İş tanımları. İş şartnameleri. Personel tedariki. Personel seçimi. İşe alıştırma (oryantasyon). Personel eğitimi. Personel değerlemesi ve yöntemleri. İş değerlemesi ve yöntemleri. Ücret yönetimi. Personel disiplini. Endüstiyel ilişkiler. İş güvenliği (Ön Şart: İŞL.201 Genel İşletme).

İŞL.311 DAĞITIM KANALLARI  Pazarlama kanallarına giriş. Aracılar: Perakendecilik ve toptancılık. Kanal yapıları ve türleri. Kanal dizaynı ve aşamaları. Pazarlama kanalları yönetimi. Kanalda çatışma, rekabet ve işbirliği. Fiziksel dağıtım: Taşıma, depolama, stok ve sipariş işleme fonksiyonları (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.312 TUTUNDURMA  Tutundurma çabaları ve haberleşme süreci. Tutundurma bütçesi. Tutundurma karması: Reklâm, kişisel satış ve satış yönetimi, diğer satış artırıcı çabalar, halkla ilişkiler ve tanıtma. Tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.313 MARKETING CHANNELS  The nature of marketing channels. Middlemen: Retailing and wholesaling. Structures and types of marketing channels. Channel design decisions. Channel management decisions. Channel cooperation, conflict and competition. Physical distribution: Transportation, warehousing, inventory control and order processing. (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.314 PROMOTION  Introduction to promotional efforts. The communication process. Promotional budget. Promotion mix: Advertising, personal selling, sales promotion, public relations and publicity. Evaluating the effectiveness of promotional activities.(Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.315 MALİYET MUHASEBESİ I  Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri. Doğrudan işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II).

İŞL.316 MALİYET MUHASEBESİ II  Üretim safhalarında birden çok mamül üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları. Örnek problemler.

İŞL.317 İŞLETME ORGANİZASYONU  Organizasyon kavramı. Organizasyonun yapısı: Organizasyon yapısının tanımı, anlamı, önemi ve kapsamı, temel ilkeleri, düzenlenmesi ve türleri. Yetersiz ve aşırı organizasyon. İşletme organizasyonunda yapısal ilişkiler: Organizasyonda beşeri unsurun yeri ve önemi, organizasyon içindeki yapısal ilişkilerin türleri. Uygulanacak organizasyon yapısının seçiminde rol oynayacak etmenler. Örgütsel değişim. Örgütsel değişimin uygulanması. İşletmenin organizasyon yapısının şekillendirilmesi (Ön Şart: İŞL.201 Genel İşletme).

İŞL.318 SERMAYE PİYASASI  Sermaye Piyasası: Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları: Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB'nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması.

İŞL.320 VERİMLİLİK YÖNETİMİ  Verimliliğin tanımı, işletmeler için önemi, verimliliği artıran faktörler, verimlilik analizi, toplam verimlilik, kısmi verimlilik hesaplamaları, verimlilik artırma programları, verimlilik artırma teknikleri, davranışsal teknikler, sermaye kaynaklarının verimliliği, kalite yolu ile verimliliğin artırılması, insan kaynaklarının verimliliği, yönetimin rolü, verimlilik eğitimleri, organizasyonun verimlilik için önemi, verimliliği etkileyen örgütsel unsurların incelenmesi, etkin kontrol teknikleri, balanced score card tekniği.

İŞL.322 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ  Lojistiğe Giriş: Lojistiğin tanımı ve kapsamı. Lojistik faaliyetlere duyulan ihtiyacın kaynakları. Lojistik sistemin tarihsel gelişimi. Lojistik faaliyetlerin amacı ve lojistiğin temel prensipleri. Türkiye'de lojistik sektörü. İşletmelerde Lojistik Yönetimi: İşletmelerde lojistik yönetiminin kapsamı. SCOR modeline göre işletmelerde temel lojistik süreçler. Planlama. Tedarik lojistiği. Üretim lojistiği. Dağıtım lojistiği. Ters lojistik. İşletme lojistiğinin amaçları ve faydaları. Lojistik maliyetler. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi (TZY) kavramları. Tedarik zincirinin yapısı ve kapsamı. SCOR modeline göre temel TZY süreçleri. TZY faaliyetleri. Tedarikçi ilişkileri yönetimi. Müşteri ilişkileri yönetimi. Dahili TZY faaliyetleri. TZY karar aşamaları. Tasarım kararları. Planlama kararları. Operasyonel kararlar. Tedarik zinciri stratejileri. Verimlilik ve hızlı yanıt temelli tedarik zinciri stratejileri. İtme ve çekme temelli tedarik zinciri stratejileri. Kitlesel özel üretim. Tedarik Zincirinde Talep Tahmini: Tahmin süreci. Tahmin yöntemleri. Nitel tahmin yöntemleri: Yönetici görüşleri. Kilit personel görüşleri. Delphi yöntemi. Pazar araştırmaları. Nicel tahmin yöntemleri: Zaman serisi analizleri. Son değer yöntemi. Aritmetik ortalama yöntemi. Hareketli ortalama yöntemi. Ağırlıklı hareketli ortalama yöntemi. Üstel düzeltme yöntemi. Nedensel modeller: Basit doğrusal regresyon yöntemi. Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı: Tedarik zincirinde tesis yeri seçimi/lokasyon kararları. Tedarik zinciri performansında lokasyon kararlarının rolü. Lokasyon kararlarını etkileyen faktörler. Lokasyon kararlarında kullanılan yöntemler. Faktör karşılaştırma yöntemi. Yük-mesafe yöntemi. Ağırlık merkezi yöntemi. Optimizasyon yöntemleri: Tek-ürün tek-aşamalı lokasyon problemleri için doğrusal programlama modelleri. Basit tesis lokasyon modeli. Kapasiteli tesis lokasyon modeli. p-medyan modeli. Tedarik Zincirinde Bütünleşik Planlama: Bütünleşik planlamanın tanımı ve kapsamı. Bütünleşik planlamada kullanılabilecek kapasite ve talep temelli alternatifler. Temel bütünleşik planlama stratejileri. Talebi izleme stratejisi. Sabit üretim hızı stratejisi. Karma stratejiler. Bütünleşik planlama için doğrusal programlama modeli. Tedarik Zinciri Taşıma Ağı Tasarımı: Taşıma ağı tasarım kararları. Tasarım alternatifleri. Doğrudan sevkiyat yoluyla taşıma. Milk-run taşıma. Dağıtım merkezi aracılığıyla taşıma. Çapraz sevkiyat aracılığıyla taşıma. 

İŞL.401 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI  Pazarlama araştırması süreci: Pazarlama probleminin belirlenmesi, araştırma dizaynları, veri kaynakları, örnekleme, veri toplama yöntemleri ve araçları, ölçme ve ölçekleme, verilerin analizi ve yorumu. Araştırma raporunun hazırlanması. (Ön Şart: İŞL.203 İstatistik I veya İŞL.205 Statistics I ve İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.402 STRATEJİK YÖNETİM ve İŞLETME POLİTİKALARI  Stratejik yönetim süreci. Stratejik yönetimin anlamı ve önemi. Stratejik yönetimde amaçların tesbiti. İç ve dış çevre analizleriyle işletmenin kendisini ve çevresini değerlendirmesi. Stratejik alternatifler. Rekabet analizi. Strateji seçiminde kullanılan teknikler. Strateji uygulaması. Stratejik liderlik ve stratejik kontrol. Örnek olaylar.

İŞL.403 MARKETING RESEARCH  Marketing research process: Problem formulation, research designs, data sources, sampling, data collection methods and instruments, measurement and attitude scaling, data analysis and interpretation. Preparation of research reports. (Ön Şart: İŞL.203 İstatistik I veya İŞL.205 Statistics I ve İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

iŞL.404 ULUSLARARASI PAZARLAMA  Pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlara uygulanması. Uluslararası pazarlamada çevresel faktörler. İhracat pazarlarının seçimi. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi. İhracatta gerekli dokümanlar ve banka işlemleri. (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.405 MUHASEBE DENETİMİ  Denetim işlevi ve muhasebe. Türkiye'de bağımsız dış denetimin gelişimi. Genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartları. Denetim raporu. Denetim süreci ve denetim planlaması. Denetim kanıtları ve teknikleri. İç kontrol sistemi. Denetimde faaliyet ve işlem akımları yaklaşımı. Bilgisayar destekli denetim. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II).

İŞL.406 INTERNATIONAL MARKETING  Application of marketing concepts and methods to the intermational marketplace. International marketing environment. Export market selection. Entry strategies. International marketing mix decisions. Export documents and methods of payment for international operations.(Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.407 TÜKETİCİ DAVRANIŞI  Tüketici davranışına giriş. Pazar bölümlendirme. Tüketici davranışında psikolojik etkiler: Öğrenme, güdülenme, algılama, tutumlar ve tutumların değiştirilmesi, kişilik. Tüketici davranışında sosyo-kültürel etkiler: Grup dinamiği ve danışma grupları, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf ve kültür. Tüketici satın alma karar süreci. Toplum ve tüketici davranışı. (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.408 VERGİ MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI  Temel muhasebe kavram ve ilkelerinin gözden geçirilmesi. Vergi türleri. Defter, belge ve kayıt nizamı. Dönem içi vergi sorumluluğu: Vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması; muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi. Dönem sonu vergi mükellefiyeti: Gelir ve kurumlar vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları. Yatırım indirimi, yeniden değerleme ve amortisman uygulamaları. (Ön Şart: İŞL.103 Genel Muhasebe I ve İŞL.104 Genel Muhasebe II).

İŞL.410 KALİTE KONTROLÜ  Kalite yönetimi olgusu. Kalite yönetiminin oluşum düzeyleri ve değerlendirme ölçütleri. Kalite yönetimine ilişkin kararların ekonomik yönleri. Toplam kalite yönetimi ve kalite çemberleri. Kontrol diyagramlarının oluşturulması ve yorumlanması. Kabul örneklemesi: Tek katlı ve kademeli kabul planları.

İŞL.411 KARAR TEORİSİ  Karar verme kavramı. Belirlilik, belirsizlik ve risk ortamında karar verme. Bir ve birden çok aşamalı karar problemleri (Karar Ağaçları/Dinamik Programlama). Bir ve birden çok kriterli karar problemleri (Çokamaçlı Programlama/Analitik Hiyerarşi Yöntemi/Veri Zarflama Analizi).Rakibin Söz Konusu Olduğu Karar Problemleri (Oyun Teorisi). Markov süreçleri.

İŞL.413 MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  Hisse senedi ve tahvil değerini etkileyen faktörler. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde kullanılan teorik ve pratik yöntemler. Fiyat/kazanç katsayısı. Sistematik riskin ve sistematik olmayan riskin kaynakları. Portföy yatırımı ve değerlendirme yöntemleri. Finansal varlıkları fiyatlama modeli.

İŞL.414 MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ  Standart tip mali tabloların analizi. Karşılaştırmalı tablo ve oran analizi teknikleri. Firmaların finansal açıdan uygulamalı olarak değerlendirilmesi. İflas tahmin modellerinin tanıtılması. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II).

İŞL.415 İŞ HUKUKU  İş hukukunun konusu, nitelikleri ve gelişimi. İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları. Ferdi iş hukuku: Hizmet akdi, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, ücretler, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar. Toplu iş hukuku: Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi. İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iş mahkemesi. Grev ve lokavt.

İŞL.416 HALKLA İLİŞKİLER  Çağdaş işletmelerde yeni bir güç ve işlev olarak halkla ilişkilerin yeri, önemi ve gelişimi. Halkla ilişkilerde amaçlar ve temel ilkeler. Halkla ilişkilerin örgütlenmesi: Halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri, halkla ilişkiler biriminin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanlarında bulunması gereken özellikler. İş yerinde halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler. Halkla ilişkiler yönetimi. İşletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları.

İŞL.418 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ  Bu derste, işletmelerin güncel olarak yaşamakta oldukları koşullar ve sorunlarla ilgili bir anlayış geliştirmek amacıyla, işletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri çevre koşulları, yeni yüzyılda ihtiyaç duyulan yönetici yetenekleri, değişim, yeniden yapılanma, kıyaslama, toplam kalite yönetimi... gibi konular yönetim bakış açısıyla incelenecektir. Ayrıca sorunlarla ilgili uygulama örnekleri verilecek ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

İŞL.419 YATIRIM PROJE ANALİZİ  Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler.

İŞL.420 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI  Muhasebede dönemiçi ve dönemsonu işlemlerin genel olarak gözden geçirilmesi. Bilgisayarlı muhasebeye giriş. LMS ve LKS’nin tanıtılması. Bilgisayarlı ortamda bir firmanın kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması. Bilgisayarda dönemiçi işlemler: Stok kayıtları, irsaliye ve fişler, faturalama, cari hesaplar, çek-senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri. Bilgisayarda dönemsonu işlemler: Muhasebe entegrasyonu, muhasebe kayıtları ve mali tabloların hazırlanması.

İŞL. 421 ULUSLARARASI FİNANS  Uluslararası finansa giriş ve kavramsal hareketler. Uluslararası sermaye hareketleri. Finansal teknikler:  Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising. Finansal türevler: Future, Option, Hedging, Swap. Döviz yönetimi: Euro-pazarlar.

İŞL.423 YÖNETİM MUHASEBESİ  Yönetim muhasebesinin tanımı ve maliyet muhasebesi ile olan ilişkisi. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları ve bunların sınıflandırılması, kısa ve uzun vadeli kararlarda kullanılması. İşletme bütçelerinin düzenlenmesi, başabaş noktası, maliyet-hacim-kâr analizleri, esnek bütçe kavramı ve standart maliyet sistemi ile sapma analizleri. Örnek monografiler ve çözümleri.

İŞL.424 ERGONOMİ  Ergonominin tarihsel gelişimi, anlamı amacı. İşin ve insanın ergonomik açıdan incelenmesi. İş değerlendirme kriterleri. İş gerek türlerinin analizi. İş sisteminin düzenlenmesi. İnsan gücü ve yönetimi. Uyum sağlamayı belirleyen faktörler. İş verimliliğinin zaman içindeki değişimi. Kişisel özellikler. İş yükleme. Performans işle ilgili temel bilgiler. İşin ve iş yerinin ergonomik açıdan düzenlemesi. Antropometrik düzenleme (vücut ölçüleri, duruş, oturarak yapılan işlerde işyeri ölçüleri, ayakta yapılan işlerde işyeri ölçüleri, yorulma dinlenme. İşin zaman açısından düzenlenmesi (çalışma zamanının düzenlenmesi, dinlenme molaları, vardiya ve gece çalışması). Çevre koşullarının insan üzerindeki etkileri. Isı ve insan vücudunun ısı bilançosu ( insan vücudu ve çevre arasındaki ısı alışverişi, ısı ışınımı, buharlaşma, iklimin değerlendirilmesi ve etkileri). Havalandırma. Ses ile ilgili temel kavramlar (gürültünün etkileri, gürültüden korunma). Mekanik titreşimler ile ilgili temel bilgiler. Aydınlatma ile ilgili temel bilgiler (iyi bir aydınlatmanın özellikleri, aydınlatma şiddeti, eşdüzey aydınlatma, göz kamaşmasının sınırlandırılması, ışık rengi ve renk yansıtma, çalışma ortamında renkler, aydınlatma araçları). Zararlı maddeler ile ilgili temel bilgiler. Zararlı maddelerin etkileri ve sınıflandırılması.

İKTİSAT

İKT.101 İKTİSADA GİRİŞ I  İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Temel ekonomik kavramlar. Piyasa mekanizması: Talep, arz, ve piyasa dengesi. Talep ve arz esneklikleri. Talep ve fayda. Tüketici ve üretici dengesi. Ölçek ekonomileri. Dışsal ekonomiler. Ürün piyasalarında fiyat oluşumu: Tam rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi, eksik rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi. Faktör piyasalarında fiyat oluşumu.

İKT.102 İKTİSADA GİRİŞ II  Temel makro ekonomik değişkenler. Milli gelir: Tanımlar, temel milli gelir büyüklükleri, milli gelirin ölçülmesi ve denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi. Para ve kredi: Para arzı ve talebi, para piyasasında denge, kredi ve çeşitleri. Enflasyon: Tanım, çeşitleri, nedenleri ve etkileri. İstihdam ve işsizlik: İstihdam kavramı, işsizliğin nedenleri ve çeşitleri. Uluslararası iktisat: Uluslararası ticaret ve sağlanan kazançlar, döviz, döviz kuru ve ödemeler bilançosu. Ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili temel kavramlar.

İKT.201 MİKROEKONOMİ I  Mikroekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi: Eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, farksızlık analizi ve tüketici dengesi. Piyasa talep analizi. Talep esnekliği ve çeşitleri. Üretim teorisi: Arz fonksiyonu ve arz esnekliği. Üretim fonksiyonu ve verim analizi, optimal faktör bileşiminin seçimi. Maliyet teorisi: Maliyet ve üretim ilişkisi, kısa ve uzun dönem firma maliyetleri (Ön Şart: İKT.101 İktisada Giriş I)

İKT.202 MİKROEKONOMİ II  Talep, arz ve piyasa dengesi. Piyasa çeşitleri ve firma davranışları teorisi: Tam rekabet teorisi, monopol teorisi, monopollü rekabet teorisi, oligopol teorileri. Faktör fiyatları ve gelir bölüşümü. Genel denge teorisi. Rekabet teorisi (Ön Şart: İKT.101 İktisada Giriş I).

İKT.203 MAKROEKONOMİ I  Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.204 MAKROEKONOMİ II  Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II).

İKT.205 MİKROEKONOMİ  Mikroekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi. Üretim teorisi. Maliyet teorisi. Talep, arz ve piyasa dengesi. Piyasa çeşitleri ve firma davranışları teorisi. Faktör fiyatları ve gelir bölüşümü. Genel denge teorisi. Refah teorisi.

İKT.206 MAKROEKONOMİ  Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi. İstihdam ve işsizlik. Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi. Kamu sektörü ve milli gelir. Para arzı ve talebi. Enflasyon analizi. Makro ekonomi politikaları. Ekonomik büyüme.

İKT.207 MICROECONOMICS I  The definition and scope of microeconomics. The basic concepts. Consumption theory: Marginal utility and consumer equilibrium. Indifference analysis and consumer equilibrium. Demand analysis. Demand elasticity. Production theory: Supply function and supply elasticity, production function and productivity analysis, determination of the optimal factor combination. The theory of cost: the relationship between production and cost, the short and long run costs. (Ön Şart: İKT.101 İktisada Giriş I)

İKT.208 MICROECONOMICS II  Market equilibrium. The theories on the behavior of the firms under various market circumstances: The theory of perfect competition, the theory of monopoly, the theory of monopolistic competition, the theories on oligopolies. Factor prices and income distribution. The theory of general equilibrium. The theory of competition. (Ön Şart: İKT.101 İktisada Giriş I)

İKT.209 MACROECONOMICS I  The definition and scope of macroeconomics. The measurement of national income and the difficulties encountered. The level of employment and the question of unemployment. The Simple Keynesian System: The analysis of consumption, saving and investment functions. The determination of the equilibrium level of income, the concept of multiplier, the public sector and the national income. National income in an open economy. Long run consumption functions and the concept of accelerator. (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.210 MACROECONOMICS II  Equilibrium in the classical national income model. Money supply and money demand. The Neoclassical Keynesian Model (The IS-LM Analysis). The Moneterist, Neoclassical and Neokeynesian approaches. The models on business cycles. Inflation theories. Macroeconomic policies. Economic growth. (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.211 EKONOMİK SİSTEMLER  Sistem ve ekonomik sistem kavramları. İktisat bilimi ve ekonomik sistem arasındaki ilişki. Ekonomik sistemlerin özellikleri, tarihsel kökleri ve felsefi temelleri. Kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomik sistem ve diğer sistemler. Ekonomik sistemlerdeki değişmeler, ekonomik rejimler ve bu rejimlere bağlı olarak ekonomilerin işleyişleri. Kapitalist ve sosyalist sistem uygulamalarına ilişkin örnek okuma parçaları.

İKT.301 ULUSLARARASI İKTİSAT I  Dış ticaret teorisi: Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, ekonomik büyüme ve dış ticaretin analizi. Dış ticaret politikası: Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikaları. Dış ticaret ve kalkınma (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.302 ULUSLARARASI İKTİSAT II  Uluslararası parasal ilişkiler: Döviz piyasası, vadeli döviz piyasası, dış ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşmesi, kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler. Kalkınma ve dış tasarruflar: Uluslararası özel mali sermaye akımları, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası teknoloji transferi ve uluslararası iş gücü akımları, resmi krediler (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.303 PARA VE BANKA  Paranın tanımı, işlevleri ve standartları. Finansal piyasalarda kullanılan finansal araçlar ve aracı kuruluşlar. Türk bankacılık sistemi ve işleyişi. Para arzı teorisi ve ticari bankaların kaydi para yaratması. TC Merkez Bankası'nın yapısı, işleyişi ve para politikası uygulamaları. Para talebi ve faiz teorileri. Özel finans kurumları. Bankaların fon kaynakları. Bankaların fon kullanımı. Uluslararası bankacılık.

İKT.304 PARA POLİTİKASI  Para politikasının amaçları. Para politikasının araçları ve etkileri. Para politikasında uygun gösterge seçimi. Finansal sistem ve ekonomi: Mal ve para piyasalarının IS-LM ve toplam talep-toplam arz modelleri ile analizi. Paranın yansızlığı: Paranın reel ekonomi üzerindeki etkilerinin yeni klasik, yeni Keynezgil ve reel konjonktür modelleri çerçevesinde incelenmesi. Enflasyon analizi: Enflasyonla mücadelede para politikasının rolü, merkez bankasının kredibilitesi, Phillips eğrisi analizi. Türkiye’de para politikası uygulamaları.

İKT.305 MONEY AND BANKING  The definition, functions and standards of money. Financial markets, intermediaries and instruments. The Turkish banking system and its functioning. The theory of money supply and the deposit creation of commercial banks. The structure of the Turkish Central Bank and its role in the implementation of monetary policy. The theories of demand for money and interest. Private financial institutions. The sources and uses of funds in the banking system. International banking.

İKT.306 MONETARY POLICY  Aims of monetary policy. Tools and effects of monetary policy. Appropriate target selection in monetary policy. The financial system and the economy: Analysis of goods and money markets by means of IS-LM and aggregate demand- aggregate supply models. Neutrality of money: Analysis of the effects of money on the real economy within the framework of new-classical, new- Keynesian and real business cycle models. Inflation analysis: The role of monetary policy in controlling inflation, the credibility of central bank, Phillips curve analysis. Monetary policy applications in Turkey.

İKT.307 MATEMATİKSEL İKTİSAT I  Matematiksel iktisadın tanımı ve kapsamı. Statik analiz: Kısmi ve genel denge analizi. Karşılaştırmalı statik analiz: Türev ve türevin kuralları, türevin iktisatta kullanımına örnekler. Sınırlı optimizasyon: Tüketici ve üretici dengelerinin matematiksel analizi. Piyasa yapısı ve kâr maksimizasyonu. Homojen fonksiyonlar. Cobb-Douglas ve CES üretim fonksiyonları (Ön Şart: İŞL.106 Matematik II veya İŞL.108 Mathematics II)

İKT.308 MATEMATİKSEL İKTİSAT II  Türevin İktisatta Kullanımı: Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Sınırlı ve Sınırsız Optimizasyon, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Faiz ve Iskonto Hesaplamaları, Integral Hesapları: Üretici ve Tüketici Fazlaları, Endeksler, İktisatta Kullanılan Fiyat, Miktar ve Dış Ticaret Endeksleri, Rekabet Gücünü Ölçen Endeksler (Ön Şart: İŞL. 106 Matematik II veya İŞL. 108 Mathematics II)

İKT.309 MATHEMATICAL ECONOMICS I  The definition and scope of mathematical economics. Static analysis: Partial and general equilibrium analysis. Comparative static analysis: The derivative and rules of differentiation, the use of derivatives in economics. Constrained optimization: The mathematical analysis of consumers’ and producers’ equilibrium. The market structure and profit maximization. Homogeneous functions. Cobb-Douglas and CES production functions. (Ön Şart: İŞL.106 Matematik II veya İŞL.108 Mathematics II)

İKT.310 MATHEMATICAL ECONOMICS II  Dynamic analysis. Economic dynamics and integral, Domar growth model. The continuous time analysis by means of differential equations: Dynamics of market price, Solow growth model, a market model with price expectations, the interaction of inflation and unemployment. The discrete time analysis by means of difference equations: The dynamic stability of equilibrium, the cobweb model. Simultaneous differential and difference equations: The genesis of dynamic systems, solving simultaneous dynamic equations, dynamic input-output models, the inflation-unemployment model. (Ön Şart: İŞL.106 Matematik II veya İŞL.108 Mathematics II).

İKT.311 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ  İktisat tarihinde yöntem. Selçuklu öncesi iktisat tarihi. Selçuklu ekonomisinin esasları. Osmanlı ekonomisinin tarihi ve kültürel temelleri. Osmanlı'da sosyal ve ekonomik yapı. Devlet maliyesi. Tımar ve vakıf düzeni. Esnaf birlikleri. Para ve finansman sistemleri. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik kurumları.

İKT.312 TARIM EKONOMİSİ  Tarım ekonomisinin tanımı, kapsamı ve tarihsel gelişimi. Tarihte tarımsal faaliyetler ve Tarım Devrimi. Tarımda üretim faktörleri ve işlevleri. Tarımda ürün ve faktör piyasaları: Arz, talep ve fiyat oluşumu. Tarım işletmeleri ve kooperatifleri. Tarım politikaları: Teori ve Türkiye'deki uygulamalar. Tarım ve dış ticaret. Avrupa Birliği'nde ortak tarım politikası.

İKT.313 VERİMLİLİK  Verimliliğin tanımı ve önemi. Verimlilik kavramının tarihsel gelişimi. Makro düzeyde verimliliğin ölçülmesi. Verimlilik düzeyini belirleyen temel etmenler ve verimlilik-büyüme ilişkisi. Yapısal değişmelerin verimlilik üzerindeki etkileri. Dış ticaret politikaları ve ülkelerin verimlilik performansları. Türkiye ve dünya ekonomisinde verimliliği artırma yönünde sağlanan gelişmeler. Verimlilik kültürünü geliştirme politikaları.

İKT.314 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ  İhracat ve ithalat kavramı. Dış ticaret işlemi akış şeması. Dış ticaret işlemlerinde düzenlenen belgeler. Dış ticarette teslim şekilleri. Dış ticarette ödeme şekilleri. Mevzuat: Gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı. Dış ticarette devlet tarafından sağlanan teşvikler. Misafir dış ticaret elemanlarının sunuşları.

İKT.315 TÜRKİYE EKONOMİSİ  Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.

İKT.317 SANAYİ EKONOMİSİ  Sanayi ekonomisinin kapsamı ve özellikleri. Sanayi ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki ilşkiler. Kalkınma ve sanayileşme kavramları. Kalkınma stratejileri. Sanayi sektörünü oluşturan alt sektörlerin genel özellikleri ve bu sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantılar. Sanayide firma büyüklüğünü etkileyen faktörler. Sanayide yoğunlaşma: Tanımı, analizi ve ölçülmesi. Türk imalat sanayiinin temel özellikleri ve sorunları.

İKT.318 BÜTÇE  Bütçenin tanımı, tarihi gelişimi ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri ve bu ilkelerden sapmalar. Bütçe kuramları ve bütçeleme teknikleri. Türkiye’de bütçe süreci: Bütçenin hazırlanması, onanması, uygulanması ve denetimi. Bütçenin ekonomik etkileri. Bütçe sürecinin rasyonelleştirilmesi (klasik bütçeleme sisteminden modern bütçeleme sistemlerine geçiş).

İKT.319 KAMU MALİYESİ  Mali olayların tanımı ve özellikleri. Maliye biliminin konusu, tanımı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Kamu kesimi ile özel kesim arsındaki ilişki. Kamu kesiminde amaçlar ve araçlar. Kamu kesiminin örgütlenmesi. Bütçenin tanımı ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri ve bu ilkelerden sapma örnekleri. Bütçe süreci. Kamu harcamalarının tanımı ve sınıflandırılması. Kamu gelir çeşitleri. Vergi teorisi: Vergilemede temel kavramlar, vergi çeşitleri, vergileme ilkeleri, vergi yükü ve vergilemeye karşı tepki. Devlet borçlanması ve ekonomik etkileri.

İKT.321 YÖNETİM EKONOMİSİ  Talep fonksiyonunun ampirik olarak incelenmesi. Talep ön tahmini. Talep esnekliklerinin hesaplanması. Üretim fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Maliyet fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Kârın ölçülmesi, planlanması ve kontrol edilmesi. Çeşitli piyasa şartları altında fiyatlama ve üretim miktarını belirleme kararlarının alınması. (Ön Şart: İŞL.106 Matematik II veya İŞL.108 Mathematics II ve İŞL.204 İstatistik II veya İŞL.206 Statistics II).

İKT.401 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ  İktisadi düşünce tarihinin tanımı, kapsamı, yöntemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Merkantilizm. Fizyokrasi. Klasik iktisadi düşünce. Klasik iktisadi düşünceye tepkiler: Tarihçi okul, kurumsalcı akım, himayeci görüş, sosyalist iktisadi düşünce. Neoklasik iktisadi düşünce. Çağdaş iktisadi düşünce akımları: Keynezyen görüş, parasalcı görüş, yeni düşünce akımları.

İKT.402 İKTİSAT POLİTİKASI  İktisat politikasının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması. İktisat teorisi ve iktisat politikası ilişkisi. İktisat politikasında amaçlar ve karar birimleri. İktisat politikasında araçlar ve etkileri. İktisat politikasının aşamaları ve sorunları: Karar, uygulama, kontrol aşamalarında karşılaşılan sorunlar; zaman gecikmeleri. Türkiye'de uygulanan bazı iktisat politikalarının temel özellikleri.

İKT.403 KALKINMA İKTİSADI Temel kavramlar. Az gelişmiş ülkeler ve özellikleri. İktisadi kalkınmanın genel analizi. Sermaye birikimi ve iktisadi kalkınma: Tasarruf, enflasyon, vergileme, dış tasarruflar. Kaynakların dağıtımı. İktisadi kalkınma ve teknoloji seçimi. Az gelişmişlik teorileri. Kalkınma ve büyüme teorileri: Harrod-Domar modelleri ve sonrası; para, gelir dağılımı, teknoloji ve büyüme teorileri, optimal büyüme teorileri, yeni teoriler.

İKT.404 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER  Uluslararası iktisadi birleşme kavramı. Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi: Evrensel yaklaşım, bölgesel yaklaşım. Gümrük birliğinin ekonomik etkileri. İktisadi birliğin analizi. Kutuplaşma teorisi. Avrupa Birliği ve sağlanan gelişmeler. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri. Gümrük birliğinin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri. Dünyadaki diğer ekonomik birleşmeler.

İKT.405 EKONOMETRİYE GİRİŞ I  Ekonometrinin tanımı ve kapsamı. Ekonometrik çalışmanın metodolojisi. Model kurma. Basit doğrusal regresyon modeli ve bu modelin En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmesi. Model ve katsayılarına ilişkin hipotez testleri (Ön Şart: İŞL.204 İstatistik II veya İŞL.206. Statistics II)

İKT.406 EKONOMETRİYE GİRİŞ II  Çoklu regresyon analizi: Gauss-Markov teoremi, çoklu regresyon modelinin matrislerle tahmin edilmesi, modele ve katsayılarına ilişkin hipotez testleri. Çoklu regresyon modelinin matematiksel formları. Regresyon analizinde kukla değişkenlerin kullanılması. Klasik regresyon analizinin varsayımlarından sapmalar: Farklı varyanslılık, otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı. Bilgisayar uygulamaları: SPSS ve Excel. (Ön Şart: İŞL.204 İstatistik II veya İŞL.206. Statistics II)

İKT.407 INTRODUCTION TO ECONOMETRICS I  The defınition and scope of econometrics. The methodology of econometrics. Model building. The simple linear regression model and its estimation by the technique of least squares. The hypothesis testing pertaining to the model and its coefficients. (Ön Şart: İŞL. 204 İstatistik II veya İŞL. 206. Statistics II).

İKT.408 INTRODUCTION TO ECONOMETRICS II  Multiple regression analysis: Gauss-Markov theorem, estimation of multiple regression model by means of matrices. The hypothesis testing pertaining to the model and its coefficients. The mathematical forms of multiple regression model. The use of dummy variables in classsical regression model. Violation of the assumptions of the multiple regression model: Heteroscedasticity, autocorrelation, multicollinearity. The computer applications: SPSS and Excel. (Ön Şart: İŞL. 204 İstatistik II veya İŞL. 206. Statistics II).

İKT.409 GÜNÜN İKTISADİ MESELELERİ  Gelir dağılımı, devletin ekonomideki yeri, özelleştirme, globalleşme, şehirleşmenin getirdiği ekonomik problemler, tarım sektörünün problemleri ve borsa dalgalanmalarının ekonomik konjönktür ile bağlantısı gibi güncel iktisadi konular ele alınmaktadır.

İKT.410 HİZMET EKONOMİSİ  Hizmet ekonomisinin tanımı ve kapsamı. Hizmet ekonomisinin göstergeleri: Hizmet istihdamı, hizmet üretimi ve hizmet tüketimi. Hizmet sektöründeki büyümenin nedenleri. Hizmetlerin tanımı ve özellikleri. Hizmetlerin sınıflandırılması. Hizmet arzı, hizmet talebi ve hizmet piyasasında fiyat oluşumu. Uluslararası hizmet ticareti. Bilgi toplumu kavramı. Bilgi toplumunun ekonomik, sosyal ve alt yapı parametreleri. Türkiye’de hizmet ve bilgi sektörlerinin gelişimi.

İKT.412 BÜYÜME TEORİLERİ  Ekonomik büyümenin tanımı. Ekonomik büyümenin koşulları. Büyüme muhasebesi. Büyüme artığı. Büyüme analizinde kullanılan yöntemler: Büyüme oranı kavramı, ölçümlerde ortaya çıkan belirsizlikler, başlıca analiz aletleri. Klasik büyüme teorisi, yeni büyüme teorileri, büyümeye yönelik politikalar.

İKT.413 ÇEVRE EKONOMİSİ  Çevre ekonomisinin tanımı ve kapsamı. Türkiye’de ekolojik baskılar üzerine gözlemler. Nüfus, enerji, besin sorunları. Çevrecilik, siyasal ekoloji ve ekonomi. Çevre malları ve dışsallık. Çevresel etki değerlendirilmesi. Sürdürülebilir gelişme kavramı.

İKT.414 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI  Bilim ve teknolojinin tanımı, amacı ve ölçümü. Teknolojik gelişmenin safhaları ve yeni teknolojiler. Eski ve yeni teknolojik sistemlerin firma ve ulusal ekonomi düzeyindeki özellikleri. Bilim ve teknoloji politikalarının amaç ve araçları. Yüksek teknolojiler ve sektörlerin analizi. Araştırma politikaları ve üniversite-sanayi işbirliği. Bilim ve teknolojik gelişmelerin sağlanma yolları. Bilim ve teknoloji politikalarının temel ekonomik büyüklükler üzerindeki etkisi. Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve uygulanan politikalar. Türkiye’de bilimsel ve teknolojik altyapı ve uygulanan politikalar.

İKT.415 DÖVİZ PİYASASI  Dövizin tanımı. Vadesiz döviz piyasası ve özellikleri. Bankalar ve döviz işlemleri. Döviz kuru. Döviz arbitrajı. Konvertibilite. Vadeli döviz piyasası. Vadeli kurlarla spot kurlar arasındaki ilişki. Vadeli döviz piyasasının fonksiyonları. Vadeli döviz piyasasında denge. Vadeli piyasaya hükümet müdahaleleri. Dövizle ilgili gelecek işlemleri. Döviz opsiyonları. Uluslararası para sistemi ve döviz piyasası. Avrupa dolar piyasasının oluşumu, önemi, işleyişi ve etkileri. Avrupa dolar piyasası ve yurt-içi bankacılık.

İKT.416 SOSYAL POLİTİKA  Sosyal politikanın tanımı ve kapsamı. Sosyal politika ile ilgili temel kavramlar. Sosyal politika kuruluşları: Milli kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar. Sosyal politikanın hukuki kuralları: Ferdi iş hukuku kuralları ve toplu iş hukuku kuralları. İş uyuşmazlıkları ve çözümlenmesi: Ferdi iş uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlıkları, menfaat uyuşmazlıkları ve hak uyuşmazlıkları.

İKT.417 EXCHANGE MARKET  Foreign exchange. Spot exchange market and its characteristics. Banks and foreign exchange transactions. Exchange rate. Arbitrage. Convertibility. Forward exchange market. The relationship between spot and forward exchange rates. The functions of forward exchange market. Government intervention to forward exchange market. The futures market. Foreign exchange options. International monetary system and exchange market. The evolution, significance, operation and effects of Eurodollar market. Eurodollar market and domestic banking.

İKT.418 ÇALIŞMA EKONOMİSİ  Çalışma ekonomisinin tanımı ve kapsamı. İş piyasası kavramı. İş piyasası tiplerinin teorik analizi. Emek seyyaliyeti. İş piyasasını düzenleyici faaliyetler: Mesleğe yöneltme ve mesleki eğitim. Emek arzı ve talebi. Ücretlerin oluşumu ve ücret sistemi. İşşizlik, çeşitleri ve mücadele yolları. Ekonomik açıdan toplu sözleşmelerin mahiyeti ve prensipleri.

İKT.420 ULUSLARARASI İKTİSAT  Dış ticaret teorisi. Dış ticaret politikası: Dış ticaret politikasının amaç ve araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikaları. Uluslararası parasal ilişkiler: Döviz ve döviz piyasaları. Kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler. Dış ödemeler bilançosu. Uluslararası sermaye akımları. Uluslararası ekonomik birleşmeler.

İKT.421 MALİYE POLİTİKASI  Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.(Ön Şart: MLY.307 Kamu Maliyesi).

İKT.422 INTERNATIONAL ECONOMICS  International trade theory. International trade policy: The aims and tools of international trade policy, the customs tariffs and nontariff trade policies. International monetary relations: Foreign exchange and foreign exchange markets. Theories concerning changes in the exchange rates. The balance of payments accounts. International capital flows. International economic integrations.

İKT.424 BÖLGESEL KALKINMA  Kalkınma kutupları teorisi. Ekonomik alan kavramı. Ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgesel gelişme farklılıkları: Bölgesel dengesizliğin ortaya çıkış nedenleri, bölgesel dengesizliğin sakıncaları. Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikalar. Bazı ülkelerde bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik politikalar. Türkiye’de bölgelerarası sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkları ve bu farklılığı azaltmaya yönelik politikalar.

MALİYE

MLY.101 KAMU MALİYESİNE GİRİŞ   Kamu maliyesinin tanımı ve önemi, Kamu maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları ile bağlantıları, Kamu maliyesine ilişkin çeşitli yaklaşımlar, Kamu ekonomisi Özel ekonomi ayrımı, Devletin ekonomiye müdahale nedenleri, Kamu harcamalarının tanımı ve özellikleri, Kamu harcamalarının artışı ve bu artışı açıklamaya yönelik görüşler,  Kamu harcamalarının sınıflandırılması, Kamu harcamalarının etkileri, Kamu gelirlerinin tanımı ve niteliği, Kamu gelirlerinin türleri, Vergi teorisi (verginin tanımı, unsurları, amaçları, türleri, vergi ilkeleri),  Bütçe Teorisi (Bütçenin tanımı ve özellikleri, fonksiyonları, ilkeleri ve sistemleri), Mahalli İdareler Maliyesi (Mahalli idare kavramı, Mahalli idarelerin varoluş nedenleri, Merkezi ve Mahalli idare ilişkileri, Mahalli İdarelerin gelirleri), Devlet borcunun tanımı ve önemi, Devletin borçlanma nedenleri, Devlet borçlarının sınıflandırılması ve yönetimi Maliye politikasının ortaya çıkışı ve gelişimi, konusu ve amaçları.  

MLY.201 MALİYE TEORİSİ I  Kamu maliyesinin tanımı ve içeriği. Kamu ekonomisi teorisi. Kamusal faaliyetleri açıklamaya ilişkin yaklaşımlar. Kamusal harcamalar teorisi. Kamusal harcamaların artışı yasası. Kamusal harcamaların sınıflandırılması. Kamusal harcamaların makro ve mikro ekonomik etkileri. Türkiye’de kamusal harcamaların yapısal analizi. Kamu kesiminin ekonomi içindeki payının ölçülmesi.

MLY.202 MALİYE TEORİSİ II  Kamusal finansman teorisi. Kamusal gelirlerin farklı kriterlere göre sınıflandırılması. Kamusal gelir çeşitleri. Vergi kavramı ve vergi teorileri. Vergileme teknikleri. Vergileme ilkeleri. Gelir, servet ve harcama vergileri. Vergileme sistemleri. Türk vergi sisteminin gelişimi ve bugünkü durumu. Borçlanma politikası ve borç yönetimi.

MLY.203 MALİYE VE VERGİ TARİHİ  Devlet Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Yerel Yönetimlerin Tarihsel Evrim Süreci, Kamu Girişimciliğinin Evrimi, Fon Sistemi ve Fon Ekonomisi, Kamu Harcamalarının Gelişimi, Kamu Gelirlerinin Tarihsel Gelişimi, Hazine Yönetimi Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı Tarihsel Evrimi, Kamu Muhasebesi Tarihsel Gelişimi

MLY.204 MALİ KURUMLAR  Mali yapı ve unsurları. Kamu mali kesimi ve kurumsal yapısı: Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı vb. Türkiye'de mali kesim: Para yaratan mali kurumlar (Merkez Bankası, ticaret bankaları ve özel finans kurumları), para yaratmayan mali kurumlar (kalkınma bankaları, kredi kefalat kooperatifleri ve posta çekleri sistemleri), yarı mali kuruluşlar (sosyal güvenlik kuruluşları ve özel sigorta sistemi) ve hizmet kuruluşları (menkul kıymetler ve kambiyo borsaları).

MLY.206 KAMU MUHASEBESİ  Devlet muhasebesinin tanımı, kapsamı, gelişim süreci ve yasal dayanakları. İdari yapılanma. Devlet muhasebesinde kullanılan hesaplar. Tahsilat ve ödeme. Raporlama işlemleri. Devlet muhasebesinde sorunlar ve çözüm önerileri. Devlet İhale Kanunu ve işleyişi.

MLY.301 VERGİ HUKUKU I  Vergi kavramı. Vergi hukukunun kaynakları. Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi hukukunda muafiyet ve istisna kavramları. Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve isbat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, yükümlü ve sorumlu. Vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda düzeltme, zamanaşımı ve terkin. Yükümlülerin ödevleri: Beyanname verme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz etme. İdarenin yükümlüleri denetleme yolları: Yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama.

MLY.302 VERGİ HUKUKU II  Vergi hukukunda iktisadi varlıkları değerleme ilkeleri. Vergi hukukunda amortisman ve amortisman çeşitleri. Vergi icra hukuku: Kamu alacaklarının tahsili, takibi ve güvenceye alınması. Vergi suç ve cezaları. İdari nitelikteki suçlar ve cezaları: Kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük. Ceza mahkemelerince yargılanan suçlar ve cezaları: Kaçakçılık, kaçakçılığa teşebbüs ve diğer suçlar ve cezaları. Vergi hukukunda pişmanlık ve ıslah. Uzlaşma ve vergi yargısı. Vergi yargısı organları. Vergi yargılaması süreci: Dava açma, itiraz, temyiz ve diğer kanun yolları.

MLY.303 BÜTÇE I  Bütçenin tanımı ve mahiyeti. Bütçenin evrimi. Bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi. Bütçenin fonksiyonları. Bütçeleme ilkeleri: Klasik ve modern bütçeleme ilkeleri. Bütçe ilkelerinden sapmalar. Bütçe kavramları ve sınai bütçeler teorisi. Bütçeleme süreci: Bütçenin hazırlanması, onanması ve uygulanması, bütçe ve hazine işlemleri, bütçe ödenekleriyle ilgili işlemler, bütçenin kapatılması yöntemleri ve kesin hesap kanunu. Bütçenin denetimi. Bütçe politikaları ve iktisadi büyüme. (Ön Şart: MLY.201 Maliye Teorisi I ve MLY.202 Maliye Teorisi II).

MLY.304 BÜTÇE II  Bütçeleme tekniklerinin tarihsel gelişimi. Klasik bütçeleme tekniği ve Türkiye uygulaması. Modern bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı ve yeni bütçe anlayışını hazırlayan nedenler: Milli bütçeleme tekniği. Yatırım bütçelemesi tekniği. Özel sektör firmalarının kullandıkları bütçeleme tekniklerinin kamu bütçelemesi üzerindeki etkileri ve yeni bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı: Performans bütçeleme tekniği, program bütçe tekniği, programlama ile bütçeleme tekniği ve sıfır tabanlı bütçeleme tekniği.  (Ön Şart: MLY.303 Bütçe )

MLY.305 KAMU EKONOMİSİ  Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevi. Kamu ekonomisini piyasa ekonomisinden ayıran özellikler. Sosyal refah teorisi. Kamusal mallar teorisi. Temel kamusal mallar: Tam kamusal mal olarak milli savunma, iç güvenlik ve adalet hizmetleri ile yarı kamusal mallar olarak sağlık ve eğitim hizmetleri. Dışsallıklar teorisi. Kamusal harcamalarda etkinlik aracı olarak maliyet-fayda analizi. Kamu girişimciliği sektörü. Kamusal mallarda kaynak dağıtım mekanizması. Vergide adalet ve yansıma. Vergide etkinlik ve aşırı yük. Optimal vergileme.

MLY.306 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ  Mahalli idarelerin varoluş nedenleri. Mahalli idareler teorisi. Yerel nitelikteki kamusal mallar ve iktisadi refah. Merkezi idare ile mahalli idare arasındaki ilişkiler. İdarelerarası hizmet bölüşümü. İdarelerarası gelir paylaşımı. Büyük kentlerin sorunlarının çözümünde mahalli idarelerin rolü. Dünyada ve Türkiye'de mahalli idareler. İller Bankası ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler. Mahalli idarelerin sorunları ve çözüm önerileri.

MLY.312 VERGİ HUKUKU  Vergi kavramı. Vergi hukukunun kaynakları. Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve isbat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, yükümlü ve sorumlu. Vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda zamanaşımı ve terkin. Yükümlülerin ödevleri ve idarenin yükümlüleri denetleme yolları. Vergi Hukukunda değerleme ve amortisman. Vergi suç ve cezaları. Vergi icra hukuku. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Uzlaşma ve vergi yargısı.

MLY.315 KAMU HARCAMA HUKUKU  Kamu harcamaları ve Kamusal mal ve hizmetler, Kamu harcamalarının sınıflandırılması, kamu harcama hukuku ve kamu harcama hukukunun diğer bilim dalları ile olan ilişkisi, kamu harcama hukukunun kaynakları, kamu harcama yapan kamu sektörüne dahil kamu idarelerin tasnifi ve bu birimlerin hukuki-mali yapıları, kamu harcama hukuku içinde bütçe, kamu harcama hukuku ve kamu ihaleleri, kamu harcamalarının ödenme süreci, kamu harcamalarının kaydedilmesi ve raporlanması, kamu harcamalarında sorumluluk, kamu harcamalarında denetim, bir vergi harcaması olarak vergi harcaması, kamu harcamalarının finansman kaynağı, kamu harcama hukuku ve Sayıştay.

MLY.401 MALİYE POLİTİKASI I  Maliye politikasının tanımı ve kapsamı. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının rolü. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar. Enflasyonla mücadelede maliye politikası. Enflasyon ve devlet borçları. Durgunlukla mücadelede maliye politikası. Stagflasyonla mücadelede maliye politikası. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.

MLY.402 MALİYE POLİTİKASI II  Maliye politikasının ekonomik kalkınma ve büyüme üzerindeki etkileri: Kamusal harcamaların etkileri ve kamu gelirlerinin etkileri. Maliye politikası ve gelir dağılımı. Maliye politikası ve çevre sorunları. Maliye politikası ve sektörel yapı. Maliye politikası ve bölgesel ekonomik kalkınma.

MLY.403 KAMU MALİ YÖNETİMİ ve DENETİMİ Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili kavramların tanımı, Mali yönetimin önemi ve amacı, kamu gelirlerinin yönetimi, kamu harcamalarının yönetimi, kamu nakit yönetimi, kamu borç yönetimi, kamu mali yönetiminde muhasebe ve raporlama, Kamu mali yönetiminde yapılan değişiklikler, yapılan temel değişikliklerin etkilerinin analizi, Kamu kesiminde denetim, denetim türleri ve denetim araçları,  İç ve dış denetim unsurlarının tanımı, İç denetim ve dış denetimin kamu kesiminde etkinlik açısından etkilerinin analizi.

MLY.404 ULUSLARARASI MALİYE  Uluslararası maliyenin kapsamı ve içeriği. Diş finansman teknikleri. Dış finansman çeşitleri. Dış finansmanın yönetimi ve koordinasyonu. Uluslararası Finans Piyasaları: Uluslararası Para, kredi ve tahvil piyasaları. Başlıca uluslararası mali kuruluşların yapısı ve işleyişi (IMF, IBRD, IDA, IFC, CECA, EIB, IDB, IADB, ASDB, AFDB, vb.).

MLY.405 TÜRK VERGİ MEVZUATI I  Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması: Gelir, harcama ve servet vergileri. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Gelir ve kurumlar vergilerinde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Gelir ve kurumlar vergilerinde matrah, beyan , tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri.

MLY.406 TÜRK VERGİ MEVZUATI II  Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi, taşıt alım vergisi, akaryakıt tüketim vergisi vd. Harcama vergilerinde vergi konusu, mükellefiyet, istisnalar, indirimler, muafiyetler ve ödeme. Servet üzerinden alınan vergiler: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi. Servet vergilerinde vergi konusu, mükellefiyet, istisnalar, indirimler ve muafiyetler ve ödeme. Vergi güvenlik önlemleri. Harçlar. Mahalli idare gelirleri.

MLY.407 DEVLET BORÇLARI  Devlet borçlarının özellikleri. Devlet borçlarının sınıflandırılması: İç borçlanma, dış borçlanma ve dış yardımlar. Devletin iç borçlanması. Devlet tahvili ve faiz rejimi. Dalgalı iç borçların kaynakları ve ekonomik etkileri. Dış borçlanmanın kaynakları. Dış borçların ekonomik etkileri. Gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanma. Osmanlı Devleti'nde dış borçlanma. Türkiye’de dış borçlanma. Devlet borçlarının yönetimi ve optimal borç yapısı.

MLY.408 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI  Vergi kavramının tanımı, niteliği ve önemi. Vergilemenin amaçları. Vergi tekniği. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir vergileri: Gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Gider vergileri: Muamele vergileri ve özel tüketim vergisi. Servet vergileri: Servet, servet transferi ve servet artışı üzerinden alınan vergiler. Vergileme ilkeleri. Vergilemenin gelir dağılımına ilişkin etkileri. Vergilemenin konjonktürel istikrara yönelik etkileri. Vergilemenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. Vergi sistemleri ve Türk vergi sistemi. Uluslararası vergi sorunları: Vergilerin ahenkleştirilmesi ve çifte vergileme sorunu.

MLY.409 HAZİNE İŞLEMLERİ  Hazine kavramı ve tarihsel gelişimi: İslamiyet’te, Osmanlı Devleti'nde, Batıda ve modern dönemde hazine kavramı ve hazine işlemleri. Hazinenin fonksiyonları ve görevleri. Türkiye’de hazine idaresi ve teşkilat yapısı. Bütçe ve hazine işlemleri: Bütçe gelir ve giderlerinin yer ve zaman itibariyle denkleştirilmesi. Hazinenin borçlanması: Dalgalı borçlar ve konsolide borçlar. Hazine işlemlerinin ekonomik etkileri. Mali sistem ve hazine ilişkisi. Ekonomik yapı içinde hazinenin yeri.

MLY.410 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER  Parafiskal yükümlülüklerin tanımı ve içeriği. Parafiskal gelir çeşitleri. Türkiye’de ve Avrupa Birliği'nde parafiskal yükümlülükler. Parafiskal gelirlerin ulusal ekonomik büyüklükler içindeki yeri. Parafiskal yükümlülüklerin sosyo-ekonomik etkileri.

MLY.412 VERGİ YARGISI  Vergi Uyuşmazlıklarının Nitelikleri ve Karakteristikleri; Vergi uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları; İdari Çözüm Yollarının  Yargısal Yollarla Karşılaştırılması; Vergi Hatalarının Düzeltilmesi, Uzlaşma; Yargısal Çözüm Yolları; Yargılama Hukukuna Genel Bakış ve Türk Hukukunda Yargı Kolları;  Vergi Yargısının Yapısı, İşlevleri ve İlkeleri; Vergi Yargılama Usulü; Vergi Davasının Niteliği, Tarafları, Görev ve Yetki, Vergi Davasının Açılması Sonuçları, Yürütülmesi, İspat ve Delil, Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları.

MLY.413 KİT ve FONLAR  KİT’lerin kuruluş nedenleri. KİT'lerin almaşıkları. KİT’lerin işleyişi ve performansı. Refah iktisadında KİT’lerin yeri. KİT'lerde fiyatlandırma politikaları ve yol açtığı sorunlar. KİT’lerde karlılık, vergileme ve finansman sorunları. KİT'lerin gelir ve çıkar dağılımı üzerindeki etkileri. KİT’lerin özelleştirilmesi. Türkiye’de KİT’ler. Fon kavramı ve fonların ortaya çıkış nedenleri. Fonların sınıflandırılması. Türkiye’de fonlar ve değerlendirilmesi.

MLY.415 VERGİ CEZA HUKUKU  Ceza hukuku konusunda genel bilgiler: yaptırımlar düzeni; ceza hukukunun özellikleri ve temel ilkeleri; vergi ceza hukukunun ceza hukuku içindeki yeri; vergi idaresinin cezalandırma yetkisi açısından vergi usul hükümlerine genel bakış; ikmalen tarhiyat; re'sen tarhiyat; vergi cezaları ve hukuki niteliği; kamusal cezalarla idari cezaları ayırt etmeye yarayan kıstaslar; vergi ceza hukukunda ehliyet; idari vergi suçları: vergi ziyaı suçu ve cezası, genel ve özel usulsüzlük filleri ve cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile cezalandırılacak suçlar ve cezaları, suçlara iştirak; suçlarda birleşme ve tekerrür,  cezalarda indirim;  ceza ilişkisinin sona ermesi: ödeme, ölüm, zamanaşımı, af, uzlaşma.

MLY.416 AB MALİYESİ ve BÜTÇESİ  AB bütçesi, AB bütçe prosedürü,  AB bütçesinin gelir kaynakları ve harcama alanları, AB’de entegrasyonun ulusal bütçeler üzerindeki etkileri, Avrupa Birliği’nde devlet yardımı politikaları, Avrupa Birliği’nde temel vergilendirme ilkeleri, vergi kaçakçılığına karşı mücadele, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bütçe ilişkileri, Türkiye teşvik uygulamalarının AB’ye uyum açısından değerlendirilmesi, Türkiye’nin AB ortak vergilendirme ilkelerine uyumu, kamu harcamaları mali yönetim ve kontrol alanında uyum, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin Türk bütçe sistemine gelir ve harcamalar üzerindeki etkileri.

MLY.417 TÜRK VERGİ SİSTEMİ  Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma değer vergisi, gümrük vergisi vd. Servet üzerinden alınan vergiler: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi vd. Vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Vergilerde matrah, beyan, tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri. Mahalli idare gelirleri.

MLY.419 KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ  Cebri İcra Hukuku Kavramı ve Temel Sorunları; Vergi İcra Hukukunun Esasları; Kamu Alacağının Hukuki Niteliği; Vergi Alacağında Ödeme Düzeni: Ödeme zamanı, Yeri, Şekli, Ödemenin kanıtlanması, Mahsup; Tecil, Tehir ve gecikme zammı; Vergi İcra Hukukunda Cebri Takip Yolları: Haciz yolu ile takip, Teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip, İflas yolu ile takip; Kamu Alacaklarının Korunması: Teminat, İhtiyati, Haciz, İhtiyati tahakkuk; Diğer Koruma Araçları: Zamanaşımı, Yasaklar, Cezalar.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULS. 101 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ (ZORUNLU) (İNGİLİZCE ) Uluslararası İlişkilerin kısa tarihçesi: Westphalia ve BM Düzeni. Uluslararası İlişkilerin temel unsurları üzerine tartışmalar: Devletler, hükümet-dışı ögeler ve yeni oluşumlar. Uluslararası güvenlik alanında temel tartışmalar: güç, çıkar, müzakere, anarşi, uluslararası sistem ve ittifaklar. Dış Politika: Dış politika yapımı, karar-alma, bürokrasi, çıkar lobisi, kamuoyu, demokrasi. Uluslararası güvenlik alanında tartışmalar: Küreselleşme, ideoloji, süper-güç siyasetinin yükselişi ve düşüşü, bölgesel güç. Bölgesel Güçler: hegemonya, yarışma, bölgesel işbirliği, askeri güç, ekonomik güç ve ince güç. Uluslararası çatışma: savaşın nedenleri, çıkar ve fikir çatışmaları. Askeri kuvvete başvurma: Konvansiyonel silahlanma, nükleer silahsızlanma, terör ve güvenliğe yönelik tehditler. Müdahale: İnsani, siyasi ve askeri müdahale, devlet egemenliği ve devlet egemenliğinin sınırları.

ULS. 102 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Erken moderniteden aydınlanmaya evrensel düşünce tarihçesi: Yunan ve Roma antik dönemleri, yasal Hristiyan felsefesinde evrensel düşünce. Reformasyon ve Rönesans’ın pozitivist düşüncenin doğuşu üzerindeki etkisi: On dokuzuncu yüzyıl parçacılığı (partikülarizm), küreselleşmenin soy kütüğü, imparatorların paralel tarihler, Batı siyasal felsefesinde denizler, Bu gelişmelerin Yirminci yüzyıl Uluslararası İlişkiler teorisi üzerindeki etkileri. Uluslararası İlişkilerin Birinci Büyük Tartışması: İdealizm ve Realizm. Uluslararası İlişkiler ve İkinci Büyük tartışma: Uluslararası İlişkilerin bilimselleştirilmesi ve siyasal bir yaklaşım olarak Davranışsalcılık.

ULS. 103 ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCESİ I(ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Akademik İngilizce yazımı ve söz dağarcığı:  Uluslararası İlişkilerin kalıpları ve Uluslararası İlişkiler  terminolojisi. Gramer: Kompozisyon, tutarlı paragraf üretimi, doğru terminoloji ve söz dağarcığı kullanarak mantıksal olarak tutarlı paragraf organizasyonu. Uluslararası İlişkilerde temel kavramlar: Uluslararası İlişkilerin temel konuları hakkında seçilmiş okumalar üzerine çalışmalar.

ULS. 104. ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCESİ II (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası İlişkiler İngilizcesi yazımı ve çevirisi: Uluslararası İlişkiler alanında yazım ve çeviri süreçleri, örgü ilkeleri ve düzgün bir yazın üretimine katılan retorik stratejiler. Uluslararası İlişkiler kavramlarının ifade edilmesi: Fikirlerin yeniden-düzenlenmesi, özetlenmesi, çözümlenmesi, eleştirilmesi ve tartışılması, Uluslararası ilişkiler metinlerinin anlaşılması pratikleri.

ULS 106. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (ZORUNLU) (TÜRKÇE) İleri düzeyde araştırma yöntemleri eğitimi: Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimler. Teorik ve pratik bilgininin üretim ve yeniden-üretim süreçleri: Anlamlı araştırma çalışmaları inşası, Uluslararası İlişkiler alanına uygun çeşitli veri toplama yöntemleri ve sosyal bilim verilerinin çözümlenmesinin ilkesel yöntemleri. Bilimsel araştırma süreçleri: Sistemli analiz, tanımlama, sınıflandırma, hipotez, deneme ve teori inşası, karşılaştırmalı yöntemler, yapılan araştırmanın siyasal ve etik çerçeveye uygunluğu.

ULS. 201. SİYASİ TARİH I (ZORUNLU) (TÜRKÇE) Tarihin tanımı ve siyasi tarih: Dünya kültürleri arasında etkileşim, antik dönemden modern zamanlar arasında köprü kuran fikir ve kavramlar. Antik tarih ve siyasi tarih: tarım uygarlığı dönemi, Ortadoğu’da İslam medeniyetinin üstünlüğü (MÖ 5000-MÖ.500). Medeniyetin yayılması: Yunan uygarlığı, İslam uygarlığının genişlemesi, Avrupa’nın yükselişi, Avrupa’nın denizlerde üstünlük kurması, ulus-devletin belirmesi. Devrimler çağı (1776-1848): Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, Viyana Kongreler Sistemi, 1830 ve 1848 Devrimleri, Endüstri devrimi ve sonuçları. Osmanlı-Avrupa İlişkileri: Milliyetçilik ve emperyalizm, Osmanlı Diplomasisindeki gelişmeler ve Osmanlı’nın çözülmesi, Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve savaşın küresel sonuçları.

ULS. 202 SİYASİ TARİH II (ZORUNLU) (TÜRKÇE) İki Dünya Savaşı arasındaki temel dinamikler: Barış antlaşmalarına bağlılık, Lokarno dönemi ve sistemin çöküşü, İngiltere’nin “yatıştırma” siyaseti, Almanya’nın devlet çıkarları, ABD’nin siyaseti, Uzak Doğu ve Ortadoğu’da gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı ve Konferanslar, Avrupa’nın yeniden şekillenişi: İkinci Dünya savaşından itibaren tarih, siyaset ve kültür. İki-kutuplu Dünya Sistemi: Avrupa’da Uzak Doğu’da ve Orta Doğu’da Soğuk Savaş, çatışmalar, sömürge imparatorluklarının dağılması, Üçüncü Dünya’nın yükselişi ve düşüşü: Bağlantısızlık hareketi ve sonuçları. Yumuşama: Yumuşamada çatışmalar. Soğuk Savaş sonrası yeni küresel düzen: Süper-güç yarışının izleri ve AB’nin ulus-üstü örgütlenmesi.

ULS. 203 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ I (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası İlişkilerde teorinin yeri: Uluslararası politikanın kronik sorunları, uluslararası ilişkiler teorisinde temel varsayımlar, analiz düzeyi sorunsalı, karar-alma, uluslararası liderlik, anarşi, güç, rasyonel tercih. Ana-akım Uluslararası İlişkiler Teorileri: Klasik Realizm ve Neo-Realizm Yapısal (Neo) Realizm). İdealist yaklaşımlar: İdealizmin ortaya çıkışı ve teorik kökeni; İdealizm ve Neo-İdealizm/Neo-liberalizm.

ULS. 204 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ II (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Güncel ana akım teoriler ve bunlara yönelik eleştiriler: Uluslararası İlişkilerde üçüncü tartışma ve ana akım teoriye post-pozitivist eleştiri. İngiliz Okulu: Uluslararası toplum. Eleştirel teori: Özgürleşim ve hegemonya. İnşacılık: Ana-akım ve Eleştirel teori arasında orta yol. Uluslararası İlişkilerde Post-modernizm ve Post-yapısalcılık: soykütüksel analiz, yapı-bozum ve kimliğin derlenmesi. Gündemine odaklı teoriler: Marksizm, Neo-marksizm, Küreselleşme, Yeşil Siyaset, Feminizm, Uluslararası Siyasal Ekonomi, barış çalışmaları, Post-kolonyalizm.

ULS. 209 ULUSLARARASI HUKUK I (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası Hukukun ayırt edici özellikleri: Uluslararası hukukun iç hukukla ilişkisi, monizm, düalizm. Uluslararası Hukukun tarihçesi:  uluslararası yasal düzenin kökenleri ve teamül. Uluslararası hukukun kişileri: Devletler, örgütler, kişiler. Uluslararası Hukukun kaynakları: Antlaşmalar, görenek, hukukun genel ilkeleri. Uluslararası Hukukun ikincil kaynakları: Doktrinler ve kararlar. Anlaşmalar hukuku: Anlaşmalar, anlaşma yapım süreçleri ve anlaşmaların yasal sonuçları. Devlet: Devlet olma durumunun şartları, devletin sorumlulukları, devlet olarak tanınmanın yasal sonuçları ve ardıllık.

ULS. 210 ULUSLARARASI HUKUK II (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası hukukun mekânsal kuralları: Toprak bütünlüğü ve karasuların sınırları. Uluslararası Hukuk’ta  toprak bütünlüğüne yönelik düzenlemeler: Toprak kazanma, tanımanın hukuki ve siyasi sonuçları. Deniz Hukuku: Uluslararası sular, karasuları, bitişik bölge, münhasır balıkçılık bölgesi ve münhasır ekonomik bölge, açık deniz, kıta sahanlığı, deniz yatağı, deniz sınırları. Hava sahası ve dış uzay: Hava sahası, dış uzay, insanlığın ortak mirası ilkesi. Uluslararası Çevre hukuku: Uluslararası Çevre Hukukun alanı. İnsancıl Hukuk: Uluslararası savaşlar, iç savaşlar ve devletlerin kendi geleceklerini belirleme (öz-belirlenim) hakkı.

ULS. 211 DİPLOMATİK YAZIŞMA I (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Diplomasi kavramının anlamına giriş: temel kavramlar ve terimler, diplomasinin kökeni. Diplomatik dil kullanımına giriş: Diplomatik yazışma türleri ve yazışma hazırlanması.

ULS. 212 DİPLOMATİK YAZIŞMA II (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Diplomatik yazışma türleri: Yazılı nota, sözlü nota, diplomatik nota ve diğerleri. Yazışma hazırlanması: telgraf, memorandum, mektup, diplomatik nota, bilgi notu, davetiye ve diğerleri. Diplomatik İletişim: Siyasetçiler ve Diplomatların metin ve konuşma analizleri.

ULS. 301 TÜRK DIŞ POLİTİKASI (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Türk Dış Politikasına giriş: Tür Dış Politikasının dinamikleri ve karar-alma süreçleri, Atatürk dönemi Türk Dış Politikası (1919-1938), Lozan döneminin tarihsel dinamiklerinin incelenmesi, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türk Dış Politikası: İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası, Türkiye Sovyetler Birliği İlişkileri, Türkiye Amerikan İlişkileri, Truman Doktrini ve Marshall yardımı, NATO üyeliği, Bağdat Paktı, Balkan Paktı, Ortadoğu Krizi ve Türkiye, Bağlantısız Ülkelerle ilişkiler (1945-1960).

ULS.302 TÜRK DIŞ POLİTİKASI (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Türk Dış Politikasının 1970’lerden Yirmi birinci Yüzyılın başına kadar kurucu ögeleri, hedefleri ve politikaya hâkim ana akımlar: Uluslararası sistem ve Türkiye; Türkiye’nin Amerika, SSCB ve AT/AB ile ilişkileri; Kıbrıs Krizinden sonraki gelişmeler; Ortadoğu ve İslam dünyası ile ilişkiler. Türk Dış Politikasında Soğuk Savaş sonrası yeni perspektifler: Orta Asya ile İlişkiler; Türkiye-AB İlişkileri; Türk Yunan Çatışmasında gerilimli konular ve yumuşama; Türkiye-Rusya ilişkileri; Balkanlar ve Ortadoğu çatışmalarına yönelik Türk Dış Politikası; uluslararası terörizm ve küresel güvenliğe yönelik yeni tehditler.

ULS. 303 TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNDE ULUSLARARASI SİYASİ DÜŞÜNCELER (SEÇİMLİK) (TÜRKÇE) İslamiyet öncesi Türklerde Siyasi Düşünce: Orhun Abideleri, İslamiyet’in kabulü ve Türk devlet yönetiminde İslami Siyasi Düşüncenin Gelişimi. İslamiyet ve sonrasında Türklerde devlet anlayışı: Kutadgu Bilig, Nizamü’l Mülk, Mevlana Celaleddin-i Rumi. Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünceler (I): Farabi, İbni Sina, Maverdi. Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünceler (II): Gazali, İbni Teymiye, İbni Haldun, İbn Rüşd, Batı Rönesans’ına İslam’ın etkisi. Osmanlı’da Siyasi Düşünceler: Siyasetnameler, Ahmet Cevdet paşa, Prens Sait Halim Paşa, İslam’da devlet yönetimi ve uluslararası ilişkiler. Çağdaş İslami Siyasi Düşünce(ler) (I): Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Seyyid Kutub. Çağdaş İslami Siyasi Düşünce(ler) (II): Mevdudi, Said Nursi. Ümmetçilikten Milliyetçiliğe: Modern Arap Siyasi düşüncesi: Hilafet hareketleri, Baas rejimi ve Arap Milliyetçiliği. Ümmetçilikten Milliyetçiliğe Türkiye: Türkiye’de milliyetçilik ve Kemalizm, Necip Fazıl Kısakürek, Muhafazakâr Demokratlık, Arap Baharı, demokrasi, diktatörlük ve terör.

ULS: 304 ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE KRİZ YÖNETİMİ (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Çatışma yönetiminin tarihçesi: Kurumların, mekanizmanın, işlevlerin, siyasetlerin ve uluslararası örgütlerin faaliyetleri ve politikaları. Dâhil olan aktörler: çatışma yönetimine dâhil olan Hükümet-dışı Örgütler, NATO, AB, AGİT, BM. Diğer bölgesel örgütler ve devlet. Siyasi düzenlemelerde uluslararası krizin süreci ve doğası: devlet düzeyinden küresel sisteme doğru. Çatışma çözümü, engellenmesi ve yönetimi: devlet, bölgesel ve uluslararası örgütlerin rolü, çatışmaya uygulanana farklı yaklaşımlar. Geleneksel Yaklaşım: Çatışmanın engellenmesi, yönetilmesi ve çözümü. Çatışma çözümünde güncel yaklaşımlar: geleneksel ve geleneksel olamayan güvenlik tehditleri.

ULS 305. DİPLOMATİK İNGİLİZCE (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Diplomasi tarihi: Westphalia Düzeni ve sonuçları. Diplomatik ilişkiler üzerine Viyana Konvansiyonu: Belge çözümlemesi, kökeni, temel kavramları ve genel hükümleri. Diplomatik İlişkileri ve Konsolosluk İlişkilerinin temel ilkeleri: Diplomatik ilişkilerinin diplomatik İngilizcesinin çözümlenmesi, dokümanlar ve konsolosluk ilişkileri

ULS. 306 DİPLOMATİK İNGİLİZCE II (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası Görüşmeler: İkili görüşme; çok taraflı görüşme; kamu diplomasisi; kültürel diplomasi. Uluslararası İlişkilerde resmi görüşmelerin temel karakterleri. Hususi yönler, çerçeveler, aktörler araçlar, stratejiler. Diplomaside yeni akımlar: Değişen diplomatik uygulama: Teori ve pratik uyumsuzluğu.

ULS. 307 SEÇMELİ ZORUNLU İKİNCİ YABANCI DİL I (ZORUNLU) (RUSÇA, ARAPÇA, FRANSIZCA, ÇİNCE, KORECE, ALMANCA)  Seçilen dilin temel seviye kuralları: yazılı söylevin temel ilkeleri (temel cümleler), konuşmanın temel kuralları (CEFR: A1),ötekinin yavaş ve açık konuşması dâhilinde basit etkileşim.

IR. 308 SEÇMELİ-ZORUNLU İKİNCİ YABANCI DİL II (ZORUNLU) (RUSÇA/ARAPÇA/FRANSIZCA/ÇİNCE/KORECE/ALMANCA) Seçilen dilin orta-alt seviye eğitimi: yazılı söylevin ileri ilkeleri (bileşik cümleler); anlatı metinlerine giriş; konuşmanın orta düzey kuralları (gündelik konuşma). En yakın ilişkili konularda cümlelerin ve sık kullanılan ifadelerin anlamlandırılması; basit ve direk bilgi değişimi gerektiren olağan ve basit şekilde iletişim.

ULS. 309 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası örgütlenmeye içkin farklı görüşlerin değerlendirilmesi: Temel Uluslararası Örgütlerin yapısı ve tarihsel gelişimi. Uluslararası İlişkiler teorileri ve Uluslararası Örgütler: Kavramsal yaklaşımlar, sınıflandırma girişimleri, güncel teorik yaklaşımlar. Uluslararası Örgütlerin tarihi: Westphalia’dan BM Düzenine. Uluslararası Örgütlerin türleri: Uluslararası örgütler, hükümet-dışı örgütler, ulus-üstü örgütler, örgütlenmeye yönelik bölgesel girişimler.

ULS. 310 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Türkiye AB ilişkilerinin dinamikleri: Türkiye’nin AB üyeliğinin toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal boyutları. İlişkilerin tarihçesi: Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında İlişki kuran Antlaşmadan” (Ankara Antlaşması) Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye’nin üyeliğine. Katılım tartışmasının konu başlıkları: İmtiyazlı üyelik, pozitif gündem, artırılmış diyalog, siyasal reformlarda işbirliği, Visa, haraketlilik ve göç; enerji, teröre karşı savaş; ticaret ve gümrük birliği; AB müktesebatı ile uyum çalışmalarının desteklenmesi; Türkiye-AB ilişkilerinin diğer boyutları: Dış politika, savunma ve güvenlik politikaları ile ilgili gündem.

ULS. 312 AVURUPA BİRLİĞİ (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Avrupa Birliği siyaseti: Avrupa ülkelerinin tek bir yönetişim ve ekonomik yapıda entegrasyonu. Tarihsel gelişim, siyasi kurumlar ve entegrasyon teorileri: Genişleme ve entegrasyon süreci. AB’de karar alma: AB’nin özgün kurumsal yapılanması, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi, Avrupa Komisyonu, AB yasama süreçleri ve olağan yasama prosedürü. Diğer AB Kurumlarında karar-alma: AB Adalet Divanı, Avrupa Merkez bankası, Avrupa Ombudsmanı. Karar-alma kurumlarının değişimi üzerine tartışmalar; AB’nin parasal birlik, ticaret politikaları, çevre politikası, genişleme politikası ve savunma politikası gibi hususlarda geleceği üzerine tartışmalar.

ULS. 313 ULUSLARARASI POLİTİKA I (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası politikanın sorunları ve açmazlarına giriş: Uluslararası politikanın aktörleri; çağdaş uluslararası sistemin kökenleri. Uluslararası politikanın ve uluslararası sistemin yapısının analizi: Devletlerin dış politika çıktıları: devlet stratejileri, dış politikanın hedefleri, dış politika işleyişi. Dış Politikanın temel araçları: Diplomasi, propaganda, ekonomi, silahlanma ve etkileri. Dış politika yapımının dinamikleri: sosyo-psikolojik dinamikler, ideoloji ve dış politika, ulusal ve uluslararası yapı ve bunların dış politika üzerindeki etkileri.

ULS.314. ULUSLARARASI POLİTİKA II (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası sistem: Devletler arasında çatışma ve işbirliğinin nedenleri. Çatışma: tarihsel ve karşılaştırmalı çerçevede, emperyalizm; milliyetçilik; revizyonizm; savaş; kalkınma ve azgelişmişlik; ekonomik küreselleşme üzerine güncel tartışmalar. Uluslararası savaş çalışmalarında etik konular; teori ve pratikte Uluslararası Hukukun ve İnsan Haklarının güncel analizi; devlet-dışı aktörler. İşbirliği: Uluslararası Hukuk, uluslararası örgütler, güç dengesi, silahsızlanma, insan hakları kurumlarının işleyişi, savaş-sonrası barış-yapımına dair ön okumalar.

ULS 316. DÜNYA SİYASETİNDE MİLLİYETÇİLİK (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Milliyetçilik teorileri ve teorilerin sınırları: Milliyetçilik teorilerinde çatışan perspektifler, Milliyetçiliğinin nedenleri ve sonuçları, Milliyetçilik ve demokrasi arasındaki ilişki; Ulusal kimlikler; ulusal hareketler. Primordialist yaklaşım ve sosyo-biyolojik perspektif. Enstrümantalist Teoriler: mikro, makro küresel düzeyde etnisite ve rasyonel tercih teorisi; Modernizasyon teorisi: Marksist modernleşme teorisinde toplumsal iletişim, Marksist kaynaklı ekonomistik teori ve politik-ideolojik teoriler.

ULS 401 ULUSLARARASI ETİK VE İNSAN HAKLARI (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Uluslararası Etiğin tanımı: Deontolojik görüş ve faydacı yaklaşım. İnsan hakları üzerine alternatif etik yaklaşımlar: Sonuç yönelimli teoriler, ihtiyaç temelli teoriler, komüniteryan etik ve feminist etik. Uluslararası etiğin eleştirel analizi: Askeri müdahale, insani müdahale, kültürel farklar ve insan haklarına yeni yaklaşımlar. İnsan hakları: İnsan hakları felsefesi ve siyasal temelleri, 1945’e kadar erken gelişmeler, BM Düzeni ve İnsan Hakları, İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması, göçmenlerin, kadınların, çocukların korunması ve çevre. Türkiye’de insan hakları.

ULS. 402 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Uluslararası Özel Hukukun kapsamı ve içeriği: Uluslararası Özel Hukuk ve kanunlar çatışması; Uluslararası Özel Hukukun kişileri ve muhtevası; Uluslararası Özel Hukukun kaynakları: Uluslararası Kamu Hukuku ve Uluslararası Özel Hukuk; Anayasa, Ulus-üstü Hukuk. Uluslararası Özel Hukukun özel kaynakları: Uluslararası Özel hukukun kaynağı olarak İç Hukuk. Uluslararası Yargı Çevresi Kuralları: Yasal kovuşturmalardan bağışıklık durumları ve Uluslararası Özel Hukukun genel süreçleri. Yargı çevresiyle ilgili özel alanlar: Aile Hukuku, zorunluluklar, Medeni kanun, Ticaret kanunu ve Mülkiyet Kanunu.

ULS 403 DÜNYA POLİTİKASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ASYA (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Asya Pasifik’i de içerecek şekilde Doğu ve Güneydoğu Asya siyaseti: Belli başlı ülkelerin bölgedeki trendlerin ve bölgesel dönüşümün incelenmesi. Güneydoğu Asya ve Doğu Asya tarihçesi: Batı’nın bölgedeki etkisine odaklanılarak, bölgedeki siyasal, toplumsal ve kültürel geleneğe karşılaştırmalı ve disiplinler arası giriş. Dünya siyasetinde Doğu ve Güneydoğu Asya’nın değişen rolü: Bölgede siyasal kurumların belirmesinde ve ekonomik gelişmede güncel başarılar ve geri adımlar, ASEAN ve ASEAN’ın uluslararası, bölgesel ve bölge altı düzeyde değişime cevaben dönüşümü. Bölgeselcilik: Zengin ve askeri olarak güçlü devletlerin egemen olduğu dünyada bölgesel işbirliklerinin yeri. Küreselleşmenin siyaset üzerindeki etkisi: Uluslararası politikada Doğu ve Güneydoğu Asya perspektifleri, Kuzey Kore’nin durumu, Çin ve Japonya’nın yükselişi.

ULS. 404 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Uluslararası İlişkilerde pratik alanlarda ve teoride güncel gelişmeler: Tek-kutuplu dünya; medeniyetler çatışması; demokratik barış ve yeni dünya düzeni. Küreselleşme: Güvenliğe yönelik yeni pratik tehditler; Çin’in yükselişi; Rusya ve tüm dünyadaki güncel gelişmeler;  Uluslararası Hükümet-dışı Örgütler, uluslararası örgütler ve ulus-üstü AB’nin yeniden değerlendirilmesi; uluslararası norm olarak insan hakları; uluslararası çatışma ve işbirliği. Diğer güncel temel konular: Nükleer silahların Uluslararası İlişkilerde önemi; ırk, cinsiyet, etnisitenin Uluslararası İlişkilerin farklı boyutları üzerinde etkileri; yeni beliren küresel sivil toplum hareketleri; uluslararası ve geleneksel normlar arasında çatışma; uluslararası örgütlerin ve ulus-üstü örgütlerin siyasetleri.

ULS 405 DÜNYA SİYASETİNDE ABD (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Amerika Birleşik Devletlerinde dış siyaset inşası: karar-alma süreçleri, temel ilkeler, dönemsel hedefler ve Amerikan dış siyaset eğiliminin diğer yurtiçi ve uluslararası dinamikleri: Çıkar lobileri ve kamuoyu; uluslararası sistem ve algı. Amerikan dış politikasının Monroe doktrininden itibaren tarihçesi: İzolasyonizmden Birinci Dünya Savaşına kadar Amerikan Dış siyasetinin kökeni; iki savaş arası dış politika; Soğuk Savaşta Amerikan dış politikası ve süper-güç siyaseti. Amerikan politikasının güncel siyasal sorunları: SSCB’nin dağılmasının ardından benimsenen Amerikan Dış politikası, 9/11 ve AB Dış Politikasının Yirmi birinci yüzyılın ilk on senesinde karşılaştığı yeni tehditler; Dünya siyasetinde ABD’nin büyük güç kimliği ve ABD’nin Türkiye Politikası.

ULS. 406 ULUSLARARASI MAHKEMELER (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Uluslararası mahkemelerin siyasal ve kanuni çerçeveleri: Uluslararası ve Bölgesel Mahkemelerin genel statüleri ve ilkeleri; Amerika, Afrika ve Avrupa’da belli başlı bölgesel mahkemeler. Uluslararası mahkemelerin tarihsel gelişimi ve yasal statüleri; Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Mahkemeler ve Türkiye: Örnek davalar.

ULS. 408 DIŞ POLİTİKA (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Dış politika ve dış politik karar-alma süreçlerine yönelik kuramsal yaklaşımlar: Uluslararası İlişkilerde analiz düzeyi sorunu. Uluslararası İlişkiler ve dış politika karar alma süreci: Rasyonel Tercih, Oyun Teorisi, CNN Etkisi ve Rıza İmalatı. Dış Politikanın yapılandırılması: Rasyonel Aktör Modeli, Bürokratik Siyaset Modeli, Örgütsel Davranış Modeli ve Grup-düşüncesi modeli. Dış politikada değişim ve süreklilik: Devletlerin uluslararası değişime tepkisi, yırt içi siyasal değişim ve dış politika; demokratikleşme ve dış politika; dış politikada istikrarlandırma; jeopolitik, ulusal kimlik; kültür ve dış politika karar-alma, dünya sistemi analizi ve dış politika analizi.

ULS 409 DÜNYA SİYASETİNDE ORTA DOĞU (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Genişletilmiş Orta Doğu kavramı: Tarihsel çerçevede toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik değişim; Orta Doğu ve Batı emperyalizmi; Maşrık, Mağrip ve Arap olmayan Orta Doğu ülkeleri. Bölgede uluslararasılaşan çatışmalar: Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı’nın dağılması, Türk milliyetçiliği, Baas rejimleri, Arap-İsrail çatışması, Irak, Suriye ve Lübnan’daki gelişmeler, İran İslami Devrimi, İran-Irak Savaşı; Suudi Arabistan; Birinci Körfez Savaşı (1990-1991); Kuzey Irak Operasyonu ve Çekiç Güç; İkinci Körfez Savaşı (Irak Savaşı, 2003-2011); Genişletilmiş Orta Doğu Projesi ve Türkiye; siyasal liberalizasyon ve Arap Baharı.

ULS. 410 DÜNYA SİYASETİNDE DİN (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Westphaliacı sistemin şarta bağlı doğasının tarihsel anlamı ve bu sistemin fikri unsurları: Egemenlik, ulus-devletler, Realizm ve Liberal Uluslararasıcılık. Eleştirel perspektif: Sekülerleşme ve Modernleşme teorisi, Yirminci Yüzyılda temel dini-siyasal hareketler; demokratikleşmede dini aktörler, siyasal parti oluşumu ve ılımlılaşma, savaş ve insancıllık. Etik, din ve Uluslararası İlişkiler Teorisi: Sekülerleşme ve Uluslararası İlişkilerde sekülerleşme. Egemenlik ve devlet dini: devlet dini, dini özgürlük ve dış politika. Medeniyetler çatışması: 9/11 sonrası güncel değişmeler.

ULS. 411 DÜNYA SİYASETİNDE AVRASYA (SEÇİMLİK) (İNGLİZCE) Kafkasya ve Orta Asya’da coğrafya, kültür ve etnisitenin tarihsel analizi: Sovyet öncesi, Sovyet ve Sovyet sonrası dönemler; Sovyetler Birliği’nin dağılması ve bu dağılmanın bölge üzerindeki etkisi; Sovyet sonrası Avrasya’da erken dönem güç yarışı: Bölgesel Güçler: Türkiye ve İran; ABD’nin bölgeye yönelik siyaseti; AB politikası ve Avrasya, Rusya’nın yeniden yükselişi. Bölgedeki etnik çatışmalar ve bölgesel güvenlik: Bağımsız Devletler Topluluğu ve çatışma yönetimi; Hazar Devletleri ve Orta Asya’da temel sorunlar; renkli devrimler ve Rusya’nın güç siyasetine geri dönüşü; ŞİÖ ve Çin.

ULS. 412 GÜNCEL GÜVENLİK ÇALIŞMALARI (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Güncel güvenlik çalışmaları: Klasik konular, kavramsal konular ve güncel konular ve güvenliğe yeni tehditler. Klasik konular: Savaşın nedenleri, strateji, caydırıcılık, silahların kontrolü ya da ittifak teorisi. Güncel konular: Güvenlik toplumları, güvenlikleştirme, güvenlik kültürü, göç, toplumsal güvenlik. Güncel güvenlik çalışmalarına farklı eleştirel yaklaşımların kavramsal ve pratik konuları: güvenliğin değişen doğası; yeni güvenlik parametreleri ve Türkiye; NATO ve Türkiye, NATO’nun Dönüşümü, NATO’nun genişlemesi, NATO-BM İlişkileri, NATO’nun AB ile ilişkileri, Transatlantik güvenliğinin geleceği.

ULS 413 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SEÇİLİ OKUMALAR I (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Ana-akım Uluslararası İlişkilerde temel klasik metinlerin analizi: İdealizm ve Realizm. Realizm, Neo-realizm ve türleri: Uluslararası sisteminin temel karakteri, anarşi, güç, çıkar ve sistem. Liberalizm, Kurumsalcılık ve Neo-liberalizm: Kurumlar ve yurtiçi siyasetin devletin uluslararası faaliyetlerinde rolü.

ULS 414 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SEÇİLİ OKUMALAR II (ZORUNLU) (İNGİLİZCE) Eleştirel Teoriden Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorisine: Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorisinin kuramsal arka planı; ana-akım teorileşmeye post-pozitivist itiraz. Eleştirel Düşüncede temel metinler: Eleştirel Teorinin kökeni; Tarihsel materyalizm: Uluslararasıcılık, hegemonya ve ortodoksluk; küresel toplum; Normatif Eleştirel Teori ve Post-modern düşünce. Eleştirel Uluslararası İlişkiler teorisi ve esasları, Uluslararası İlişkilerde Post-modernizm ve Post-yapısalcılık.

ULS 415 SEÇMELİ ZORUNLU İKİNCİ YABANCI DİL III (ZORUNLU) (RUSÇA, ARAPÇA, FRANSIZCA, ÇİNCE, KORECE, ALMANCA) Seçilen dilde orta seviye: Resmi konuşmalar, anlatı metinleri (şiir, hikâye, roman); özel ve kamusal görüşmeler, dinleme; bilindik konulara açık standart girdilerin temel manasının anlamlandırılması.

ULS. 416 SEÇMELİ-ZORUNLU İKİNCİ YABANCI DİL IV (ZORUNLU) (RUSÇA/ARAPÇA/FRANSIZCA/ÇİNCE/KORECE/ALMANCA) Seçilen dilin yüksek-orta seviyesi: Soyut ve belirgin konulardaki karışık metinlerin temel fikirlerinin anlamlandırılması; kendiliğinden ve bir dereceye kadar akıcı etkileşim; birçok konu başlığını üzerine açıkça detaylandırılmış metin üretimi ve konu başlığı üzerine bir görüşün ifade edilmesi.

ULS 417 DÜNYA TARİHİNDE SAVAŞ VE BARIŞ (SEÇİMLİK) (İNGİLİZCE) Savaş ve Barışın temelleri: Askeri gücün siyasal kullanımları, dış siyaset formülasyonu ve yürütülmesinde askeri ve sivil liderlerin rolleri; savaşın savaşan ve savaşmayanlar açısından anlamı. Savaş ve barışın modern öncesi, modern ve güncel anlamları: Savaş kavramının Antik Yunan ve Roma’dan “Teröre karşı Savaşa” kadar yenilenen ve genişleyen anlamı; İç Savaş, Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Teröre karşı Savaş kavramlarının güncel anlamları. Modern savaşın değişen karakteri ve İnsancıl Hukuk: Savaş ve insan doğası, Topyekûn Savaş ve nükleer silahlar, silahsızlanma ve savaş karşıtı hareketler, şiddet içermeyen devrimlerin artan başarısı, Uluslararası Hukuk, dönüşen adalet, insan hakları, mülteci akını ve savaşta savaşmayan sivillerin ve özellikle kadın ve çocukların korunması.

ULS: 418. ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER POLİTİKASI (SEÇİMLİK) (TÜRKÇE) Uluslararası ve ulus-ötesi ekonomik ilişkilerin siyasal boyutu: Uluslararası ekonomik ilişkilerde güç ve siyaset. Ekonomi alanında güncel konular: hegemonya; karşılıklı-bağımlılık; rejimler; Neo-liberalizm, küreselleşme, temel küresel örgütler, bölgesel örgütler. Uluslararası siyasal ekonomi çalışmaların kuramsal tartışması: Merkantilizm, ekonomik liberalizm ve Marksizm. Uluslararası siyasal ekonominin temel alanlarının tarihsel evrimi: Uluslararası üretim ve ticaret; para ve finans; bilgi ve teknoloji; 1944’ten itibaren uluslararası para ve ticaret sistemlerinin siyasal ekonomisi ve ticaret sistemleri.  Güncel tartışmalar: Yurtiçi ticaret tercihleri; çevrenin korunması; bölgeselcilik; tercihli ticaret antlaşmaları; sermaye piyasasının entegrasyonu; küreselleşme ve güncel küreselleşme dalgasına yönelik tehditler. Türkiye’nin siyasal ekonomisi ve tarihin sonu.

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SKY.101 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I  Siyaset kavramı, siyaset kavramının sosyal kurumlar, bilim ve ahlakla ilişkisi, siyaset bilimiyle ilgili öteki disiplinler arasındaki ilişki, ideoloji ve mitler, iktidar ve otorite kavramları, başlıca siyasal teoriler (Kurumsalcılık, Eylem Teorisi, İşlevselcilik, Sistem Teorisi, Sınıf Çatışması, Oyun Teorisi, Çatışma, Koalisyon Teorisi vs.), siyasal toplumsallaşma, siyasal davranış.

SKY.103 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI  Toplumsal düzen ve bu düzenin devamını sağlayan kurallar, hukuk kavramı, pozitif hukukun özel-kamu hukuku bölümleri, kanunlaştırma, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının tasnifi ve uygulanması, hak kavramı, hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması, insan hakları ve yargı örgütü.

SKY.105 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ  Geleneksel kamu yönetimi modeli, yeni kamu işletmeciliği, Türk Kamu yönetimi teşkilatı, merkezi idare, yerel yönetimler, kamu politikası, stratejik yönetim, e-devlet, yönetişim, insane kaynakları yönetimi, yönetim etiği

SKY.202 ANAYASA HUKUKU  Anayasa, devlet ve demokrasi kavramları. Devlet sistemleri ve hükümet şekilleri. Siyasi partiler. Seçim ve seçim sistemleri. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi Türk Anayasa Hukuku’nun genel esasları. 1982 Anayasası'na göre devletin nitelikleri ve vatandaşın temel hak ve ödevleri. Cumhuriyetin temel organları: Yasama, yürütme ve yargı. Anayasa yargısı. (Ön Şart: İŞL.109 Hukukun Temel Kavramları).

SKY.209 KAMU YÖNETİMİ  Kamu yönetiminin tanımı ve gelişimi. Kamu yönetiminin incelenmesinde başlıca yöntemler. Kamu yönetimi ve özel yönetim ilişkisi. Kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türkiye’nin idari yapısı. Merkezden yönetim ve bürokrasi. Yerinden yönetimler ve demokrasi. Kamu görevlileri. Kamu hizmetleri. Kamu yönetiminin denetlenmesi.

SKY.311 İDARE HUKUKU  İdare hukuku kavramı ve idare hukukun kaynakları, idare hukukunun anayasal ilkeleri, idari eylemler, idari sözleşmeler, kamu hizmeti, kolluk faaliyetleri, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri, idari yargı.

 

SERVİS

SRV.101 TÜRKÇE I  Dilin tarifi. Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri. Ekler ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları.

SRV.102 TÜRKÇE II  Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.

SRV.103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  Türk inkilabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.

SRV.104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  Atatürkçü düşüncenin özellikleri. Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.

SRV.105 İLERİ İNGİLİZCE I  Cümle analizlerinde kritik rol oynayan çeşitli yapıların işlenmesi ve bunlarla ilgili örnek cümlelerin Türkçeye çevrilmesi. İşletme ve iktisat ağırlıklı İngilizce okuma parçalarının okunup işlenmesi, bu parçalarla ilgili alıştırmalar yapılması. (Ön Şart: Hazırlık Sınıfını Başarmış Olmak)

SRV.106 İLERİ İNGİLİZCE II  Daha ileri seviyede İngilizce mesleki okuma parçalarının işlenip tartışılması, parçalarla ilgili alıştırmalar yapılması. (Ön Şart: Hazırlık Sınıfını Başarmış Olmak)

SRV.107 SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ  Bilim ve sosyal bilim kavramları. Sosyal bilimlerin tarihsel gelişimi. Sosyal bilimler ve fen bilimleri arasındaki temel farklılıklar. Sosyal bilimlerin başlıca sorunları. Çeşitli sosyal bilimlerin genel özellikleri ve kapsamı. Uzmanlaşmış sosyal bilimler, uzmanlaşmış sosyolojiler, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, genel sosyoloji, psikoloji, davranış bilimleri. Örnek okuma parçaları.

SRV.109 MATEMATİK I  Küme kavramı. Sayı teorisi. Denklemler ve eşitsizlikler. Bağıntı ve fonksiyonlar. Doğrusal, üssel, logaritmik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı ve fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Grafik çizimi. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.

SRV.110 MATEMATİK II  Belirsiz ve belirli integral. Alan hesaplama. Tüketici ve üretici rantlarının hesaplanması. Kısmi türev kavramı ve çok değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Sınırlı optimizasyon. Bileşik faiz hesapları. Matrisler ve determinantlar. Ters matrisin hesaplanması. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.

SRV.111 MATHEMATICS I  Set theory. Theory of numbers. Equations and inequalities. Relations and functions. Linear, exponential and logarithmic functions. Limit and continuity of functions. Derivatives and critical points of functions. Graphs. Applications to economics and business.

SRV.112 MATHEMATICS II  Indefinite and definite integrals (Areas). Consumers' and producers' surplus. Partial derivatives and the critical points of multivariable functions. Constrained optimization. Calculation of compound interest and present value. Matrices and determinants. Inverse matrices. The solution of the linear equation systems. Applications to economics and business.

SRV.113 BİLGİSAYAR KULLANIMI I  Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi. İşletim Sistemleri: Ağırlıklı olarak Windows 7. Temel bilgisayar ağları bilgisi. Internet Kullanımı.  Kelime işlem ve sunu yazılımlarının  programlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.

SRV.114 BİLGİSAYAR KULLANIMI II  Hesap tablosu programları ve veritabanı yönetim sistemleri yazılımlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.

SRV.201   İLERİ İNGİLİZCE III  Fakültemizdeki bilim dalları ile ilgili İngilizce metinlerin Türkçeye çevirilmesi, mesleki terimler ve daha ileri yapılar üzerinde öğrencilere bilgi ve beceri kazandırılması ve böylece okuduklarını anlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi. (Ön Şart: SRV.105 İleri İngilizce I veya SRV.106 İleri İngilizce II)

SRV.202 İLERİ İNGİLİZCE IV Güz dönemindeki İleri İngilizce III dersinde ele alınan konuların daha ayrıntılı olarak ve daha ileri seviyede işlenmesi. (Ön Şart: SRV.201 İleri İngilizce III)

SRV.203 BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE GİRİŞ  Bilginin imkanı. Bilginin kaynağı. Bilginin kapsamı, alanı ve sınırları. Bilginin ölçütü ve standartları. Bilimsel düşünceyi, bilimsel olmayan düşünceden ayıran özellikler. Bilimin anlamı ve kapsamı. Bilim, sağduyu, din ve felsefe. Bilim ve formel disiplinler. Bilimsel yöntem ve kapsadığı işlemler. Bilimsel yöntem üzerindeki farklı yorumlar. Olguya gitme yolları: Gözlem ve deney. Bilimsel açıklama ve dayandığı teorik temeller. Bilimsel yasa kavramı. Hipotez doğrulama. Bilimde nedensellik ilkesi.

SRV.208  VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR Fayda-maliyet analizleri, istatistikî ve ekonometrik analizler ile yöneylem araştırma modellerinin algoritmalar yardımıyla çözümü.  .NET üzerinde uygulama geliştirme. Ekonometri programları üzerine algoritma uygulama. Yapay sinir ağları.

SRV.211 STATISTICS I  Descriptive statistics. Probability theory. Random variables. Binomial distribution. Normal and standard normal distributions. Sampling theory. The distribution of sample means. Central limit theorem. The Student-t distribution. The distribution of sample proportions.

SRV .212 STATISTICS II  Statistical estimation: Point estimation, interval estimation for means and proportions. Hypothesis testing. Statistical inference. Linear regression. Time series. Indexes. Analysis of variance. Nonparametric tests. Sampling techniques.

SRV.301  İLERİ İNGİLİZCE V Çeşitli gramer yapılarının pekiştirilmesi. Türkçe mesleki metinlerin İngilizceye çevrilmesi. (Ön Şart: SRV.202 İleri İngilizce IV)

SRV.302 İ LERİ İNGİLİZCE VI Daha ileri seviyedeki Türkçe mesleki metinlerin İngilizceye çevrilmesi. (Ön Şart: SRV.301 İleri İngilizce V)

SRV.303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Gözlem teknikleri: Belgesel gözlem, canlı gözlem. Kütüphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, sınama ve teori. Karşılaştırmalı metod. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modeller.

SRV.305 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME  Büyük veri kütlesi üzerinde çalışma teknikleri, temel tablolama ve veritabanı işlemleri. İstatistik analiz paketi ve uygulamaları. Karar modellerinin kurulması. Çözücü analiz paketi ve uygulamaları. İşletme simülasyonları.

SRV.307 PROJE VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ  Proje nedir, niçin ve nasıl hazırlanır? Proje nasıl tasarlanır, üretim ve girişimcilik ile ilişkisi nedir? Proje döngüsü yöntemi, proje hazırlamanın mantıksal çerçevesi, başarı kriterleri, mevcut durum analizi, izleme, değerlendirme ve denetim, proje bütçesi, araştırma projesi kavramı ve kapsamı.

SRV.401  İLERİ İNGİLİZCE VII Şekil ve konu bakımından iş yazışmaları. İş mektuplarının tertiplenmesinde ve yazılmasında uyulması gereken bazı önemli kurallar. Konularına göre iş mektuplarının temel unsurları. İş yazışmalarında kullanılan standart İngilizce ifadeler. (Ön Şart: SRV.302 İleri İngilizce VI)

SRV.402 İ LERİ İNGİLİZCE VIII Öğrencilerin İngilizceyi sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştirmek için, çeşitli güncel konularda bireysel olarak veya grup halinde İngilizce tartışmaların yapılması. (Ön Şart: Hazırlık Sınıfını  Başarmış Olmak)

SRV.403  VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİ AĞLARI  Bilgi kavramı, enformasyon kavramı, bilgisayar ağlarına giriş, bilgi otobanı Internet, Internet kullanımı ile ilgili temel kavramlar, Internet Girişimciliği, sosyal Medya, başarı Hikayeleri: Google, Facebook, Amazon vs. Internette enformasyona ulaşma, e-ticaret kavramı, e-ticaret terimleri.   (Ön Şart: SRV.113 Bilgisayar Kullanımı I)

SRV .404 WEB SAYFASI TASARIMI  Web sitesi analizi,  temel www standartları, web sitesi yayımlama teknikleri, Web sunucular: Apache, IIS, resim/grafik formatları, Web ve HTML hakkında çeşitli bilgiler. HTML etiketleri. HTML editörleri: Microsoft Expression Web, Dreamweaver. ASP.NET programlama.

SRV.406 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI  Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin ortaya çıkışı, MRP, MRP II sistemleri, gelecek nesil ERP (ERPII ya da e-ERP) sistemlerinin tanıtımı, ERP seçimi, tedarikçileri, kurulum ve uygulamada etkili olan kritik başarı faktörleri, ERP sisteminin modülleri ve modüller arası etkileşimler. Uygulamalı olarak bir ERP paketi olan IntuitiveERP programı üzerinden ERP sistemi bütünleşik olarak ele alınarak her bir modülde veri girişleri ve analizleri, raporlamalar, bir ürün ele alınarak başlangıçtan (ürün ağacı oluşturulmasından) sipariş alınarak ürünün satışına kadar bütün sistemi ele alacak uygulamalar.