ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yükseköğretim Kurulu’nun 07.04.2010 tarih ve 012015 sayılı yazısı ile Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Misyonumuz

Misyonumuz, evrensel, ulusal, bilimsel, profesyonel ve etik değerlere bağlı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanı için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ülkemizde kamu sektöründe çalışacak nitelikli işgücü yetiştirmeye katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, uluslararası bilimsel standartlara ve işveren beklentilerine uygun şekilde öğretiminin kalitesini sürekli artırmaya çalışarak ülkemizin önde gelen siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden biri haline gelmektir.

Bölüm Amaçları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, temel olarak devlet yönetimi alanına giren konularda hizmet verecek uzman eleman gereksinimini karşılamayı amaçlamaktadır. Bölüm mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşları gibi kamu kurumlarında uzmanlık gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev yapabildikleri gibi, özellikle bankacılık sektöründe ve diğer özel sektör kuruluşlarında denetim ve personel bölümlerinde tercih edilmektedirler. Ayrıca Avrupa Birliği uyum sürecinde yönetsel ve ekonomik politikaların belirlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık karar alma ve uygulama yöntemlerinin giderek güç kazanması, izlenen program dikkate alındığında bu alanda da Bölüm mezunlarını avantajlı kılmaktadır. Bu çerçevede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları birçok alanda kamu hizmeti veren kuruluşlarda ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

Bölümümüzde Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimize;

ayrıca, ekonomi, temel işletmecilik, uluslararası ilişkiler ve maliye alanlarında da destek eğitimi verilmektedir.

Bu program, genel olarak Kamu Yönetimi Bölümü altında yürütülmekte iken, programın giderek disiplinler arası bir gelişme göstermesi nedeniyle ve uluslararası düzeyde öğrenci değişim ve lisansüstü eğitimde paralellik sağlanması amacıyla son yıllarda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adı altında yapılandırılmaktadır. 1999 yılından itibaren Kamuya personel alımında merkezi sınav sisteminin getirilmesine paralel olarak Bölüm içeriğindeki müfredat programının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamına en fazla uyan konuları içermesi Bölüme olan ilgiyi arttırmaktadır.

  • Kamu Hukuku alanları başta olmak üzere (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, Çevre Hukuku vd.) hukuk bilgisi,
  • Yönetim Bilimi (örgüt yönetimi, kamu merkez ve taşra örgütleri, yerel yönetimler, yönetsel yapılar, bürokrasi, personel yönetimi ve halkla ilişkiler),
  • Siyaset Bilimi (siyasal rejimler, siyasal örgütler, siyasi düşünceler, dış politika),
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları (kent yönetimi, konut politikası, çevre sorunları, planlama) alanlarında temel eğitim;

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programının Eğitim Amaçları şöyle tanımlanmıştır:


1. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında güçlü bir teorik ve pratik bilgi ve beceri seti sunarak kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında etkili liderler, uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmek.
2. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve ilgili diğer alanlarda veya disiplinler arası konularda yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitimine devam ederek bilimsel araştırmalar yapabilecek bilim insanları yetiştirmek.
3. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik yenilik ve gelişmelerin takip edilerek öğrencilerin gerekli bilgi ve donanıma erişimini sağlamak.
4. İş hayatı için gerekli bilgi ve donanımın yanında evrensel etik değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, analitik bir değerlendirme yeteneğine sahip, sosyal ve kültürel yönden güçlü bireyler yetiştirmek.
 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüz 22 Nisan 2024 tarihi itibariyle 22 Nisan 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 yıllık süre için Türkiye merkezli akreditasyon kuruluşu STAR tarafından akredite edilmiştir.

STAR tarafından bölümümüze verilen akreditasyon sertifikası.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesindeki Lisansüstü ile ilgili geçmişe yönelik ve güncel bilgileri içeren tablolar son alınan resmi kararlar (2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kurul Kararı) doğrultusunda aşağıdaki şekilde verilmiştir:

Lisansüstü Programlar

İlk Öğrenci Alımı Gerçekleştirilen Eğitim-öğretim Yılı

Şu Anki Durumu (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)

Bilimsel Hazırlık

-

-

Tezli Yüksek Lisans

2011-2012

Aktif

Tezsiz Yüksek Lisans

2017-2018

Aktif

Doktora

2012-2013

Aktif

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONTENJYAN BİLDİRİM BELGESİ
(GENEL-TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

KONTENJAN

UNİP KONTENJAN

ÖZEL ŞARTLAR (Mezuniyet (Fakülte-Bölüm), Ales Puan Türü, Yabancı Dil Puanı v.s. her program için açık ve net yazılmalıdır.)

Bilimsel Hazırlık

-

-

 

Tezli Yüksek Lisans

10

1

 

Tezsiz Yüksek Lisans

30

1

 

Doktora

6

1

 

 

GİRİŞ SINAVI

VAR

YOK

Mülakat

X

 

Yazılı

X

 

Açıklama:
- Tezli yüksek lisans programına fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler, Maliye, Sosyoloji Bölümleri ile Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.
- Doktora programına lisans veya yüksek lisansı Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası ilişkiler, Maliye, Tarih, ilahiyat, Hukuk ve Sosyoloji alanlarından olan tezli yüksek lisans mezunları başvurabilir.
 - Tezli yüksek lisans ve doktora programları için yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Yazılı ve mülakat sınav notu 60 (Altmış)'ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Lisansüstü Eğitim-öğretim programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler:
-Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.
-Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir başarılı yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
-Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. (Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitemize devredilen Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu ilgili Anabilim Dalı öğretim üyelerinin danışmanlık sayısı, Senato Kararı ile % 50 arttırılarak l8 olmuştur.)

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONTENJYAN BİLDİRİM BELGESİ
(YATAY GEÇİŞ)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

KONTENJAN

ÖZEL ŞARTLAR: (Mezuniyet (Fakülte-Bölüm), Ales Puan Türü, Yabancı Dil Puanı v.s. her program için açık ve net yazılmalıdır.)

Tezli Yüksek Lisans

2

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında tezli yüksek lisans programına devam ediyor olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans

2

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında tezsiz yüksek lisans programına devam ediyor olmak.

Doktora

2

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında doktora yapıyor olmak.

Açıklama

-

-

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONTENJYAN BİLDİRİM BELGESİ
(YABANCI UYRUKLU)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

KONTENJAN

ÖZEL ŞARTLAR: (Mezuniyet (Fakülte-Bölüm), Ales Puan Türü, Yabancı Dil Puanı v.s. her program için açık ve net yazılmalıdır.)

Tezli Yüksek Lisans

2

 

Tezsiz Yüksek Lisans

-

 

Doktora

4

 

Açıklama

 

-Tezli yüksek lisans programına fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Sosyoloji Bölümleri, Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.
-Doktora programına lisans veya yüksek lisansı Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Maliye, Tarih, İlahiyat ve Hukuk alanlarından olan tezli yüksek lisans mezunları başvurabilir.