ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yükseköğretim Kurulu’nun 07.04.2010 tarih ve 012015 sayılı yazısı ile Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Misyonumuz

Misyonumuz, evrensel, ulusal, bilimsel, profesyonel ve etik değerlere bağlı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanı için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ülkemizde kamu sektöründe çalışacak nitelikli işgücü yetiştirmeye katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, uluslararası bilimsel standartlara ve işveren beklentilerine uygun şekilde öğretiminin kalitesini sürekli artırmaya çalışarak ülkemizin önde gelen siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden biri haline gelmektir.

Bölüm Amaçları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, temel olarak devlet yönetimi alanına giren konularda hizmet verecek uzman eleman gereksinimini karşılamayı amaçlamaktadır. Bölüm mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşları gibi kamu kurumlarında uzmanlık gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev yapabildikleri gibi, özellikle bankacılık sektöründe ve diğer özel sektör kuruluşlarında denetim ve personel bölümlerinde tercih edilmektedirler. Ayrıca Avrupa Birliği uyum sürecinde yönetsel ve ekonomik politikaların belirlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık karar alma ve uygulama yöntemlerinin giderek güç kazanması, izlenen program dikkate alındığında bu alanda da Bölüm mezunlarını avantajlı kılmaktadır. Bu çerçevede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları birçok alanda kamu hizmeti veren kuruluşlarda ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

Bölümümüzde Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimize;

ayrıca, ekonomi, temel işletmecilik, uluslararası ilişkiler ve maliye alanlarında da destek eğitimi verilmektedir.

Bu program, genel olarak Kamu Yönetimi Bölümü altında yürütülmekte iken, programın giderek disiplinler arası bir gelişme göstermesi nedeniyle ve uluslararası düzeyde öğrenci değişim ve lisansüstü eğitimde paralellik sağlanması amacıyla son yıllarda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adı altında yapılandırılmaktadır. 1999 yılından itibaren Kamuya personel alımında merkezi sınav sisteminin getirilmesine paralel olarak Bölüm içeriğindeki müfredat programının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamına en fazla uyan konuları içermesi Bölüme olan ilgiyi arttırmaktadır.

  • Kamu Hukuku alanları başta olmak üzere (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, Çevre Hukuku vd.) hukuk bilgisi,
  • Yönetim Bilimi (örgüt yönetimi, kamu merkez ve taşra örgütleri, yerel yönetimler, yönetsel yapılar, bürokrasi, personel yönetimi ve halkla ilişkiler),
  • Siyaset Bilimi (siyasal rejimler, siyasal örgütler, siyasi düşünceler, dış politika),
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları (kent yönetimi, konut politikası, çevre sorunları, planlama) alanlarında temel eğitim;

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.