ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

13 Ocak 1977 tarihinde Hacettepe Üniversitesine bağlı İşletme Fakültesi bünyesinde kurulan İktisat bölümü 1980 tarihinde 75 öğrenci ile lisans öğretimine başlamıştır.

İktisat bölümü, İktisadi sorunların çözümüne katkı sağlayacak iktisatçılar yetiştirmek; bilimsel araştırmalarla hem teorik hem de ampirik bilgi üretmek ve öğrencilere teorik bilgi ile uygulama alanları öğretilerek iş hayatında başarılı olmaları yönünde yol gösterici olmak şeklinde amaçlar edinmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda 6 profesör, 3 doçent, 6 dr. öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi istihdam eden iktisat bölümü, 2018 itibariyle 1446 (730 örgün 716 ikili öğretim) Lisans, 40 Yüksek Lisans ve 28'i Doktora olmak üzere 1514 öğrenciye eğitim imkânı sağlamaktadır. Ayrıca bölümde bulunan öğretim üyeleri bilgi birikimini üretime çevirmenin en önemli aracı olan üniversite sanayi işbirliği için başta sanayi odası olmak üzere ticaret odası v.b kurumlara danışmanlık yapmaktadır.

Öğrenciler, 1. Sınıftan itibaren kendi tercihleri ve mezuniyet sonrası iş yaşamına ilişkin niteliklerini geliştirebilmelerine imkân verecek şekilde öğrenci danışmanları (Araştırma Görevlileri) desteğinde seçmeli derslere yönelmeleri sağlanarak iş hayatında başarılı olmaları için bölümce adımlar atılmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye'de başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm özel sektörlerinde ayrıca Kamu Kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkânı bulabilmektedirler.

İktisat Bölümümüz 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle 30 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere 7 yıllık süre için Almanya merkezli uluslararası akreditasyon kuruluşu AQAS tarafından daimi olarak akredite edilmiştir.

AQAS tarafından bölümümüze verilen uluslararası akreditasyon sertifikası.

İktisat Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.

İKTİSAT LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

İktisat bölümünde, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen, tezli yüksek lisans, doktora ve doktora (ingilizce) olmak üzere üç farklı lisansüstü program bulunmaktadır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tezli yüksek lisans programı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1989 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. İktisat tezli yüksek lisans programının amacı; iktisadi problemleri eleştirel, bağımsız ve bilimsel bakış açısı ile değerlendirerek çözüm üretebilecek vizyona sahip iktisat bilim uzmanları yetiştirmektir. Program yeterlilikleri ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Günlük hayatta karşılaştığımız ekonomik sorunlara iktisat teorileri ışığında çözüm üretebilmek.
 •  İktisat biliminin alt dallarında uzmanlaşmak.
 • İktisadi önermeleri çözebilmek amacıyla, matematiksel, ekonometrik ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme yeteneğine sahip olmak
 •  Ekonomik verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında bilimsel ve ahlaki değerlere sahip olmak.
 • İktisadi araştırmaları hazırlama ve yazmada araştırma ve yazma yeteneği kazanmak.
 • Ekonomi alanında yabancı literatürü takip etmek amacıyla en az bir yabancı dili konuşma, anlama ve yazma becerisi kazanmak.
 • İktisat alanının gerektirdiği düzeyde paket programları kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

Bu programa; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları ve/veya bunlar dışında kalan Fakülte ve Yüksekokulların (4 yıllık eğitim verilen); Aktüerya, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Girişimcilik, Havacılık Yönetimi, İktisat, İslam Ekonomisi ve Finans, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme ve Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Pazarlama, Sağlık Yönetimi, Sanat ve Kültür Yönetimi, Sanat Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası, Seyahat İşletmeciliği, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Spor Yöneticiliği, Tarım Ekonomisi, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Lisans (4 yıllık) programlarından mezun olanlar başvurabilir. Yüksek Lisans Programlarına başvuracak olanların YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 50 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanı en az 60 olmalıdır. Program için yazılı veya mülakat sınavı yapılmamaktadır.  Bu program için belirlenen kontenjan sayısı ise 20’dir.

İktisat yüksek lisans programı, öğrencilere mikro iktisat, makro iktisat, ekonometri gibi temel zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik farklı seçimlik dersleri (uluslararası iktisat, çevre ekonomisi, bölgesel kalkınma, Avrupa Birliği, oyun teorisi vb.) de sunmaktadır. Böylelikle öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik iktisadi alanlarda uzmanlaşma imkanına sahip olabilmektedir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ERÜ SBE Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması, iki ders dönemini tamamlaması (toplam 60 AKTS) ve Tez Çalışması ile Uzmanlık Alan Derslerinden başarılı olmaları gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İktisat alanında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

Tezli yüksek lisans programından başarılı şekilde mezun olan öğrenciler; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, TOEFL vb.) sahip olmaları ve yeterli yüksek lisans mezuniyet ortalamasına sahip olmaları koşuluyla doktora programlarına başvurabilirler.

İktisat Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde üst kademe görevlerde çalışabilmekte, girişimci olabilmekte ve doktora programlarına devam ederek yurtiçinde ve yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedir.

DOKTORA PROGRAMI

Doktora programı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1998 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. İktisat doktora programı; öğrenciye alanı ile ilgili bağımsız özgün bir araştırma yapma, bilimsel problemleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Doktora programı yeterlilikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Ekonomik sorunlara iktisat kuramları ışığında açıklayıcı çözümler getirebilmek.
 • Bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik gelişmeleri takip edebilmek.
 • İktisat biliminin alt alanları olan iktisat Teorisi, iktisat politikası, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat alanlarında uzmanlık bilgisine sahip olmak.
 • Ekonomik sorunları istatistiksel ve ekonomik modellere dönüştürebilmek.
 • Matematiksel, ekonometrik ve istatistiksel yöntemleri iktisadi problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
 • Yabancı literatürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine ve teorik alt yapıya sahip olmak.

İktisat Doktora Programına; İktisat, Ekonometri, Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Sigortacılık alanlarında ve/veya bu alanlarla ilişkili alt dallarda Tezli Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. Bu programa başvuracak olanların YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanı en az 65 olmalıdır. Doktora Programı için, mülakat sınavı yapılmaktadır ve mülakat sınavından en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır. Bu program için belirlenen kontenjan sayısı ise 12’dir.

İktisat doktora programı, öğrencilere mikro iktisat, makro iktisat, ekonometri gibi temel zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik farklı seçimlik dersleri (finansal piyasalar, uluslararası iktisat, enerji ekonomisi, bölgesel kalkınma, bilgi ekonomisi, Avrupa Birliği gibi) de sunmaktadır. Böylelikle öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik iktisadi alanlarda ileri derecede uzmanlaşma imkanına sahip olabilmektedir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ERÜ SBE Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenciler, 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır. Yeterlilik sınavından başarılı olduktan sonra tez önerisi ile başlayıp tez savunması ile biten süreci başarı ile tamamlamak zorundadır. Bu programdan mezun olan öğrencilere Doktora Diploması verilmektedir.

İktisat Doktora Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde üst kademe görevlerde çalışabilmekte, mevcut işlerine devam edebilmekte ve akademik kariyerlerine devam ederek yurtiçinde ve yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde çalışabilmektedirler.

DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)

İktisat doktora programı (İngilizce), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2014 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. İktisat doktora programı; öğrenciye alanı ile ilgili bağımsız özgün bir araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmak amacını taşımaktadır. Program yeterlilikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Ekonomik sorunlara iktisat teorileri ışığında çözümler üretebilmek
 • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik gelişmeleri takip edebilmek
 • İktisat anabilim dalını oluşturan İktisat Teorisi, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat bilim dallarında uzmanlık bilgisine sahip olmak
 • Ekonomik sorunları matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik modellere dönüştürebilmek
 • Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri, iktisadi problemleri çözüme kavuşturabilmek amacıyla kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
 • İktisat literatürünü İngilizce olarak takip edebilmek, iktisadi araştırmaları İngilizce yazabilmek ve sunabilmek.

İngilizce İktisat Doktora Programına; İktisat, Ekonometri, Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Sigortacılık alanlarında ve/veya bu alanlarla ilişkili alt dallarda Tezli Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. Bu programa başvuracak olan adayların YDS İngilizce sınavından en az 80 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan almış olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanı en az 65 olmalıdır. Doktora Programı için, mülakat sınavı yapılmaktadır ve mülakat sınavından en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır. Bu program için belirlenen kontenjan sayısı ise 3’tür.

İktisat doktora (İngilizce) programı, öğrencilere mikro iktisat, makro iktisat, ekonometri gibi temel zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik farklı seçimlik dersleri (finansal piyasalar, uluslararası iktisat, enerji ekonomisi, Avrupa Birliği gibi) de sunmaktadır. Böylelikle öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik iktisadi alanlarda ileri derecede uzmanlaşma imkanına sahip olabilmektedir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ERÜ SBE Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenciler, 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır. Yeterlilik sınavından başarılı olduktan sonra tez önerisi ile başlayıp tez savunması ile biten süreci başarı ile tamamlamak zorundadır. Bu programdan mezun olan öğrencilere Doktora Diploması verilmektedir.

İktisat Doktora (İngilizce) Programından mezun olan öğrenciler, kamu sektöründe ve özel sektörde üst kademe görevlerde çalışabilmekte, mevcut işlerine devam edebilmekte ve akademik kariyerlerine devam ederek özellikle yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde çalışabilmektedirler.