ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kalite Politikamız

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen genel kalite politikaları çerçevesinde, kalite yönetim sisteminin risk yönetimi ve iç kontrol süreçleriyle bütünleşik bir şekilde standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Üniversite tarafından belirlenen kalite ilkeleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin vizyon ve misyonuyla uyumlu şekilde, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.

İç ve dış paydaş memnuniyetini ölçerek, memnuniyetin artırılmasını sağlamak.  

Eğitim, araştırma ve geliştirme, yönetim kalitesini sürekli iyileştirmek.

Kurumsal ilerlemede önde gelen üniversiteler ve diğer akademik kurumların sistem ve işleyişlerini örnek alarak, değişen koşullara en iyi şekilde uyum sağlamak ve faaliyetlerinde-süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yapmak.  

 

Eğitim Politikası

 • Eğitim programlarını ulusal (TYYÇ-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde planlamak.

 • Ders içerikleri belirlenirken, iç ve dış paydaşların görüşlerini dikkate almak.

 • Eğitim sürecini paydaşların katılımıyla sürekli şekilde iyileştirmek.

 • İş dünyasının beklentilerini karşılar nitelikte mezunlar yetiştirmek.

 • Eğitimde yabancı dilin ağırlığını artırarak, mezunlarını dünya vatandaşlığına hazırlamak.

 • Sosyal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin arttırılmasını hedefleyen eğitim ve öğretim programları oluşturmak.

 • Öğrencilerin akademik alanlar öncelikli olmakla birlikte, kendilerini küresel toplumun koşullarına entegre eden ulusal ve uluslararası değişim programlarına dahil olmasını sağlayan anlaşmalar yapmak ve öğrencilerin bu programlara katılımını teşvik etmek.

 • Lisans ve lisansüstü programlar aracılığıyla uluslararası öğrenci sayısını ve kültürlerarası etkileşimi arttırmak.

 • Disiplinlerarası öğretim yaklaşımını esas alarak sorgulama, eleştirme, araştırma ve yaşam boyu öğrenme odaklı çalışmayı teşvik etmek.

 • Öğrencinin niteliğini geliştirmek amacıyla, sektör temsilcilerinin katılımıyla, konferans vb. bilimsel içerikli toplantılar düzenleyerek, müfredat dışı eğitim uygulamalarının sayısını artırmak.

 • Kütüphane hizmetlerini daha etkin ve verimli kılmak suretiyle, öğrencilerin bağımsız araştırma ve öğrenme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

 

Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Politikası

 • Ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve beklentileri dikkate alarak evrensel bilim anlayışına uygun araştırma geliştirme hizmetleri sunmak.

 • Bilimsel çalışmaları desteklemek için araştırmacıların güncel gelişmeleri takip edebilecekleri yaratıcı bir araştırma geliştirme ortamı oluşturmak.

 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli olan idari ve fiziki altyapıyı sağlamak.

 • Araştırma ve geliştirmeye yönelik oluşturulan idari ve fiziki altyapının, sistemin etkin ve verimli şekilde çalışması için kullanılmasını sağlamak.

 • Toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan öncelikli alanlar ile ilgili proje, araştırma ve diğer akademik faaliyetleri desteklemek ve yapmak.

 • Kamuya açık konferans ve çalıştayları da içeren bilimsel etkinlikler düzenlemek.

 • Araştırma süreçlerini, paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası işbirliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek.

 • Yeni bilgi üretmek ve üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak.

 • Teorik ve pratik bilgilerin araştırma geliştirme projelerine dönüştürülmesini desteklemek.

 • Bilimsel çalışmaların sonuçlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak için fakülte dergisinin sürekliliğini sağlamak.

 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.

 • Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

 • Bilimsel araştırma projelerinin çeşitli süreçlerine öğrencileri dahil etmek.

 

Yönetim Politikası

 • Çalışanları ve öğrencileri için huzurlu bir fakülte ortamı oluşturmak.

 • Kurumsal kültürü geliştirerek ve koruyarak yönetimde sürekliliği ve kurumsallaşmayı sağlamak.

 • Çalışanların ve öğrencilerin yönetimle olan iletişimine önem vererek kurum içinde çok yönlü iletişimi teşvik etmek.

 • Çalışanların örgüte olan bağlılığını artırarak, çalışanlarda kurumsal kimlik algısı oluşturmak.

 • Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemek.

 • Akademik ve idari personelin yönetime katılımını sağlamak.

 • Öğrenci merkezli bir yönetim anlayışına sahip olmak.

 • Akademik kadroyu güçlü ve dinamik hale getirmek.

 • Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımını destekleyerek, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

 • Düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin sosyal gelişimine ve olgunlaşmasına katkı sağlamak.

 • Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğinin geliştirilmesine önem vermek.

 • Sosyal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini gerçekleştirmek.

 • Bölümler ve öğretim elemanları arasındaki uyum ve koordinasyonun artırılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

 • Öğrencilerin, öğretim elemanları ve idari personel ile olan uyum ve koordinasyonunu sağlamak için çalışmalar yapmak.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile yönetim-idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak ve devam ettirmek için aşağıdaki model benimsenmiştir (Model oluşturulurken YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİ’nde belirlenen ve önerilen döngü esas alınmıştır).

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİRİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE KOMİSYONU
(2019)