ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisansüstü Programlar

İŞLETME - BİLİMSEL HAZIRLIK

Programın Amacı

İşletme Anabilim Dalı bilimsel hazırlık programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme ve İktisat Fakültesi mezunları dışındaki diğer Fakülte mezunlarının İşletme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapabilmeleri amacıyla açılmıştır.

Bilimsel hazırlık programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları dışındaki diğer Fakülte mezunlarının İşletme bölümüde tezli yüksek lisans yapabilmeleri amacıyla açılmıştır.

Programın Süresi

Bilimsel hazırlık programında belirlenen dersleri iki yarıyılda başaramayan öğrencinin kaydı silinir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Genel Kabul Şartları

Bilimsel hazırlık programlarına başvuracak adayların;

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) puanının eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.
 • YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 40 puan yada ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olmaları gerekir.

Bilimsel hazırlık programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’ si, lisans mezuniyet notunun %30’ u, yabancı dil notunun %20’ si dikkate alınarak sıralama yapılır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekir. Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmamaktadır.

Detaylı bilgi için bakınız: https://sbe.erciyes.edu.tr/mevzuat/LISANSUSTU-EGITIM-ve-OGRETIM-YONETMELIGI/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/5/24

 

İŞLETME - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İ.Ö.)

Programın Amacı

İşletme Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programı yönetici eğitimi vermek üzere 22.07.2008 tarihinde açılmıştır. Programın amacı; yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma-geliştirme gibi temel işletmecilik alanlarında yöneticilik becerilerini kazandırmak ve bunların iş hayatında kullanımını göstermektir.

Program, farklı işkollarındaki yönetici ve yönetici adaylarına yönetim becerileri konusunda altyapı sağlar, teorik bilgilerin iş hayatına aktarılması becerisini kazandırır. Dersler, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin deneyim ve tecrübeleri ile yürütülür. İkinci öğretim olarak sunulan program, çalışanlara kariyerlerine devam ederken uzmanlaşma olanağı sağlar ve çalıştıkları kurumda yükselmelerine zemin hazırlar. Henüz iş hayatında olmayan adayların yönetsel becerilerini geliştirerek daha iyi koşullarda iş bulma olanağını arttırır. Kendi işini kurmayı planlayan girişimci adaylarına da liderlik yetkinliklerini arttırma imkânı sağlar.

Programın Süresi

Tezsiz Yüksek Lisans programında, asgari öğrenim süresi iki yarıyıl, azami öğrenim süresi ise üç yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programı, en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Genel Kabul Şartları

Tezsiz yüksek lisans programına tüm lisans mezunları başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
 • ALES puanı olması zorunlu değildir. ALES puanı olmayanların ALES puanı 50 olarak değerlendirilecek, ALES puanı 50 puanın üzerinde bulunan adayların ise ilgili puan türünden ALES puanları değerlendirmeye alınacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; Lisans mezuniyet notunun %60'ı, ALES puanının %20'si, varsa yabancı dil puanının %20'si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 (elli) olması gerekmektedir. Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmamaktadır.

Açıklayıcı Bilgiler

Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi II. öğretim olarak verilmektedir ve ücretlidir.

Program mezunlarına “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir. Tezsiz Yüksek Lisans programına devam edenler, ilgili anabilim dalının tezli yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezli yüksek lisans programının asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda alınan dersler yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans dersleri yerine sayılabilir.

Detaylı bilgi için bakınız: https://sbe.erciyes.edu.tr/mevzuat/LISANSUSTU-EGITIM-ve-OGRETIM-YONETMELIGI/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/5/24

 

İŞLETME - YÜKSEK LİSANS

Programın Amacı

İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans programı 7.11.1984 tarihinde açılmıştır. Programın amacı; lisans yeterliliklerine dayalı olarak uzmanlık düzeyini geliştirmek, teorik bilgileri iş hayatında kullanma becerisi kazandırmak, disiplinler arası bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmak, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sorunları araştırma ve çözme becerisi kazandırmak, güncel gelişmeleri takip ederek bunları yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi kazandırmaktır. 

Programın Süresi

Tezli yüksek lisans programlarında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programı, en az 10 adet ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Genel Kabul Şartları

İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına İİBF ile İşletme ve İktisat Fakültesi mezunları başvurabilirler. Bu fakülteler dışında bilimsel hazırlık okumak şartıyla tüm fakülte mezunları başvurabilirler. Yüksek lisans programına başvuracak adayların;

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) puanının eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.
 • Yüksek Lisans Programlarına başvuracak olanların, YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 40 puan yada ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olmaları gerekir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmamaktadır.

Açıklayıcı Bilgiler

Program mezunlarına “Tezli Yüksek Lisans” diploması verilir. Mezunlar, doktora programlarına başvurarak yetkinliklerini geliştirebilirler.

Detaylı bilgi için bakınız: https://sbe.erciyes.edu.tr/mevzuat/LISANSUSTU-EGITIM-ve-OGRETIM-YONETMELIGI/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/5/24

 

İŞLETME - DOKTORA

Programın Amacı

İşletme Anabilim Dalı doktora programı 7.11.1984 tarihinde açılmıştır. Programın amacı; öğrenciye bağımsız özgün bir araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Programın Süresi

Doktora programında asgari öğrenim süresi 8 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 12 yarıyıldır. Doktora programı, en az 10 adet ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Genel Kabul Şartları

İşletme Anabilim Dalı Doktora programına yüksek lisansını kendi alanında tamamlayanlar başvurabilirler. Doktora programına başvuracak adayların;

 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) olması gerekir. Lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ise, istenilen puan türünden en az 80 ALES puanı olması gerekir.
 • Geçerli bir ALES puanına sahip olunması gerekir. Ancak yüksek lisans öğrenimini yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuranlardan, bu durumu belgelendirdikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.
 • YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana muadili bir puan almış olmalıdır.

Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil notunun % 20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekir. Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmamaktadır.

Açıklayıcı Bilgiler

Program mezunlarına “Doktora” diploması verilir.

Detaylı bilgi için bakınız: https://sbe.erciyes.edu.tr/mevzuat/LISANSUSTU-EGITIM-ve-OGRETIM-YONETMELIGI/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/5/24

İKTİSAT LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

İktisat bölümünde, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen, tezli yüksek lisans, doktora ve doktora (ingilizce) olmak üzere üç farklı lisansüstü program bulunmaktadır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tezli yüksek lisans programı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1989 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. İktisat tezli yüksek lisans programının amacı; iktisadi problemleri eleştirel, bağımsız ve bilimsel bakış açısı ile değerlendirerek çözüm üretebilecek vizyona sahip iktisat bilim uzmanları yetiştirmektir. Program yeterlilikleri ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Günlük hayatta karşılaştığımız ekonomik sorunlara iktisat teorileri ışığında çözüm üretebilmek.
 •  İktisat biliminin alt dallarında uzmanlaşmak.
 • İktisadi önermeleri çözebilmek amacıyla, matematiksel, ekonometrik ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme yeteneğine sahip olmak
 •  Ekonomik verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında bilimsel ve ahlaki değerlere sahip olmak.
 • İktisadi araştırmaları hazırlama ve yazmada araştırma ve yazma yeteneği kazanmak.
 • Ekonomi alanında yabancı literatürü takip etmek amacıyla en az bir yabancı dili konuşma, anlama ve yazma becerisi kazanmak.
 • İktisat alanının gerektirdiği düzeyde paket programları kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

Bu programa; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları ve/veya bunlar dışında kalan Fakülte ve Yüksekokulların (4 yıllık eğitim verilen); Aktüerya, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Girişimcilik, Havacılık Yönetimi, İktisat, İslam Ekonomisi ve Finans, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme ve Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Pazarlama, Sağlık Yönetimi, Sanat ve Kültür Yönetimi, Sanat Yönetimi, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası, Seyahat İşletmeciliği, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Spor Yöneticiliği, Tarım Ekonomisi, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Lisans (4 yıllık) programlarından mezun olanlar başvurabilir. Yüksek Lisans Programlarına başvuracak olanların YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 50 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanı en az 60 olmalıdır. Program için yazılı veya mülakat sınavı yapılmamaktadır.  Bu program için belirlenen kontenjan sayısı ise 20’dir.

İktisat yüksek lisans programı, öğrencilere mikro iktisat, makro iktisat, ekonometri gibi temel zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik farklı seçimlik dersleri (uluslararası iktisat, çevre ekonomisi, bölgesel kalkınma, Avrupa Birliği, oyun teorisi vb.) de sunmaktadır. Böylelikle öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik iktisadi alanlarda uzmanlaşma imkanına sahip olabilmektedir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ERÜ SBE Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması, iki ders dönemini tamamlaması (toplam 60 AKTS) ve Tez Çalışması ile Uzmanlık Alan Derslerinden başarılı olmaları gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İktisat alanında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

Tezli yüksek lisans programından başarılı şekilde mezun olan öğrenciler; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, TOEFL vb.) sahip olmaları ve yeterli yüksek lisans mezuniyet ortalamasına sahip olmaları koşuluyla doktora programlarına başvurabilirler.

İktisat Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde üst kademe görevlerde çalışabilmekte, girişimci olabilmekte ve doktora programlarına devam ederek yurtiçinde ve yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedir.

DOKTORA PROGRAMI

Doktora programı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1998 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. İktisat doktora programı; öğrenciye alanı ile ilgili bağımsız özgün bir araştırma yapma, bilimsel problemleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Doktora programı yeterlilikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Ekonomik sorunlara iktisat kuramları ışığında açıklayıcı çözümler getirebilmek.
 • Bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik gelişmeleri takip edebilmek.
 • İktisat biliminin alt alanları olan iktisat Teorisi, iktisat politikası, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat alanlarında uzmanlık bilgisine sahip olmak.
 • Ekonomik sorunları istatistiksel ve ekonomik modellere dönüştürebilmek.
 • Matematiksel, ekonometrik ve istatistiksel yöntemleri iktisadi problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
 • Yabancı literatürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine ve teorik alt yapıya sahip olmak.

İktisat Doktora Programına; İktisat, Ekonometri, Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Sigortacılık alanlarında ve/veya bu alanlarla ilişkili alt dallarda Tezli Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. Bu programa başvuracak olanların YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanı en az 65 olmalıdır. Doktora Programı için, mülakat sınavı yapılmaktadır ve mülakat sınavından en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır. Bu program için belirlenen kontenjan sayısı ise 12’dir.

İktisat doktora programı, öğrencilere mikro iktisat, makro iktisat, ekonometri gibi temel zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik farklı seçimlik dersleri (finansal piyasalar, uluslararası iktisat, enerji ekonomisi, bölgesel kalkınma, bilgi ekonomisi, Avrupa Birliği gibi) de sunmaktadır. Böylelikle öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik iktisadi alanlarda ileri derecede uzmanlaşma imkanına sahip olabilmektedir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ERÜ SBE Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenciler, 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır. Yeterlilik sınavından başarılı olduktan sonra tez önerisi ile başlayıp tez savunması ile biten süreci başarı ile tamamlamak zorundadır. Bu programdan mezun olan öğrencilere Doktora Diploması verilmektedir.

İktisat Doktora Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde üst kademe görevlerde çalışabilmekte, mevcut işlerine devam edebilmekte ve akademik kariyerlerine devam ederek yurtiçinde ve yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde çalışabilmektedirler.

DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)

İktisat doktora programı (İngilizce), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2014 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. İktisat doktora programı; öğrenciye alanı ile ilgili bağımsız özgün bir araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmak amacını taşımaktadır. Program yeterlilikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Ekonomik sorunlara iktisat teorileri ışığında çözümler üretebilmek
 • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik gelişmeleri takip edebilmek
 • İktisat anabilim dalını oluşturan İktisat Teorisi, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat bilim dallarında uzmanlık bilgisine sahip olmak
 • Ekonomik sorunları matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik modellere dönüştürebilmek
 • Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri, iktisadi problemleri çözüme kavuşturabilmek amacıyla kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
 • İktisat literatürünü İngilizce olarak takip edebilmek, iktisadi araştırmaları İngilizce yazabilmek ve sunabilmek.

İngilizce İktisat Doktora Programına; İktisat, Ekonometri, Finans, Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Sigortacılık alanlarında ve/veya bu alanlarla ilişkili alt dallarda Tezli Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. Bu programa başvuracak olan adayların YDS İngilizce sınavından en az 80 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan almış olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanı en az 65 olmalıdır. Doktora Programı için, mülakat sınavı yapılmaktadır ve mülakat sınavından en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır. Bu program için belirlenen kontenjan sayısı ise 3’tür.

İktisat doktora (İngilizce) programı, öğrencilere mikro iktisat, makro iktisat, ekonometri gibi temel zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik farklı seçimlik dersleri (finansal piyasalar, uluslararası iktisat, enerji ekonomisi, Avrupa Birliği gibi) de sunmaktadır. Böylelikle öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik iktisadi alanlarda ileri derecede uzmanlaşma imkanına sahip olabilmektedir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ERÜ SBE Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenciler, 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır. Yeterlilik sınavından başarılı olduktan sonra tez önerisi ile başlayıp tez savunması ile biten süreci başarı ile tamamlamak zorundadır. Bu programdan mezun olan öğrencilere Doktora Diploması verilmektedir.

İktisat Doktora (İngilizce) Programından mezun olan öğrenciler, kamu sektöründe ve özel sektörde üst kademe görevlerde çalışabilmekte, mevcut işlerine devam edebilmekte ve akademik kariyerlerine devam ederek özellikle yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde çalışabilmektedirler.

BİLİMSEL HAZIRLIK

Programın Amacı
Maliye Anabilim Dalı bilimsel hazırlık programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye, İktisat ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin mezunları dışındaki diğer Fakülte mezunlarının Maliye Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapabilmeleri için açılmıştır.

Programın Süresi
Bilimsel hazırlık programında belirlenen dersleri iki yarıyılda başaramayan öğrencinin kaydı silinir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, yüksek lisans programı sürelerine dâhil edilmez.

Genel Kabul Şartları
Bilimsel hazırlık programlarına başvuracak adayların;

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.
 • YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 40 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olmaları gerekir.

Bilimsel hazırlık programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’ si, lisans mezuniyet notunun %30’ u, yabancı dil notunun %20’ si dikkate alınarak sıralama yapılır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekir. Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmaz.

 

YÜKSEK LİSANS

Programın Amacı
Maliye Anabilim Dalı yüksek lisans programı 7.11.1984 tarihinde açılmıştır. Programın amacı; kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde çalışacak kişilere maliye alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmayı, alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz ederek farklı alanlardan edinmiş olduğu bilgilerle yorumlayabilmeyi, değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilmeyi amaçlamaktadır.

Programın Süresi
Tezli yüksek lisans programlarında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programı, en az 10 adet ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Genel Kabul Şartları
Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına Fakültelerin Maliye, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri mezunları başvurabilir. Bu bölümler dışında bilimsel hazırlık okumak şartıyla tüm fakülte mezunları başvurabilirler. Yüksek lisans programına başvuracak adayların;

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.
 • Yüksek Lisans Programlarına başvuracak olanların, YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 40 puan yada ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olmaları gerekir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmaz.

Açıklayıcı Bilgiler
Program mezunlarına “Tezli Yüksek Lisans” diploması verilir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İlk öğrencilerini 2010 güz döneminde kabul eden Yüksek Lisans programımız hem kamu hem özel sektöre alanında eğitimli ve uzmanlaşmış bireyler yetiştirmektedir. Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan programımız, özel sektör ve kamuda özellikle dış ilişkiler alanında mesleki kariyer ile ve siyasetin, iktisat ya da uluslararası hukuk ile ilişkisi gibi geniş çerçevede konular ile ilgilenenler için eğitim ve yaratıcı bir atmosfer sağlamaktadır.

Programımız sadece siyaset eğitimi ya da dış ilişkilerde karar alma mekanizması gibi dar kapsamlı uzmanlaşmanın ötesinde öğrencilerin entelektüel ufuklarını uluslararası ilişkilere dair bakış açısı çeşitliliği sunarak, zorunlu ve seçmeli dersler yoluyla somut uluslararası meseleleri inceleyerek genişletecek, birikim sağlayacak niteliğe sahiptir. Yüksek düzeyde kalifiye öğretim üyeleri ile, programımız Uluslararası Örgütler, Araştırma Yöntemleri ve Uluslararası İlişkiler Teorileri gibi dersler sunmaktadır. Bunun yanı sıra Uluslararası Politik İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kadın, Türk-Amerikan İlişkileri, Ortadoğu’da Din ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler gibi geniş bir seçmeli ders skalası sunmaktadır. Programımıza başvurmayı düşünen öğrenciler en güncel ders listesi için Erciyes Üniversitesi Ders Bilgi Paketi’ni inceleyebilirler.

Akademik yeterlilik ve kalitenin yanında, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Yüksek Lisans Programı sosyal değer ve çeşitliliğe de sahiptir. Bu nedenle sadece öğrencilerimizin akademik ve profesyonel yetkinliğine değil aynı zamanda hayatlarına da katkı sağlayacak akademik bir ortam sağlamayı hedeflemektedir. 2020 Güz dönemine geldiğimizde, programımız 20’den fazla mezunu ile, farklı kamusal ve özel sektörler dahilinde hem bölgesel hem küresel ölçekte gelişmeye katkıda bulunmuştur. Halihazırda aralarında uluslararası öğrencilerin de bulunduğu 40’dan fazla kayıtlı öğrencisi bulunan programımız öğrencilere dünyanın dinamiklerindeki değişimleri disiplinlerarası bir yaklaşım ile anlatarak eğitim hedeflerinde yardımcı olmaya devam etmektedir.

Mezuniyet Gereksinimleri
Yüksek Lisans Programımız dahilinde öğrenciler program gereksinimlerini en az 4 dönem içinde tamamlamaları gerekmektedir. Aldıkları derslere ve araştırma planlarına bağlı olarak öğrenciler program süresini 6 döneme kadar uzatma hakkına sahiptirler. Program boyunca öğrenciler en az 10 dersten başarılı olmak ve bölüm öğretim üyeleri tarafından onaylanan bir tez önerisi sunmak zorundadırlar. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler ise en az iki dönem Alan Uzmanlık Dersi ve Tez Çalışmaları derslerinden başarılı olmak ve bir Yüksek Lisans Tezi yazıp savunmak zorundadır. Mezuniyet gereksinimlerini yerine getiren öğrenciler Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesi alarak mezun olurlar.

Program Kabul Gereksinimleri
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve ilgili diğer alanlardan öğrenciler Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başvurabilirler. Uluslararası İlişkiler çalışma alanı dışında sayılan bir lisans programını bitirmiş öğrenciler programa başvurdukları takdirde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği gereği 1 sene Bilimsel Hazırlık okumak zorundadır. Programımız üniversite, fakülte ve bölüm kararlarına bağlı olarak hem Güz hem Bahar dönemlerinde öğrenci kabul etmektedir. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programına başvurmayı planlayan öğrencilerin aşağıdaki kriterleri karşılamaları gerekmektedir:

 • Asgari not ortalamasının 100 üzerinden en az 55 ya da 4.00 üzerinden en az 2.00 (4.00 üzerinden) ve harf notunun asgari CC olması
 • ALES sınavı EA puan türünden en az 55 almış olması
 • YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir dil sınavından en az 40 almış olması

Başvurular Sosyal Bilimler Enstitütüsü’ne yapılacaktır. Enstitü tarafından başvurular ALES (%50), not ortalaması (%30) ve YDS (%20) puanları hesaplanarak değerlendirilecek ve başarılı olanlar açıklanacaktır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesindeki Lisansüstü ile ilgili geçmişe yönelik ve güncel bilgileri içeren tablolar son alınan resmi kararlar (2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kurul Kararı) doğrultusunda aşağıdaki şekilde verilmiştir:

Lisansüstü Programlar

İlk Öğrenci Alımı Gerçekleştirilen Eğitim-öğretim Yılı

Şu Anki Durumu (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)

Bilimsel Hazırlık

-

-

Tezli Yüksek Lisans

2011-2012

Aktif

Tezsiz Yüksek Lisans

2017-2018

Aktif

Doktora

2012-2013

Aktif

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONTENJYAN BİLDİRİM BELGESİ
(GENEL-TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

KONTENJAN

UNİP KONTENJAN

ÖZEL ŞARTLAR (Mezuniyet (Fakülte-Bölüm), Ales Puan Türü, Yabancı Dil Puanı v.s. her program için açık ve net yazılmalıdır.)

Bilimsel Hazırlık

-

-

 

Tezli Yüksek Lisans

10

1

 

Tezsiz Yüksek Lisans

30

1

 

Doktora

6

1

 

 

GİRİŞ SINAVI

VAR

YOK

Mülakat

X

 

Yazılı

X

 

Açıklama:
- Tezli yüksek lisans programına fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler, Maliye, Sosyoloji Bölümleri ile Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.
- Doktora programına lisans veya yüksek lisansı Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası ilişkiler, Maliye, Tarih, ilahiyat, Hukuk ve Sosyoloji alanlarından olan tezli yüksek lisans mezunları başvurabilir.
 - Tezli yüksek lisans ve doktora programları için yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Yazılı ve mülakat sınav notu 60 (Altmış)'ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Lisansüstü Eğitim-öğretim programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler:
-Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.
-Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir başarılı yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
-Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. (Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitemize devredilen Melikşah Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu ilgili Anabilim Dalı öğretim üyelerinin danışmanlık sayısı, Senato Kararı ile % 50 arttırılarak l8 olmuştur.)

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONTENJYAN BİLDİRİM BELGESİ
(YATAY GEÇİŞ)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

KONTENJAN

ÖZEL ŞARTLAR: (Mezuniyet (Fakülte-Bölüm), Ales Puan Türü, Yabancı Dil Puanı v.s. her program için açık ve net yazılmalıdır.)

Tezli Yüksek Lisans

2

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında tezli yüksek lisans programına devam ediyor olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans

2

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında tezsiz yüksek lisans programına devam ediyor olmak.

Doktora

2

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında doktora yapıyor olmak.

Açıklama

-

-

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONTENJYAN BİLDİRİM BELGESİ
(YABANCI UYRUKLU)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

KONTENJAN

ÖZEL ŞARTLAR: (Mezuniyet (Fakülte-Bölüm), Ales Puan Türü, Yabancı Dil Puanı v.s. her program için açık ve net yazılmalıdır.)

Tezli Yüksek Lisans

2

 

Tezsiz Yüksek Lisans

-

 

Doktora

4

 

Açıklama

 

-Tezli yüksek lisans programına fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Sosyoloji Bölümleri, Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.
-Doktora programına lisans veya yüksek lisansı Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Maliye, Tarih, İlahiyat ve Hukuk alanlarından olan tezli yüksek lisans mezunları başvurabilir.