ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ

16-18 Nisan 2020 - Erciyes Üniversitesi İİBF Kayseri, Türkiye
www.isletmecilik.org

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, işletmeciliğin bütün disiplinlerini bir araya getirerek işletmecilik konusundaki gelişmeleri paylaşmayı ve ekonomik ve sosyal hayattaki önemine dair farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kongre akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkânı sağlayacaktır.

Kongre Konuları:

 • Yönetim ve Organizasyon (Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, İKY)
 • Pazarlama
 • Muhasebe
 • Finansman
 • Üretim Yönetimi
 • Sayısal Yöntemler
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Girişimcilik

Kongre yukarıdaki konuları içermekte; ancak kapsamı bu konularla sınırlı tutulmamaktadır. Araştırmacılar, başlıklar arasında yer almayan diğer işletmecilik konuları ile de kongreye katılabilirler.

Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Kabul edilen ve sunulan bildiriler ISBN numarası alınmış online bildiri kitabında yayımlanacaktır.

Diğer yayın olanakları konusunda bilgi verilecektir.

Kongremiz "Doçentlik Başvurusu" ve "Akademik Teşvik" şartlarını taşımaktadır.

Sosyal medya ve e-posta hesapları

   


16-18 April 2020 - Erciyes University FEAS Kayseri, Turkey
www.isletmecilik.org

19th International Business Congress aims to bring all the disciplines of business administration together to share the developments in business and to make them aware of its importance in economic and social life. In addition, the congress will enable academics, researchers and students to present, share and discuss new ideas and current issues.

Congress Topics:

 • Management and Organization (Organizational Behavior, Strategic Management, HRM)
 • Marketing
 • Accounting
 • Finance
 • Production Management
 • Quantitative Methods
 • Management Information Systems
 • Entrepreneurship

The Congress includes the subjects above; however, the scope of the congress is not limited to these issues. Researchers can also participate in the congress with other business topics.

The language of the congress is English and Turkish.

Accepted and presented papers at congress will be published in the ISBN numbered online procedings book.

Further publishing opportunities will be announced soon.

Social media and email accounts: