YÖNETMELİK, YÖNERGE VE UYGULAMA ESASLARI

  

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: Bu yönerge, 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 2. maddesi gereğince hazırlanmış olup, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim-öğretim programlarının yürütülmesi için gerekli olan açıklayıcı ve tamamlayıcı hükümleri ihtiva etmektedir.

Madde 2: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sekiz yarıyıllık lisans öğretimini kısmen İngilizce olarak yapan bir fakültedir.  Yabancı dil hazırlık sınıfı bu süreye dahil değildir.

DERSLER

Derslerin Gruplandırılması

Madde 3: Fakülte ders programlarında yer alan dersler zorunlu ve seçimlik olmak üzere iki gruba ayrılır.

Zorunlu dersler, tüm öğrencilerin almakla yükümlü oldukları derslerdir.

Seçimlik dersler, seçimlik ders gruplarında yer alan, bir ya da daha fazla karşılığı bulunan, birbirine eşdeğer olan veya olmayan ve öğrencilerin bir kısmını seçmekle yükümlü oldukları derslerdir.

Derslerin bir kısmı, ders programlarında Fakülte Kurulu’nun teklifi ve Senato’nun onayı ile önşartlı ders olarak belirlenebilir. Önşartlı bir dersin alınabilmesi için, o derse hazırlık mahiyetinde olan önşart niteliğindeki ders veya derslerin başarılmış olması gerekir.  

Seçimlik Dersler

Madde 4: Seçimlik ders gruplarında hangi derslerin yer aldığı, hangi derslerin birbirine eşdeğer olduğu ve öğrencilerin her bir seçimlik ders grubundan almakla yükümlü oldukları ders sayıları ders programında belirlenir. Bu program Dekanlık tarafından öğrencilere ve danışmanlara her yarıyıl başında duyurulur.

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ders programında belirlenen sayıdan fazla seçimlik derse kayıt yaptırılamaz. Birinci sınıf öğrencileri ise, almaları gereken seçimlik derslerden daha fazlasına da kayıt yaptırabilirler. Bu durumda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları şarttır.

Madde 5: Seçimlik bir ders, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıdan az olması veya dersin verilmesini imkansız kılan bir durumun ortaya çıkması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile açılmayabilir. Seçimlik derslere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile üst sınır konulabilir.

Fakültenin farklı bölümlerine ait ders programlarında aynı isim altında ve aynı içerikle yer alan seçimlik dersler birleştirilerek ortak bir ders halinde açılabilir.

Madde 6: Birbirine karşı seçimlik ve eşdeğer olan iki dersten bir tanesinin 5. maddede belirtilen sebeplerle açılmaması halinde, açılmayan derse ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ile bu dersten daha önceki yarıyıllarda tekrara kalan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eşdeğer bir derse aktarılırlar.

Birbirine karşı seçimlik fakat eşdeğer olmayan iki veya daha fazla dersten bir tanesinin açılmaması halinde, açılmamasına karar verilen derse  kayıt olan öğrenciler bu dersin seçimlik karşılığı olan diğer derslerden istedikleri bir tanesine kayıt yaptırırlar.

Madde 7: Daha önceki yarıyıllarda zorunlu olan, ancak içinde bulunulan yarıyılda seçimlik hale getirilen bir dersten tekrara kalmış olan öğrenciler tekrara kalmış oldukları dersin yerine bu dersin seçimlik karşılığı olan ders veya derslerden birine kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, yeni alacakları derslerin devam yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekir.

Seçimlik bir ders, takip eden yılda zorunlu hale getirilirse, bu dersi seçimlik iken alıp tekrara kalan öğrenciler, istedikleri taktirde, diğer seçimlik ders veya derslerden birisine geçebilirler. 

Madde 8: Seçimlik derslere ilk defa kayıt  yaptıran öğrenciler her yarıyılın en geç mazeret kayıt haftasının sonuna kadar, danışmanlarının onayıyla, seçtikleri dersi bırakarak o derse karşı seçimlik olan diğer bir derse  kayıt yaptırabilirler.

Madde 9: Seçimlik bir dersten başarısız olan öğrenciler, istedikleri taktirde, takip eden yarıyıllarda, danışmanlarının onayı ve tekrara kaldıkları derse bir daha geri dönmemek şartıyla, ilgili yarıyıldaki diğer seçimlik derslerden bir başkasına kayıt yaptırabilirler.

Ders Kayıtları

Madde 10: Öğrenciler, her eğitim-öğretim yarıyılı için ders kayıtlarını Senato tarafından belirlenen tarihler arasında yaptırmak zorundadırlar. Kayıt yenilemenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için öğrenim katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş mazeretlerinin bulunmaması halinde, öğrenciler, ders kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadırlar.

Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders Alma

Madde 11: Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirleyerek danışman onayına gönderirler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

a) Kayıt yenileme süresi içinde Birinci sınıf öğrencileri, fakülte ders programında belirtilen sayıda dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları (FF, FD, DD ve DC notu aldıkları) veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

b) Fakülte ders programından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

c) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Erciyes Üniversitesinin veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.

d) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

e) Öğrencilerin ders yükleri kredi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim planında yer alan derslerin kredi cinsinden toplamıdır. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği haftalık azami ders yükü yönergede belirlenir. Azami ders yüküne zorunlu, seçmeli, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar, ders niteliğinde olan Yıliçi Projeleri, Bitirme Ödevi, Bitirme Tezi, Staj ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dahildir.

f) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu hâlde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azamî ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azamî ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azamî ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler.

g) Bir yarıyılda, arasınıf öğrencileri haftada en fazla 27 ders saati, son sınıf öğrencileri ise 30 ders saati ders alabilirler.

h) Aynı zamanda yandal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati kırk saati geçemez

i) Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

j) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, fakülte yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir.

Ders Muafiyetleri

Madde 12: Fakülteye yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin, geldikleri sınıfa intibakları yapılır. Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önce hiç görmediği veya görmüş olmakla birlikte, Fakülte Ders Programları’nda  yer alan derslerle denk sayılmayan dersleri, Ders Muafiyet Komisyonunun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile normal ders programı çerçevesinde alır.

Madde 13: Fakülteye dikey geçiş ile gelen bir öğrenci, Ders Muafiyet Komisyonu’nun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek dersleri almak zorundadır. Dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin hangi dersleri ilaveten alacakları ve hangi derslerden muaf tutulacakları başvuru aranmaksızın Ders Muafiyet Komisyonu’nun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile karara bağlanır.

Derse Devam ve Yoklamalar

Madde 14: Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler. Devam yoklamaları, Dekanlık tarafından tesbit edilen usûl ile dersin öğretim elemanı tarafından yapılır.

Dersin öğretim elemanı, devamsızlığını tesbit ettiği öğrencilerin bir listesini ve yoklama tutanaklarını her sınav döneminden önce Dekanlığa iletmek üzere bölüm başkanlığına bildirir. Bu liste Dekanlık tarafından derhal ilân edilir.

Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz; ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam koşulu aranabilir.

YAZ OKULU, YANDAL VE ÇİFT ANADAL

Madde 15: Yaz okulunun açılması ile yandal ve çift anadal programları 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları’nda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik yükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

SINAVLAR

Madde 16: Sınavlar, ara sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme ve Senato tarafından belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Proje, ödev ve uygulamaların yaptırılması halinde, bunların sınavlardaki ağırlıkları ilgili öğretim elemanı tarafından tespit edilir ve bölüm  başkanının onayından sonra Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, yarıyılın ilk üç haftası içinde, öğrencilere duyurulur. Sözlü sınav, ilgili öğretim elemanının başvurusu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Bu karar yarıyılın ilk üç haftası içinde öğrencilere duyurulur.

b) Öğrenciler, sınava, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Ayrıca, öğrencilerin, dersi veren öğretim elemanının veya görevli gözetmenin izni olmaksızın, ilan edilen dershaneler dışındaki dershanelerde sınava girmeleri durumunda haklarında disiplin soruşturması açılır. Disiplin soruşturmasının sonucuna göre, sınav notu iptal edilebilir.

Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

c) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

d) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir.

e) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu’nca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz.

Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, ders yarıyılı bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa başvurmaları gerekir. Ara sınavlara giremeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler Dekanlık tarafından belirlenecek bir program dahilinde mazeret sınavına girerler. Mazeret sınavına giremeyen bir öğrenciye yeni bir hak verilmez.

f) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu sınavlarına girerler.

g) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

h) Bütünleme sınavları her dönem sonunda ilgili dönem dersleri için yapılır. Bu sınavın yöntemine ve tarihine fakülte yönetim kurulu karar verir.

ı) Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ÖBİSİS'ten sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi durumda sınava giremezler, sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.

j)  Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için tek dersi kalan (ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç) öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

Sınav Tarihlerinin İlanı

Madde 17: Ara sınavların, yarıyıl sonu sınav dönemleri Dekanlık tarafından yarıyılın ilk 4 haftası içinde ilan edilir. Bu sınavların her bir ders itibariyle tarih, yer ve saatleri sınav dönemlerinden bir hafta önce duyurulur.

Sınav Düzeni

Madde 18: Sınavlar dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur. Sınav düzenine ve gözetmenlerin görevlerine ilişkin uygulama esasları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Sınav Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 19: Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanın belirlenmesinde buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

c) Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden YÖNTEM-2 kullanılarak belirlenir.

d) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1: Değerlendirme Ölçeği

 

Katsayı

Başarı Notu

Başarı Derecesi

4.00

AA

Mükemmel

3.50

BA

Pekiyi

3.00

BB

İyi

2.50

CB

Orta

2.00

CC

Yeterli

1.50

DC

Kalır

1.00

DD

Kalır

0.50

FD

Kalır

0.00

FF

Kalır

 

d) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir. Bu koşullar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 20: Öğretim elemanları not listelerini her sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan etmek ve sınav evrakını Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek zorundadırlar. Dekanlık zorunlu hallerde not listelerinin daha erken teslim edilmesini isteyebilir. Sınav evrakı ise 30 gün içinde teslim edilmelidir. Sınav evrakı, Dekanlıkça, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır. 

Kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrencinin sınav kağıdı, öğrencinin hakkında açılacak soruşturmanın sonuçlandırılmasına kadar değerlendirilmez. Öğrenci soruşturma neticesinde kopya veya kopyaya teşebbüs nedeniyle ceza alır ise sınavı geçersiz sayılır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 21: Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve dönem sonu sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, sınav sonuçlarına itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, bölüm başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, Fakülte Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.

 MAZERETLER VE İZİNLİ SAYILMA

Madde 22: Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz.

a) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, azami bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

b) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu’nca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

c) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadırlar.

d) (c) fıkrasında belirtilen imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir.

e) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık kurulu raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

f) Fakülteye ek kontenjan, yatay geçiş veya dikey geçiş gibi sebeplerle geç kayıt yaptırıp da izinli sayılmak isteyen öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 15 gün içinde başvurularını yapmaları gerekir.

 

GENEL NOT ORTALAMASININ BELİRLENMESİ

Madde 23: Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları belirlenir.

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri öğrencinin genel not ortalamasına katılmazlar. Bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir.

c) Öğrencilerin mezuniyet derecelerinin belirlenmesinde sadece fakültemizde almış oldukları derslerin notları dikkate alınır.

d) Mezuniyet derecesi, derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.  Bu koşullar, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.  

 

BAŞARILI VE ÜSTÜN BAŞARILI ÖĞRENCİLER

Madde 24: Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Madde 25: Danışmanlar öğrencilere ders kayıtlarının yapılmasında yol gösterirler. Bunun yanında, fakülte yönetimi ve öğretim elemanları ile olan ilişkilerinde, çevreye uyumlarında, eğitim ile ilgili olan veya olmayan her türlü problemlerinin çözümünde ve ihtiyaç duydukları diğer konularda öğrencilere yardımcı olurlar.

Dekanlık tarafından yeteri kadar öğretim elemanı bu görevleri yerine getirmek üzere danışman olarak görevlendirilir.

Danışmanlar, fakülte içinde ve dışında danışmanlık görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilir ve dekanlığa önceden yer ve zaman bildirerek danışmanı oldukları öğrencilerle toplantılar yapabilirler.

Danışmanlar, haftada en az iki saatlik süreyi görüşme zamanı olarak belirlemek ve öğrencilere ilan etmek zorundadırlar.

STAJ VE BİTİRME ÖDEVİ

Madde 26: Üçüncü sınıf derslerinden en az birine kayıt yaptıran bir öğrenci, Dekanlıkça tayin edilecek bir danışman öğretim elemanının gözetiminde staj veya bitirme ödevi  çalışmalarına başlamak zorundadırlar. Öğrenciler, Fakülte Kurulu'nca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde bu çalışmalarını yürütürler. Staj ve bitirme ödevi kredili ders hükmündedir.

KAYIT SİLME VE SİLDİRME

Madde 27: İlgili yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) 18/08/2012 tarihli ve 28388  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Kendi isteği ile ve yazılı olarak kaydını sildirmek istemesi,

c) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.

 

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Madde 28: Bu yönergede yer almayan konularda 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 29: Bu yönerge, Senato’da kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.