| İşletme   | İktisat  | Maliye   | Servis   |

DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME

İŞL.101 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür.

İŞL.102 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar.

İŞL.103 GENEL MUHASEBE I Muhasebenin tanımı ve gelişimi. Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri. Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği. Gelir Tablosu. Hesap kavramı ve hesapların işleyişi. Hesap planı, defter ve belgeler. Çift taraflı kayıt yöntemi. Muhasebe sürecine toplu bir bakış. Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri. KDV hesapları ve işleyişi.

İŞL.104 GENEL MUHASEBE II Tek düzen hesap planının tanıtılması. Varlık hesapları ve işleyişi: Dönen ve duran varlıklar. Kaynak hesapları ve işleyişi: Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar. Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi. Envanter işlemleri. Hesapların kapatılması. Mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.

İŞL.109 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Toplumu düzenleyen kurallar. Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri. Kanunlaştırma. Hukukun kaynakları. Hak kavramı ve hakkın çeşitleri. Hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları. Yargıya başvurma şekil ve usulleri.

İŞL.110 BORÇLAR HUKUKU Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).

İŞL.112 BİLGİSAYAR KULLANIMI II Hesap tablosu programları, veritabanı yönetim sistemleri ve sunu yazılımlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması. (Ön Şart: İŞL.111 Bilgisayar Kullanımı I)

İŞL.201 GENEL İŞLETME İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.

İŞL.202 İŞLETME YÖNETİMİ İşletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Yönetim teorileri: Klasik teori, neoklasik teori ve modern teori. Yönetim faaliyetlerinin özellikleri. Amaçlara göre yönetim. İstisnalarla yönetim. Yönetim fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, karar verme ve denetim. Yönetim Alanında güncel konular: Yalın organizasyon, kaizen, öğrenen organizasyon vb.

İŞL.207 PAZARLAMA İLKELERİ Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi. Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. Pazar bölümlendirme. Pazar araştırması. Tüketici davranışı. Endüstriyel alıcı davranışı. Pazarlama bileşenleri: Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma.

İŞL.208 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Örgütsel davranış modeli. Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar. (İşletme ve İşletme (İ.Ö) Bölümleri İçin Ön Şart: İŞL.102 Davranış Bilimleri II, İktisat ve İktisat (İ.Ö) Bölümleri için ön şart aranmaz.)

İŞL.209 INTRODUCTION TO MARKETING Scope and nature of marketing. Environmental factors affecting marketing. Market segmentation. Marketing research. Consumer behavior. Organizational buying behavior. Marketing mix elements: Product management, price, distribution and promotion.

İŞL.210 PAZARLAMA YÖNETİMİ Pazarlama yönetiminin esasları. Stratejik planlama ve pazarlama planlaması. Pazarlama örgütünün planlanması. Pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama faaliyetlerinin kontrolu. Örnek olay tartışmaları. (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.211 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Yöneylem araştırmasının temel özellikleri ve kullanım alanları. Doğrusal programlama (DP) modelinin temel unsurları. Çözüm yöntemleri: Grafik yöntemi ve simpleks yöntemi. DP modellerinde karşılaşılan teknik sorunlar. Dualite ve duyarlılık analizi. Uygulama örnekleri.

İŞL.212 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Tamsayılı programlama modeli: Pozitif ve sıfır-bir modeller. Çözüm yöntemleri. Amaç programlama modeli. Şebeke Analizleri. Dinamik programlama. Simulasyon. Uygulama Örnekleri.

İŞL.213 OPERATIONS RESEARCH I The basic properties and the application areas of linear programming (LP). The ingredients of the (LP) model. Solution methods: The graphical method and the simplex method. Technical difficulties encountered in LP models. Duality and sensitivity analysis. Examples of applications on the real world decision problems.

İŞL.214 OPERATIONS RESEARCH II Integer programming model: Positive and zero-one models. Solution Methods. Goal programming model. Network analysis. Dynamic programming. Simulation. Examples of applications on the real world decision problems.

İŞL.215 TİCARET HUKUKU I Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler.

İŞL.216 TİCARET HUKUKU II Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. Kıymetli evrak teorileri. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın ziyai ve iptali. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri. Hisse senetleri. Tahviller ve diğer menkul kıymetler.

İŞL.218 İHTİSAS MUHASEBESİ Şirketler muhasebesi: Anonim ve limited şirketlerin özellikleri; kuruluş, sermaye değişikliği, kâr-zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri. Şirketlerde devir-birleşme ve tür değiştirme. İnşaat muhasebesi: Özel inşaat muhasebesi, yıllara yaygın inşaat muhasebesi. Banka işlemleri ve muhasebesi. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II)

İŞL.219 ENVANTER VE BİLANÇO Envanter işlemleri: Muhasebe dışı envanter, muhasebe içi envanter. Envanter ve değerleme: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar. Gelir ve gider hesapları. Temel mali tabloların düzenlenmesi: Bilanço ve gelir tablosu. Ticari kar ve mali kar. Örnek uygulamalar. (Ön Şart: İŞL. 104 Genel Muhasebe II)

İŞL.222 ANAYASA HUKUKU Anayasa, devlet ve demokrasi kavramları. Devlet sistemleri ve hükümet şekilleri. Siyasi partiler. Seçim ve seçim sistemleri. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi Türk Anayasa Hukuku’nun genel esasları. 1982 Anayasası'na göre devletin nitelikleri ve vatandaşın temel hak ve ödevleri. Cumhuriyetin temel organları: Yasama, yürütme ve yargı. Anayasa yargısı. (Ön Şart: İŞL.109 Hukukun Temel Kavramları).

İŞL.301 ÜRETİM YÖNETİMİ I Üretim yönetiminde temel kavramlar. Üretim fonksiyonları. Üretim sistemleri ve özellikleri. Temel üretim tipleri ve özellikleri. Fabrika kuruluş yerinin belirlenmesi. Kapasite planlaması. Üretimde kapasite ekonomisi (REFA). Parça listesi çözümlemesi. Fabrika içi yerleşim düzenlemesi. Stok yönetimi.

İŞL.302 ÜRETİM YÖNETİMİ II Verilerin belirlenmesinde REFA standart programı. İş analizleri. Tamir bakım planlaması. Üretim planlaması ve kontrolü. Ergonomi.

İŞL.303 İŞLETME FİNANSMANI Finansal planlama ve denetim. Finansal tablolar ve analiz araçları. İşletme sermayesi yönetimi. Sermaye yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Firmanın finansal durumunun analizi. Firmanın piyasa değeri ve sermaye yapısı arasındaki ilişki.

İŞL.304 FİNANSAL YÖNETİM Firmanın yatırım politikası. Duran varlıkların yönetimi. Sermaye bütçelemesi yöntemleri: Ortalama verimlilik, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç-verimlilik yöntemleri ve karlılık endeksi. Orta ve uzun vadeli finansman kaynakları. Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi.

İŞL.305 CORPORATE FINANCE Financial planning and control. Financial statements and the techniques used in financial analysis. Working capital management. Capital structure and weighted average cost of capital. An analysis of firm's financial condition. The relationship between the capital structure and the market value of a firm.

İŞL.306 FINANCIAL MANAGEMENT Investment policy of a firm. The management of fixed assets. Capital budgeting methods: Average rate of return, payback period, net present value, ınternal rate of return methods and the profitability index. Sources of long-term financing. Evaluation of risky investment projects.

İŞL.307 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Personel yönetiminin anlam ve önemi. Personel yönetiminin gelişimi. Personel yönetiminin temel işlevleri. Personel yönetimini etkileyen bilim dalları. Personel bölümünün örgütlenmesi. İnsan gücü planlaması. İş analizi. İş tanımları. İş şartnameleri. Personel tedariki. Personel seçimi. İşe alıştırma (oryantasyon). Personel eğitimi. Personel değerlemesi ve yöntemleri. İş değerlemesi ve yöntemleri. Ücret yönetimi. Personel disiplini. Endüstiyel ilişkiler. İş güvenliği (Ön Şart: İŞL.201 Genel İşletme).

İŞL.309 YÖNETİM EKONOMİSİ Talep fonksiyonunun ampirik olarak incelenmesi. Talep ön tahmini. Talep esnekliklerinin hesaplanması. Üretim fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Maliyet fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Kârın ölçülmesi, planlanması ve kontrol edilmesi. Çeşitli piyasa şartları altında fiyatlama ve üretim miktarını belirleme kararlarının alınması. (Ön Şart: İŞL.106 Matematik II veya İŞL.108 Mathematics II ve İŞL.204 İstatistik II veya İŞL.206 Statistics II).

İŞL.311 DAĞITIM KANALLARI Pazarlama kanallarına giriş. Aracılar: Perakendecilik ve toptancılık. Kanal yapıları ve türleri. Kanal dizaynı ve aşamaları. Pazarlama kanalları yönetimi. Kanalda çatışma, rekabet ve işbirliği. Fiziksel dağıtım: Taşıma, depolama, stok ve sipariş işleme fonksiyonları (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.312 TUTUNDURMA Tutundurma çabaları ve haberleşme süreci. Tutundurma bütçesi. Tutundurma karması: Reklâm, kişisel satış ve satış yönetimi, diğer satış artırıcı çabalar, halkla ilişkiler ve tanıtma. Tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.313 MARKETING CHANNELS The nature of marketing channels. Middlemen: Retailing and wholesaling. Structures and types of marketing channels. Channel design decisions. Channel management decisions. Channel cooperation, conflict and competition. Physical distribution: Transportation, warehousing, inventory control and order processing. (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.314 PROMOTION Introduction to promotional efforts. The communication process. Promotional budget. Promotion mix: Advertising, personal selling, sales promotion, public relations and publicity. Evaluating the effectiveness of promotional activities.(Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.315 MALİYET MUHASEBESİ I Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri. Doğrudan işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II).

İŞL.316 MALİYET MUHASEBESİ II Üretim safhalarında birden çok mamül üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları. Örnek problemler.

İŞL.317 İŞLETME ORGANİZASYONU Organizasyon kavramı. Organizasyonun yapısı: Organizasyon yapısının tanımı, anlamı, önemi ve kapsamı, temel ilkeleri, düzenlenmesi ve türleri. Yetersiz ve aşırı organizasyon. İşletme organizasyonunda yapısal ilişkiler: Organizasyonda beşeri unsurun yeri ve önemi, organizasyon içindeki yapısal ilişkilerin türleri. Uygulanacak organizasyon yapısının seçiminde rol oynayacak etmenler. Örgütsel değişim. Örgütsel değişimin uygulanması. İşletmenin organizasyon yapısının şekillendirilmesi (Ön Şart: İŞL.201 Genel İşletme).

İŞL.318 SERMAYE PİYASASI Sermaye Piyasası: Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları: Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB'nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması.

İŞL.319 İDARE HUKUKU İdare hukuku ile ilgili genel ilke ve kavramlar. Türkiye’nin idari teşkilatı: Merkez teşkilatı ve yerinden yönetim kuruluşları. İdarenin işleyişi. Kamu görevlileri. Kamu malları. Kamu hizmetleri. İdari yargı: idari yargı kuruluşları, iptal davası ve tam yargı davası. (Ön Şart: İŞL.109 Hukukun Temel Kavramları).

İŞL.320 VERİMLİLİK YÖNETİMİ Verimliliğin tanımı, işletmeler için önemi, verimliliği artıran faktörler, verimlilik analizi, toplam verimlilik, kısmi verimlilik hesaplamaları, verimlilik artırma programları, verimlilik artırma teknikleri, davranışsal teknikler, sermaye kaynaklarının verimliliği, kalite yolu ile verimliliğin artırılması, insan kaynaklarının verimliliği, yönetimin rolü, verimlilik eğitimleri, organizasyonun verimlilik için önemi, verimliliği etkileyen örgütsel unsurların incelenmesi, etkin kontrol teknikleri, balanced score card tekniği.

İŞL.322 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI Uluslararası Muhasebe standartları (UMS)’lerin Tanımı ve Önemi. Dünyada UMS’lerin Gelişimi. Türkiye’de UMS’lere Yönelik Yakınsama Çalışmaları. UMS’lere Genel Bir Bakış. Kavramsal Çerçeve. TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu. TMS 2: Stoklar. TMS 7: Nakit Akış Tablosu. TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar. TMS 12: Gelir Vergileri. TMS 16: Maddi Duran Varlıklar. TMS 18: Hasılat. TMS 21: Kur Değişiminin Etkileri. TMS 23: Borçlanma Maliyetleri. TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü. TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar. TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar. UMS’lere İlişkin Bir Uygulama Örneği.

İŞL.401 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama araştırması süreci: Pazarlama probleminin belirlenmesi, araştırma dizaynları, veri kaynakları, örnekleme, veri toplama yöntemleri ve araçları, ölçme ve ölçekleme, verilerin analizi ve yorumu. Araştırma raporunun hazırlanması. (Ön Şart: İŞL.203 İstatistik I veya İŞL.205 Statistics I ve İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.402 İŞLETME POLİTİKALARI Stratejik yönetim süreci. Stratejik yönetimin anlamı ve önemi. Stratejik yönetimde amaçların tesbiti. İç ve dış çevre analizleriyle işletmenin kendisini ve çevresini değerlendirmesi. Stratejik alternatifler. Rekabet analizi. Strateji seçiminde kullanılan teknikler. Strateji uygulaması. Stratejik liderlik ve stratejik kontrol. Örnek olaylar.

İŞL.403 MARKETING RESEARCH Marketing research process: Problem formulation, research designs, data sources, sampling, data collection methods and instruments, measurement and attitude scaling, data analysis and interpretation. Preparation of research reports. (Ön Şart: İŞL.203 İstatistik I veya İŞL.205 Statistics I ve İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

iŞL.404 ULUSLARARASI PAZARLAMA Pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlara uygulanması. Uluslararası pazarlamada çevresel faktörler. İhracat pazarlarının seçimi. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi. İhracatta gerekli dokümanlar ve banka işlemleri. (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.405 MUHASEBE DENETİMİ Denetim işlevi ve muhasebe. Türkiye'de bağımsız dış denetimin gelişimi. Genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartları. Denetim raporu. Denetim süreci ve denetim planlaması. Denetim kanıtları ve teknikleri. İç kontrol sistemi. Denetimde faaliyet ve işlem akımları yaklaşımı. Bilgisayar destekli denetim. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II).

İŞL.406 INTERNATIONAL MARKETING Application of marketing concepts and methods to the intermational marketplace. International marketing environment. Export market selection. Entry strategies. International marketing mix decisions. Export documents and methods of payment for international operations.(Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.407 TÜKETİCİ DAVRANIŞI Tüketici davranışına giriş. Pazar bölümlendirme. Tüketici davranışında psikolojik etkiler: Öğrenme, güdülenme, algılama, tutumlar ve tutumların değiştirilmesi, kişilik. Tüketici davranışında sosyo-kültürel etkiler: Grup dinamiği ve danışma grupları, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf ve kültür. Tüketici satın alma karar süreci. Toplum ve tüketici davranışı. (Ön Şart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya İŞL.209 Introduction to Marketing).

İŞL.408 VERGİ MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI Temel muhasebe kavram ve ilkelerinin gözden geçirilmesi. Vergi türleri. Defter, belge ve kayıt nizamı. Dönem içi vergi sorumluluğu: Vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması; muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi. Dönem sonu vergi mükellefiyeti: Gelir ve kurumlar vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları. Yatırım indirimi, yeniden değerleme ve amortisman uygulamaları. (Ön Şart: İŞL.103 Genel Muhasebe I ve İŞL.104 Genel Muhasebe II).

İŞL.409 KAMU YÖNETİMİ Kamu yönetiminin tanımı ve gelişimi. Kamu yönetiminin incelenmesinde başlıca yöntemler. Kamu yönetimi ve özel yönetim ilişkisi. Kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türkiye’nin idari yapısı. Merkezden yönetim ve bürokrasi. Yerinden yönetimler ve demokrasi. Kamu görevlileri. Kamu hizmetleri. Kamu yönetiminin denetlenmesi.

İŞL.410 KALİTE KONTROLÜ Kalite yönetimi olgusu. Kalite yönetiminin oluşum düzeyleri ve değerlendirme ölçütleri. Kalite yönetimine ilişkin kararların ekonomik yönleri. Toplam kalite yönetimi ve kalite çemberleri. Kontrol diyagramlarının oluşturulması ve yorumlanması. Kabul örneklemesi: Tek katlı ve kademeli kabul planları.

İŞL.411 KARAR TEORİSİ Karar verme kavramı. Belirlilik, belirsizlik ve risk ortamında karar verme. Bir ve birden çok aşamalı karar problemleri (Karar Ağaçları/Dinamik Programlama). Bir ve birden çok kriterli karar problemleri (Çokamaçlı Programlama/Analitik Hiyerarşi Yöntemi/Veri Zarflama Analizi).Rakibin Söz Konusu Olduğu Karar Problemleri (Oyun Teorisi). Markov süreçleri.

İŞL.413 MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hisse senedi ve tahvil değerini etkileyen faktörler. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde kullanılan teorik ve pratik yöntemler. Fiyat/kazanç katsayısı. Sistematik riskin ve sistematik olmayan riskin kaynakları. Portföy yatırımı ve değerlendirme yöntemleri. Finansal varlıkları fiyatlama modeli.

İŞL.414 MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ Standart tip mali tabloların analizi. Karşılaştırmalı tablo ve oran analizi teknikleri. Firmaların finansal açıdan uygulamalı olarak değerlendirilmesi. İflas tahmin modellerinin tanıtılması. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II).

İŞL.415 İŞ HUKUKU İş hukukunun konusu, nitelikleri ve gelişimi. İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları. Ferdi iş hukuku: Hizmet akdi, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, ücretler, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar. Toplu iş hukuku: Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi. İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iş mahkemesi. Grev ve lokavt.

İŞL.416 HALKLA İLİŞKİLER Çağdaş işletmelerde yeni bir güç ve işlev olarak halkla ilişkilerin yeri, önemi ve gelişimi. Halkla ilişkilerde amaçlar ve temel ilkeler. Halkla ilişkilerin örgütlenmesi: Halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri, halkla ilişkiler biriminin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanlarında bulunması gereken özellikler. İş yerinde halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler. Halkla ilişkiler yönetimi. İşletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları.

İŞL.418 İŞLETMELERİN GÜNCEL SORUNLARI Bu derste, işletmelerin güncel olarak yaşamakta oldukları koşullar ve sorunlarla ilgili bir anlayış geliştirmek amacıyla, işletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri çevre koşulları, yeni yüzyılda ihtiyaç duyulan yönetici yetenekleri, değişim, yeniden yapılanma, kıyaslama, toplam kalite yönetimi... gibi konular yönetim bakış açısıyla incelenecektir. Ayrıca sorunlarla ilgili uygulama örnekleri verilecek ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

İŞL.419 YATIRIM PROJE ANALİZİ Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler.

İŞL.420 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Muhasebede dönemiçi ve dönemsonu işlemlerin genel olarak gözden geçirilmesi. Bilgisayarlı muhasebeye giriş. LMS ve LKS’nin tanıtılması. Bilgisayarlı ortamda bir firmanın kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması. Bilgisayarda dönemiçi işlemler: Stok kayıtları, irsaliye ve fişler, faturalama, cari hesaplar, çek-senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri. Bilgisayarda dönemsonu işlemler: Muhasebe entegrasyonu, muhasebe kayıtları ve mali tabloların hazırlanması.

İŞL.421 ULUSLARARASI FİNANS Finansal teknikler: Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising. Finansal türevler: Future, Option, Hedging, Swap. Döviz yönetimi. Euro-pazarlar.

İŞL.423 YÖNETİM MUHASEBESİ Yönetim muhasebesinin tanımı ve maliyet muhasebesi ile olan ilişkisi. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları ve bunların sınıflandırılması, kısa ve uzun vadeli kararlarda kullanılması. İşletme bütçelerinin düzenlenmesi, başabaş noktası, maliyet-hacim-kâr analizleri, esnek bütçe kavramı ve standart maliyet sistemi ile sapma analizleri. Örnek monografiler ve çözümleri.

İKTİSAT

İKT.101 İKTİSADA GİRİŞ I İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Temel ekonomik kavramlar. Piyasa mekanizması: Talep, arz, ve piyasa dengesi. Talep ve arz esneklikleri. Talep ve fayda. Tüketici ve üretici dengesi. Ölçek ekonomileri. Dışsal ekonomiler. Ürün piyasalarında fiyat oluşumu: Tam rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi, eksik rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi. Faktör piyasalarında fiyat oluşumu.

İKT.102 İKTİSADA GİRİŞ II Temel makro ekonomik değişkenler. Milli gelir: Tanımlar, temel milli gelir büyüklükleri, milli gelirin ölçülmesi ve denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi. Para ve kredi: Para arzı ve talebi, para piyasasında denge, kredi ve çeşitleri. Enflasyon: Tanım, çeşitleri, nedenleri ve etkileri. İstihdam ve işsizlik: İstihdam kavramı, işsizliğin nedenleri ve çeşitleri. Uluslararası iktisat: Uluslararası ticaret ve sağlanan kazançlar, döviz, döviz kuru ve ödemeler bilançosu. Ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili temel kavramlar.

İKT.201 MİKROEKONOMİ I Mikroekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi: Eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, farksızlık analizi ve tüketici dengesi. Piyasa talep analizi. Talep esnekliği ve çeşitleri. Üretim teorisi: Arz fonksiyonu ve arz esnekliği. Üretim fonksiyonu ve verim analizi, optimal faktör bileşiminin seçimi. Maliyet teorisi: Maliyet ve üretim ilişkisi, kısa ve uzun dönem firma maliyetleri (Ön Şart: İKT.101 İktisada Giriş I)

İKT.202 MİKROEKONOMİ II Talep, arz ve piyasa dengesi. Piyasa çeşitleri ve firma davranışları teorisi: Tam rekabet teorisi, monopol teorisi, monopollü rekabet teorisi, oligopol teorileri. Faktör fiyatları ve gelir bölüşümü. Genel denge teorisi. Rekabet teorisi (Ön Şart: İKT.101 İktisada Giriş I).

İKT.203 MAKROEKONOMİ I Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.204 MAKROEKONOMİ II Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II).

İKT.205 MİKROEKONOMİ Mikroekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi. Üretim teorisi. Maliyet teorisi. Talep, arz ve piyasa dengesi. Piyasa çeşitleri ve firma davranışları teorisi. Faktör fiyatları ve gelir bölüşümü. Genel denge teorisi. Refah teorisi.

İKT.206 MAKROEKONOMİ Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi. İstihdam ve işsizlik. Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi. Kamu sektörü ve milli gelir. Para arzı ve talebi. Enflasyon analizi. Makro ekonomi politikaları. Ekonomik büyüme.

İKT.207 MICROECONOMICS I The definition and scope of microeconomics. The basic concepts. Consumption theory: Marginal utility and consumer equilibrium. Indifference analysis and consumer equilibrium. Demand analysis. Demand elasticity. Production theory: Supply function and supply elasticity, production function and productivity analysis, determination of the optimal factor combination. The theory of cost: the relationship between production and cost, the short and long run costs. (Ön Şart: İKT.101 İktisada Giriş I)

İKT.208 MICROECONOMICS II Market equilibrium. The theories on the behavior of the firms under various market circumstances: The theory of perfect competition, the theory of monopoly, the theory of monopolistic competition, the theories on oligopolies. Factor prices and income distribution. The theory of general equilibrium. The theory of competition. (Ön Şart: İKT.101 İktisada Giriş I)

İKT.209 MACROECONOMICS I The definition and scope of macroeconomics. The measurement of national income and the difficulties encountered. The level of employment and the question of unemployment. The Simple Keynesian System: The analysis of consumption, saving and investment functions. The determination of the equilibrium level of income, the concept of multiplier, the public sector and the national income. National income in an open economy. Long run consumption functions and the concept of accelerator. (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.210 MACROECONOMICS II Equilibrium in the classical national income model. Money supply and money demand. The Neoclassical Keynesian Model (The IS-LM Analysis). The Moneterist, Neoclassical and Neokeynesian approaches. The models on business cycles. Inflation theories. Macroeconomic policies. Economic growth. (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.211 EKONOMİK SİSTEMLER Sistem ve ekonomik sistem kavramları. İktisat bilimi ve ekonomik sistem arasındaki ilişki. Ekonomik sistemlerin özellikleri, tarihsel kökleri ve felsefi temelleri. Kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomik sistem ve diğer sistemler. Ekonomik sistemlerdeki değişmeler, ekonomik rejimler ve bu rejimlere bağlı olarak ekonomilerin işleyişleri. Kapitalist ve sosyalist sistem uygulamalarına ilişkin örnek okuma parçaları.

İKT.301 ULUSLARARASI İKTİSAT I Dış ticaret teorisi: Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, ekonomik büyüme ve dış ticaretin analizi. Dış ticaret politikası: Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikaları. Dış ticaret ve kalkınma (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.302 ULUSLARARASI İKTİSAT II Uluslararası parasal ilişkiler: Döviz piyasası, vadeli döviz piyasası, dış ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşmesi, kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler. Kalkınma ve dış tasarruflar: Uluslararası özel mali sermaye akımları, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası teknoloji transferi ve uluslararası iş gücü akımları, resmi krediler (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)

İKT.303 PARA VE BANKA Paranın tanımı, işlevleri ve standartları. Finansal piyasalarda kullanılan finansal araçlar ve aracı kuruluşlar. Türk bankacılık sistemi ve işleyişi. Para arzı teorisi ve ticari bankaların kaydi para yaratması. TC Merkez Bankası'nın yapısı, işleyişi ve para politikası uygulamaları. Para talebi ve faiz teorileri. Özel finans kurumları. Bankaların fon kaynakları. Bankaların fon kullanımı. Uluslararası bankacılık.

İKT.304 PARA POLİTİKASI Para politikasının amaçları. Para politikasının araçları ve etkileri. Para politikasında uygun gösterge seçimi. Finansal sistem ve ekonomi: Mal ve para piyasalarının IS-LM ve toplam talep-toplam arz modelleri ile analizi. Paranın yansızlığı: Paranın reel ekonomi üzerindeki etkilerinin yeni klasik, yeni Keynezgil ve reel konjonktür modelleri çerçevesinde incelenmesi. Enflasyon analizi: Enflasyonla mücadelede para politikasının rolü, merkez bankasının kredibilitesi, Phillips eğrisi analizi. Türkiye’de para politikası uygulamaları.

İKT.305 MONEY AND BANKING The definition, functions and standards of money. Financial markets, intermediaries and instruments. The Turkish banking system and its functioning. The theory of money supply and the deposit creation of commercial banks. The structure of the Turkish Central Bank and its role in the implementation of monetary policy. The theories of demand for money and interest. Private financial institutions. The sources and uses of funds in the banking system. International banking.

İKT.306 MONETARY POLICY Aims of monetary policy. Tools and effects of monetary policy. Appropriate target selection in monetary policy. The financial system and the economy: Analysis of goods and money markets by means of IS-LM and aggregate demand- aggregate supply models. Neutrality of money: Analysis of the effects of money on the real economy within the framework of new-classical, new- Keynesian and real business cycle models. Inflation analysis: The role of monetary policy in controlling inflation, the credibility of central bank, Phillips curve analysis. Monetary policy applications in Turkey.

İKT.307 MATEMATİKSEL İKTİSAT I Matematiksel iktisadın tanımı ve kapsamı. Statik analiz: Kısmi ve genel denge analizi. Karşılaştırmalı statik analiz: Türev ve türevin kuralları, türevin iktisatta kullanımına örnekler. Sınırlı optimizasyon: Tüketici ve üretici dengelerinin matematiksel analizi. Piyasa yapısı ve kâr maksimizasyonu. Homojen fonksiyonlar. Cobb-Douglas ve CES üretim fonksiyonları (Ön Şart: İŞL.106 Matematik II veya İŞL.108 Mathematics II)

İKT.308 MATEMATİKSEL İKTİSAT II Dinamik analiz: Ekonomik dinamikler ve integral, Domar büyüme modeli. Diferansiyel denklemler yoluyla sürekli zaman analizi: Piyasa fiyatının dinamikleri, Solow büyüme modeli, fiyat beklentilerini içeren bir piyasa modeli, enflasyon ve işsizlik arasındaki etkileşim. Fark denklemleri yardımıyla kesikli zaman analizi: Dengenin dinamik istikrarı, örümcek ağı modeli. Eşanlı fark denklemleri ve diferansiyel denklemler: Dinamik sistemlerin ortaya çıkış şekilleri, eşanlı dinamiklerin çözümü, dinamik girdi-çıktı, enflasyon-işsizlik modelleri (Ön Şart: İŞL. 106 Matematik II veya İŞL. 108 Mathematics II)

İKT.309 MATHEMATICAL ECONOMICS I The definition and scope of mathematical economics. Static analysis: Partial and general equilibrium analysis. Comparative static analysis: The derivative and rules of differentiation, the use of derivatives in economics. Constrained optimization: The mathematical analysis of consumers’ and producers’ equilibrium. The market structure and profit maximization. Homogeneous functions. Cobb-Douglas and CES production functions. (Ön Şart: İŞL.106 Matematik II veya İŞL.108 Mathematics II)

İKT.310 MATHEMATICAL ECONOMICS II Dynamic analysis. Economic dynamics and integral, Domar growth model. The continuous time analysis by means of differential equations: Dynamics of market price, Solow growth model, a market model with price expectations, the interaction of inflation and unemployment. The discrete time analysis by means of difference equations: The dynamic stability of equilibrium, the cobweb model. Simultaneous differential and difference equations: The genesis of dynamic systems, solving simultaneous dynamic equations, dynamic input-output models, the inflation-unemployment model. (Ön Şart: İŞL.106 Matematik II veya İŞL.108 Mathematics II).

İKT.311 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ İktisat tarihinde yöntem. Selçuklu öncesi iktisat tarihi. Selçuklu ekonomisinin esasları. Osmanlı ekonomisinin tarihi ve kültürel temelleri. Osmanlı'da sosyal ve ekonomik yapı. Devlet maliyesi. Tımar ve vakıf düzeni. Esnaf birlikleri. Para ve finansman sistemleri. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik kurumları.

İKT.312 TARIM EKONOMİSİ Tarım ekonomisinin tanımı, kapsamı ve tarihsel gelişimi. Tarihte tarımsal faaliyetler ve Tarım Devrimi. Tarımda üretim faktörleri ve işlevleri. Tarımda ürün ve faktör piyasaları: Arz, talep ve fiyat oluşumu. Tarım işletmeleri ve kooperatifleri. Tarım politikaları: Teori ve Türkiye'deki uygulamalar. Tarım ve dış ticaret. Avrupa Birliği'nde ortak tarım politikası.

İKT.313 VERİMLİLİK Verimliliğin tanımı ve önemi. Verimlilik kavramının tarihsel gelişimi. Makro düzeyde verimliliğin ölçülmesi. Verimlilik düzeyini belirleyen temel etmenler ve verimlilik-büyüme ilişkisi. Yapısal değişmelerin verimlilik üzerindeki etkileri. Dış ticaret politikaları ve ülkelerin verimlilik performansları. Türkiye ve dünya ekonomisinde verimliliği artırma yönünde sağlanan gelişmeler. Verimlilik kültürünü geliştirme politikaları.

İKT.314 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İhracat ve ithalat kavramı. Dış ticaret işlemi akış şeması. Dış ticaret işlemlerinde düzenlenen belgeler. Dış ticarette teslim şekilleri. Dış ticarette ödeme şekilleri. Mevzuat: Gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı. Dış ticarette devlet tarafından sağlanan teşvikler. Misafir dış ticaret elemanlarının sunuşları.

İKT.315 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.

İKT.317 SANAYİ EKONOMİSİ Sanayi ekonomisinin kapsamı ve özellikleri. Sanayi ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki ilşkiler. Kalkınma ve sanayileşme kavramları. Kalkınma stratejileri. Sanayi sektörünü oluşturan alt sektörlerin genel özellikleri ve bu sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantılar. Sanayide firma büyüklüğünü etkileyen faktörler. Sanayide yoğunlaşma: Tanımı, analizi ve ölçülmesi. Türk imalat sanayiinin temel özellikleri ve sorunları.

İKT.318 BÜTÇE Bütçenin tanımı, tarihi gelişimi ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri ve bu ilkelerden sapmalar. Bütçe kuramları ve bütçeleme teknikleri. Türkiye’de bütçe süreci: Bütçenin hazırlanması, onanması, uygulanması ve denetimi. Bütçenin ekonomik etkileri. Bütçe sürecinin rasyonelleştirilmesi (klasik bütçeleme sisteminden modern bütçeleme sistemlerine geçiş).

İKT.319 KAMU MALİYESİ Mali olayların tanımı ve özellikleri. Maliye biliminin konusu, tanımı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Kamu kesimi ile özel kesim arsındaki ilişki. Kamu kesiminde amaçlar ve araçlar. Kamu kesiminin örgütlenmesi. Bütçenin tanımı ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri ve bu ilkelerden sapma örnekleri. Bütçe süreci. Kamu harcamalarının tanımı ve sınıflandırılması. Kamu gelir çeşitleri. Vergi teorisi: Vergilemede temel kavramlar, vergi çeşitleri, vergileme ilkeleri, vergi yükü ve vergilemeye karşı tepki. Devlet borçlanması ve ekonomik etkileri.

İKT.401 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ İktisadi düşünce tarihinin tanımı, kapsamı, yöntemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Merkantilizm. Fizyokrasi. Klasik iktisadi düşünce. Klasik iktisadi düşünceye tepkiler: Tarihçi okul, kurumsalcı akım, himayeci görüş, sosyalist iktisadi düşünce. Neoklasik iktisadi düşünce. Çağdaş iktisadi düşünce akımları: Keynezyen görüş, parasalcı görüş, yeni düşünce akımları.

İKT.402 İKTİSAT POLİTİKASI İktisat politikasının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması. İktisat teorisi ve iktisat politikası ilişkisi. İktisat politikasında amaçlar ve karar birimleri. İktisat politikasında araçlar ve etkileri. İktisat politikasının aşamaları ve sorunları: Karar, uygulama, kontrol aşamalarında karşılaşılan sorunlar; zaman gecikmeleri. Türkiye'de uygulanan bazı iktisat politikalarının temel özellikleri.

İKT.403 KALKINMA İKTİSADI Temel kavramlar. Az gelişmiş ülkeler ve özellikleri. İktisadi kalkınmanın genel analizi. Sermaye birikimi ve iktisadi kalkınma: Tasarruf, enflasyon, vergileme, dış tasarruflar. Kaynakların dağıtımı. İktisadi kalkınma ve teknoloji seçimi. Az gelişmişlik teorileri. Kalkınma ve büyüme teorileri: Harrod-Domar modelleri ve sonrası; para, gelir dağılımı, teknoloji ve büyüme teorileri, optimal büyüme teorileri, yeni teoriler.

İKT.404 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Uluslararası iktisadi birleşme kavramı. Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi: Evrensel yaklaşım, bölgesel yaklaşım. Gümrük birliğinin ekonomik etkileri. İktisadi birliğin analizi. Kutuplaşma teorisi. Avrupa Birliği ve sağlanan gelişmeler. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri. Gümrük birliğinin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri. Dünyadaki diğer ekonomik birleşmeler.

İKT.405 EKONOMETRİYE GİRİŞ I Ekonometrinin tanımı ve kapsamı. Ekonometrik çalışmanın metodolojisi. Model kurma. Basit doğrusal regresyon modeli ve bu modelin En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmesi. Model ve katsayılarına ilişkin hipotez testleri (Ön Şart: İŞL.204 İstatistik II veya İŞL.206. Statistics II)

İKT.406 EKONOMETRİYE GİRİŞ II Çoklu regresyon analizi: Gauss-Markov teoremi, çoklu regresyon modelinin matrislerle tahmin edilmesi, modele ve katsayılarına ilişkin hipotez testleri. Çoklu regresyon modelinin matematiksel formları. Regresyon analizinde kukla değişkenlerin kullanılması. Klasik regresyon analizinin varsayımlarından sapmalar: Farklı varyanslılık, otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı. Bilgisayar uygulamaları: SPSS ve Excel. (Ön Şart: İŞL.204 İstatistik II veya İŞL.206. Statistics II)

İKT.407 INTRODUCTION TO ECONOMETRICS I The defınition and scope of econometrics. The methodology of econometrics. Model building. The simple linear regression model and its estimation by the technique of least squares. The hypothesis testing pertaining to the model and its coefficients. (Ön Şart: İŞL. 204 İstatistik II veya İŞL. 206. Statistics II).

İKT.408 INTRODUCTION TO ECONOMETRICS II Multiple regression analysis: Gauss-Markov theorem, estimation of multiple regression model by means of matrices. The hypothesis testing pertaining to the model and its coefficients. The mathematical forms of multiple regression model. The use of dummy variables in classsical regression model. Violation of the assumptions of the multiple regression model: Heteroscedasticity, autocorrelation, multicollinearity. The computer applications: SPSS and Excel. (Ön Şart: İŞL. 204 İstatistik II veya İŞL. 206. Statistics II).

İKT.409 GÜNÜN İKTISADİ MESELELERİ Gelir dağılımı, devletin ekonomideki yeri, özelleştirme, globalleşme, şehirleşmenin getirdiği ekonomik problemler, tarım sektörünün problemleri ve borsa dalgalanmalarının ekonomik konjönktür ile bağlantısı gibi güncel iktisadi konular ele alınmaktadır.

İKT.410 HİZMET EKONOMİSİ Hizmet ekonomisinin tanımı ve kapsamı. Hizmet ekonomisinin göstergeleri: Hizmet istihdamı, hizmet üretimi ve hizmet tüketimi. Hizmet sektöründeki büyümenin nedenleri. Hizmetlerin tanımı ve özellikleri. Hizmetlerin sınıflandırılması. Hizmet arzı, hizmet talebi ve hizmet piyasasında fiyat oluşumu. Uluslararası hizmet ticareti. Bilgi toplumu kavramı. Bilgi toplumunun ekonomik, sosyal ve alt yapı parametreleri. Türkiye’de hizmet ve bilgi sektörlerinin gelişimi.

İKT.412 BÜYÜME TEORİLERİ Ekonomik büyümenin tanımı. Ekonomik büyümenin koşulları. Büyüme muhasebesi. Büyüme artığı. Büyüme analizinde kullanılan yöntemler: Büyüme oranı kavramı, ölçümlerde ortaya çıkan belirsizlikler, başlıca analiz aletleri. Klasik büyüme teorisi, yeni büyüme teorileri, büyümeye yönelik politikalar.

İKT.413 ÇEVRE EKONOMİSİ Çevre ekonomisinin tanımı ve kapsamı. Türkiye’de ekolojik baskılar üzerine gözlemler. Nüfus, enerji, besin sorunları. Çevrecilik, siyasal ekoloji ve ekonomi. Çevre malları ve dışsallık. Çevresel etki değerlendirilmesi. Sürdürülebilir gelişme kavramı.

İKT.414 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI Bilim ve teknolojinin tanımı, amacı ve ölçümü. Teknolojik gelişmenin safhaları ve yeni teknolojiler. Eski ve yeni teknolojik sistemlerin firma ve ulusal ekonomi düzeyindeki özellikleri. Bilim ve teknoloji politikalarının amaç ve araçları. Yüksek teknolojiler ve sektörlerin analizi. Araştırma politikaları ve üniversite-sanayi işbirliği. Bilim ve teknolojik gelişmelerin sağlanma yolları. Bilim ve teknoloji politikalarının temel ekonomik büyüklükler üzerindeki etkisi. Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve uygulanan politikalar. Türkiye’de bilimsel ve teknolojik altyapı ve uygulanan politikalar.

İKT.415 DÖVİZ PİYASASI Dövizin tanımı. Vadesiz döviz piyasası ve özellikleri. Bankalar ve döviz işlemleri. Döviz kuru. Döviz arbitrajı. Konvertibilite. Vadeli döviz piyasası. Vadeli kurlarla spot kurlar arasındaki ilişki. Vadeli döviz piyasasının fonksiyonları. Vadeli döviz piyasasında denge. Vadeli piyasaya hükümet müdahaleleri. Dövizle ilgili gelecek işlemleri. Döviz opsiyonları. Uluslararası para sistemi ve döviz piyasası. Avrupa dolar piyasasının oluşumu, önemi, işleyişi ve etkileri. Avrupa dolar piyasası ve yurt-içi bankacılık.

İKT.416 SOSYAL POLİTİKA Sosyal politikanın tanımı ve kapsamı. Sosyal politika ile ilgili temel kavramlar. Sosyal politika kuruluşları: Milli kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar. Sosyal politikanın hukuki kuralları: Ferdi iş hukuku kuralları ve toplu iş hukuku kuralları. İş uyuşmazlıkları ve çözümlenmesi: Ferdi iş uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlıkları, menfaat uyuşmazlıkları ve hak uyuşmazlıkları.

İKT.417 EXCHANGE MARKET Foreign exchange. Spot exchange market and its characteristics. Banks and foreign exchange transactions. Exchange rate. Arbitrage. Convertibility. Forward exchange market. The relationship between spot and forward exchange rates. The functions of forward exchange market. Government intervention to forward exchange market. The futures market. Foreign exchange options. International monetary system and exchange market. The evolution, significance, operation and effects of Eurodollar market. Eurodollar market and domestic banking.

İKT.418 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Çalışma ekonomisinin tanımı ve kapsamı. İş piyasası kavramı. İş piyasası tiplerinin teorik analizi. Emek seyyaliyeti. İş piyasasını düzenleyici faaliyetler: Mesleğe yöneltme ve mesleki eğitim. Emek arzı ve talebi. Ücretlerin oluşumu ve ücret sistemi. İşşizlik, çeşitleri ve mücadele yolları. Ekonomik açıdan toplu sözleşmelerin mahiyeti ve prensipleri.

İKT.420 ULUSLARARASI İKTİSAT Dış ticaret teorisi. Dış ticaret politikası: Dış ticaret politikasının amaç ve araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikaları. Uluslararası parasal ilişkiler: Döviz ve döviz piyasaları. Kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler. Dış ödemeler bilançosu. Uluslararası sermaye akımları. Uluslararası ekonomik birleşmeler.

İKT.421 MALİYE POLİTİKASI Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.(Ön Şart: MLY.307 Kamu Maliyesi).

İKT.422 INTERNATIONAL ECONOMICS International trade theory. International trade policy: The aims and tools of international trade policy, the customs tariffs and nontariff trade policies. International monetary relations: Foreign exchange and foreign exchange markets. Theories concerning changes in the exchange rates. The balance of payments accounts. International capital flows. International economic integrations.

İKT.424 BÖLGESEL KALKINMA Kalkınma kutupları teorisi. Ekonomik alan kavramı. Ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgesel gelişme farklılıkları: Bölgesel dengesizliğin ortaya çıkış nedenleri, bölgesel dengesizliğin sakıncaları. Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikalar. Bazı ülkelerde bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik politikalar. Türkiye’de bölgelerarası sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkları ve bu farklılığı azaltmaya yönelik politikalar.

MALİYE

MLY.201 MALİYE TEORİSİ I Kamu maliyesinin tanımı ve içeriği. Kamu ekonomisi teorisi. Kamusal faaliyetleri açıklamaya ilişkin yaklaşımlar. Kamusal harcamalar teorisi. Kamusal harcamaların artışı yasası. Kamusal harcamaların sınıflandırılması. Kamusal harcamaların makro ve mikro ekonomik etkileri. Türkiye’de kamusal harcamaların yapısal analizi. Kamu kesiminin ekonomi içindeki payının ölçülmesi.

MLY.202 MALİYE TEORİSİ II Kamusal finansman teorisi. Kamusal gelirlerin farklı kriterlere göre sınıflandırılması. Kamusal gelir çeşitleri. Vergi kavramı ve vergi teorileri. Vergileme teknikleri. Vergileme ilkeleri. Gelir, servet ve harcama vergileri. Vergileme sistemleri. Türk vergi sisteminin gelişimi ve bugünkü durumu. Borçlanma politikası ve borç yönetimi.

MLY.203 MALİYE VE VERGİ TARİHİ Devlet Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Yerel Yönetimlerin Tarihsel Evrim Süreci, Kamu Girişimciliğinin Evrimi, Fon Sistemi ve Fon Ekonomisi, Kamu Harcamalarının Gelişimi, Kamu Gelirlerinin Tarihsel Gelişimi, Hazine Yönetimi Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı Tarihsel Evrimi, Kamu Muhasebesi Tarihsel Gelişimi

MLY.204 MALİ KURUMLAR Mali yapı ve unsurları. Kamu mali kesimi ve kurumsal yapısı: Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı vb. Türkiye'de mali kesim: Para yaratan mali kurumlar (Merkez Bankası, ticaret bankaları ve özel finans kurumları), para yaratmayan mali kurumlar (kalkınma bankaları, kredi kefalat kooperatifleri ve posta çekleri sistemleri), yarı mali kuruluşlar (sosyal güvenlik kuruluşları ve özel sigorta sistemi) ve hizmet kuruluşları (menkul kıymetler ve kambiyo borsaları).

MLY.206 KAMU MUHASEBESİ Devlet muhasebesinin tanımı, kapsamı, gelişim süreci ve yasal dayanakları. İdari yapılanma. Devlet muhasebesinde kullanılan hesaplar. Tahsilat ve ödeme. Raporlama işlemleri. Devlet muhasebesinde sorunlar ve çözüm önerileri. Devlet İhale Kanunu ve işleyişi.

MLY.301 VERGİ HUKUKU I Vergi kavramı. Vergi hukukunun kaynakları. Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi hukukunda muafiyet ve istisna kavramları. Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve isbat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, yükümlü ve sorumlu. Vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda düzeltme, zamanaşımı ve terkin. Yükümlülerin ödevleri: Beyanname verme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz etme. İdarenin yükümlüleri denetleme yolları: Yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama.

MLY.302 VERGİ HUKUKU II Vergi hukukunda iktisadi varlıkları değerleme ilkeleri. Vergi hukukunda amortisman ve amortisman çeşitleri. Vergi icra hukuku: Kamu alacaklarının tahsili, takibi ve güvenceye alınması. Vergi suç ve cezaları. İdari nitelikteki suçlar ve cezaları: Kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük. Ceza mahkemelerince yargılanan suçlar ve cezaları: Kaçakçılık, kaçakçılığa teşebbüs ve diğer suçlar ve cezaları. Vergi hukukunda pişmanlık ve ıslah. Uzlaşma ve vergi yargısı. Vergi yargısı organları. Vergi yargılaması süreci: Dava açma, itiraz, temyiz ve diğer kanun yolları.

MLY.303 BÜTÇE I Bütçenin tanımı ve mahiyeti. Bütçenin evrimi. Bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi. Bütçenin fonksiyonları. Bütçeleme ilkeleri: Klasik ve modern bütçeleme ilkeleri. Bütçe ilkelerinden sapmalar. Bütçe kavramları ve sınai bütçeler teorisi. Bütçeleme süreci: Bütçenin hazırlanması, onanması ve uygulanması, bütçe ve hazine işlemleri, bütçe ödenekleriyle ilgili işlemler, bütçenin kapatılması yöntemleri ve kesin hesap kanunu. Bütçenin denetimi. Bütçe politikaları ve iktisadi büyüme. (Ön Şart: MLY.201 Maliye Teorisi I ve MLY.202 Maliye Teorisi II).

MLY.304 BÜTÇE II Bütçeleme tekniklerinin tarihsel gelişimi. Klasik bütçeleme tekniği ve Türkiye uygulaması. Modern bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı ve yeni bütçe anlayışını hazırlayan nedenler: Milli bütçeleme tekniği. Yatırım bütçelemesi tekniği. Özel sektör firmalarının kullandıkları bütçeleme tekniklerinin kamu bütçelemesi üzerindeki etkileri ve yeni bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı: Performans bütçeleme tekniği, program bütçe tekniği, programlama ile bütçeleme tekniği ve sıfır tabanlı bütçeleme tekniği.  (Ön Şart: MLY.303 Bütçe )

MLY.305 KAMU EKONOMİSİ Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevi. Kamu ekonomisini piyasa ekonomisinden ayıran özellikler. Sosyal refah teorisi. Kamusal mallar teorisi. Temel kamusal mallar: Tam kamusal mal olarak milli savunma, iç güvenlik ve adalet hizmetleri ile yarı kamusal mallar olarak sağlık ve eğitim hizmetleri. Dışsallıklar teorisi. Kamusal harcamalarda etkinlik aracı olarak maliyet-fayda analizi. Kamu girişimciliği sektörü. Kamusal mallarda kaynak dağıtım mekanizması. Vergide adalet ve yansıma. Vergide etkinlik ve aşırı yük. Optimal vergileme.

MLY.306 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ Mahalli idarelerin varoluş nedenleri. Mahalli idareler teorisi. Yerel nitelikteki kamusal mallar ve iktisadi refah. Merkezi idare ile mahalli idare arasındaki ilişkiler. İdarelerarası hizmet bölüşümü. İdarelerarası gelir paylaşımı. Büyük kentlerin sorunlarının çözümünde mahalli idarelerin rolü. Dünyada ve Türkiye'de mahalli idareler. İller Bankası ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler. Mahalli idarelerin sorunları ve çözüm önerileri.

MLY.312 VERGİ HUKUKU Vergi kavramı. Vergi hukukunun kaynakları. Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve isbat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, yükümlü ve sorumlu. Vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda zamanaşımı ve terkin. Yükümlülerin ödevleri ve idarenin yükümlüleri denetleme yolları. Vergi Hukukunda değerleme ve amortisman. Vergi suç ve cezaları. Vergi icra hukuku. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Uzlaşma ve vergi yargısı.

MLY.401 MALİYE POLİTİKASI I Maliye politikasının tanımı ve kapsamı. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının rolü. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar. Enflasyonla mücadelede maliye politikası. Enflasyon ve devlet borçları. Durgunlukla mücadelede maliye politikası. Stagflasyonla mücadelede maliye politikası. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.

MLY.402 MALİYE POLİTİKASI II Maliye politikasının ekonomik kalkınma ve büyüme üzerindeki etkileri: Kamusal harcamaların etkileri ve kamu gelirlerinin etkileri. Maliye politikası ve gelir dağılımı. Maliye politikası ve çevre sorunları. Maliye politikası ve sektörel yapı. Maliye politikası ve bölgesel ekonomik kalkınma.

MLY.403 MALİ DENETİM Mali denetimin niteliği ve kapsamı. Mali denetimin önem ve gereği. Bütçe denetimi: Kamu harcamalarının denetimi, kamu gelirlerinin denetimi. Fonların denetimi. KİT’lerin denetimi. Mahalli idarelerin denetimi.

MLY.404 ULUSLARARASI MALİYE Uluslararası maliyenin kapsamı ve içeriği. Diş finansman teknikleri. Dış finansman çeşitleri. Dış finansmanın yönetimi ve koordinasyonu. Uluslararası Finans Piyasaları: Uluslararası Para, kredi ve tahvil piyasaları. Başlıca uluslararası mali kuruluşların yapısı ve işleyişi (IMF, IBRD, IDA, IFC, CECA, EIB, IDB, IADB, ASDB, AFDB, vb.).

MLY.405 TÜRK VERGİ MEVZUATI I Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması: Gelir, harcama ve servet vergileri. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Gelir ve kurumlar vergilerinde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Gelir ve kurumlar vergilerinde matrah, beyan , tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri.

MLY.406 TÜRK VERGİ MEVZUATI II Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi, taşıt alım vergisi, akaryakıt tüketim vergisi vd. Harcama vergilerinde vergi konusu, mükellefiyet, istisnalar, indirimler, muafiyetler ve ödeme. Servet üzerinden alınan vergiler: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi. Servet vergilerinde vergi konusu, mükellefiyet, istisnalar, indirimler ve muafiyetler ve ödeme. Vergi güvenlik önlemleri. Harçlar. Mahalli idare gelirleri.

MLY.407 DEVLET BORÇLARI Devlet borçlarının özellikleri. Devlet borçlarının sınıflandırılması: İç borçlanma, dış borçlanma ve dış yardımlar. Devletin iç borçlanması. Devlet tahvili ve faiz rejimi. Dalgalı iç borçların kaynakları ve ekonomik etkileri. Dış borçlanmanın kaynakları. Dış borçların ekonomik etkileri. Gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanma. Osmanlı Devleti'nde dış borçlanma. Türkiye’de dış borçlanma. Devlet borçlarının yönetimi ve optimal borç yapısı.

MLY.408 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI Vergi kavramının tanımı, niteliği ve önemi. Vergilemenin amaçları. Vergi tekniği. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir vergileri: Gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Gider vergileri: Muamele vergileri ve özel tüketim vergisi. Servet vergileri: Servet, servet transferi ve servet artışı üzerinden alınan vergiler. Vergileme ilkeleri. Vergilemenin gelir dağılımına ilişkin etkileri. Vergilemenin konjonktürel istikrara yönelik etkileri. Vergilemenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. Vergi sistemleri ve Türk vergi sistemi. Uluslararası vergi sorunları: Vergilerin ahenkleştirilmesi ve çifte vergileme sorunu.

MLY.409 HAZİNE İŞLEMLERİ Hazine kavramı ve tarihsel gelişimi: İslamiyet’te, Osmanlı Devleti'nde, Batıda ve modern dönemde hazine kavramı ve hazine işlemleri. Hazinenin fonksiyonları ve görevleri. Türkiye’de hazine idaresi ve teşkilat yapısı. Bütçe ve hazine işlemleri: Bütçe gelir ve giderlerinin yer ve zaman itibariyle denkleştirilmesi. Hazinenin borçlanması: Dalgalı borçlar ve konsolide borçlar. Hazine işlemlerinin ekonomik etkileri. Mali sistem ve hazine ilişkisi. Ekonomik yapı içinde hazinenin yeri.

MLY.410 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER Parafiskal yükümlülüklerin tanımı ve içeriği. Parafiskal gelir çeşitleri. Türkiye’de ve Avrupa Birliği'nde parafiskal yükümlülükler. Parafiskal gelirlerin ulusal ekonomik büyüklükler içindeki yeri. Parafiskal yükümlülüklerin sosyo-ekonomik etkileri.

MLY.412 VERGİ YARGISI Vergi Uyuşmazlıklarının Nitelikleri ve Karakteristikleri; Vergi uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları; İdari Çözüm Yollarının  Yargısal Yollarla Karşılaştırılması; Vergi Hatalarının Düzeltilmesi, Uzlaşma; Yargısal Çözüm Yolları; Yargılama Hukukuna Genel Bakış ve Türk Hukukunda Yargı Kolları;  Vergi Yargısının Yapısı, İşlevleri ve İlkeleri; Vergi Yargılama Usulü; Vergi Davasının Niteliği, Tarafları, Görev ve Yetki, Vergi Davasının Açılması Sonuçları, Yürütülmesi, İspat ve Delil, Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları.

MLY.413 KİT ve FONLAR KİT’lerin kuruluş nedenleri. KİT'lerin almaşıkları. KİT’lerin işleyişi ve performansı. Refah iktisadında KİT’lerin yeri. KİT'lerde fiyatlandırma politikaları ve yol açtığı sorunlar. KİT’lerde karlılık, vergileme ve finansman sorunları. KİT'lerin gelir ve çıkar dağılımı üzerindeki etkileri. KİT’lerin özelleştirilmesi. Türkiye’de KİT’ler. Fon kavramı ve fonların ortaya çıkış nedenleri. Fonların sınıflandırılması. Türkiye’de fonlar ve değerlendirilmesi.

MLY.415 VERGİ CEZA HUKUKU Ceza hukuku konusunda genel bilgiler: yaptırımlar düzeni; ceza hukukunun özellikleri ve temel ilkeleri; vergi ceza hukukunun ceza hukuku içindeki yeri; vergi idaresinin cezalandırma yetkisi açısından vergi usul hükümlerine genel bakış; ikmalen tarhiyat; re'sen tarhiyat; vergi cezaları ve hukuki niteliği; kamusal cezalarla idari cezaları ayırt etmeye yarayan kıstaslar; vergi ceza hukukunda ehliyet; idari vergi suçları: vergi ziyaı suçu ve cezası, genel ve özel usulsüzlük filleri ve cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile cezalandırılacak suçlar ve cezaları, suçlara iştirak; suçlarda birleşme ve tekerrür,  cezalarda indirim;  ceza ilişkisinin sona ermesi: ödeme, ölüm, zamanaşımı, af, uzlaşma.

MLY.417 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma değer vergisi, gümrük vergisi vd. Servet üzerinden alınan vergiler: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi vd. Vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Vergilerde matrah, beyan, tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri. Mahalli idare gelirleri.

MLY.419 KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ Cebri İcra Hukuku Kavramı ve Temel Sorunları; Vergi İcra Hukukunun Esasları; Kamu Alacağının Hukuki Niteliği; Vergi Alacağında Ödeme Düzeni: Ödeme zamanı, Yeri, Şekli, Ödemenin kanıtlanması, Mahsup; Tecil, Tehir ve gecikme zammı; Vergi İcra Hukukunda Cebri Takip Yolları: Haciz yolu ile takip, Teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip, İflas yolu ile takip; Kamu Alacaklarının Korunması: Teminat, İhtiyati, Haciz, İhtiyati tahakkuk; Diğer Koruma Araçları: Zamanaşımı, Yasaklar, Cezalar.

SERVİS

SRV.101 TÜRKÇE I Dilin tarifi. Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri. Ekler ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları.

SRV.102 TÜRKÇE II Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.

SRV.103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türk inkilabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.

SRV.104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Atatürkçü düşüncenin özellikleri. Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.

SRV.105 İLERİ İNGİLİZCE I Cümle analizlerinde kritik rol oynayan çeşitli yapıların işlenmesi ve bunlarla ilgili örnek cümlelerin Türkçeye çevrilmesi. İşletme ve iktisat ağırlıklı İngilizce okuma parçalarının okunup işlenmesi, bu parçalarla ilgili alıştırmalar yapılması. (Ön Şart: Hazırlık Sınıfını Başarmış Olmak)

SRV.106 İLERİ İNGİLİZCE II Daha ileri seviyede İngilizce mesleki okuma parçalarının işlenip tartışılması, parçalarla ilgili alıştırmalar yapılması. (Ön Şart: Hazırlık Sınıfını Başarmış Olmak)

SRV.107 SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ Bilim ve sosyal bilim kavramları. Sosyal bilimlerin tarihsel gelişimi. Sosyal bilimler ve fen bilimleri arasındaki temel farklılıklar. Sosyal bilimlerin başlıca sorunları. Çeşitli sosyal bilimlerin genel özellikleri ve kapsamı. Uzmanlaşmış sosyal bilimler, uzmanlaşmış sosyolojiler, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, genel sosyoloji, psikoloji, davranış bilimleri. Örnek okuma parçaları.

SRV.109 MATEMATİK I Küme kavramı. Sayı teorisi. Denklemler ve eşitsizlikler. Bağıntı ve fonksiyonlar. Doğrusal, üssel, logaritmik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı ve fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Grafik çizimi. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.

SRV.110 MATEMATİK II Belirsiz ve belirli integral. Alan hesaplama. Tüketici ve üretici rantlarının hesaplanması. Kısmi türev kavramı ve çok değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Sınırlı optimizasyon. Bileşik faiz hesapları. Matrisler ve determinantlar. Ters matrisin hesaplanması. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.

SRV.111 MATHEMATICS I Set theory. Theory of numbers. Equations and inequalities. Relations and functions. Linear, exponential and logarithmic functions. Limit and continuity of functions. Derivatives and critical points of functions. Graphs. Applications to economics and business.

SRV.112 MATHEMATICS II Indefinite and definite integrals (Areas). Consumers' and producers' surplus. Partial derivatives and the critical points of multivariable functions. Constrained optimization. Calculation of compound interest and present value. Matrices and determinants. Inverse matrices. The solution of the linear equation systems. Applications to economics and business.

SRV.113 BİLGİSAYAR KULLANIMI I Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi. İşletim Sistemleri: Ağırlıklı olarak Windows XP. Temel bilgisayar ağları bilgisi. Internet Kullanımı.  Kelime işlem programlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.

SRV.201 TÜRKÇEYE ÇEVİRİ I Fakültemizdeki bilim dalları ile ilgili İngilizce metinlerin Türkçeye çevirilmesi, mesleki terimler ve daha ileri yapılar üzerinde öğrencilere bilgi ve beceri kazandırılması ve böylece okuduklarını anlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi. (Ön Şart: SRV.105 İleri İngilizce I veya SRV.106 İleri İngilizce II)

SRV.202 TÜRKÇEYE ÇEVİRİ II Güz dönemindeki Türkçeye Çeviri I dersinde ele alınan konuların daha ayrıntılı olarak ve daha ileri seviyede işlenmesi. (Ön Şart: SRV.201 Türkçeye Çeviri I)

SRV.203 BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE GİRİŞ Bilginin imkanı. Bilginin kaynağı. Bilginin kapsamı, alanı ve sınırları. Bilginin ölçütü ve standartları. Bilimsel düşünceyi, bilimsel olmayan düşünceden ayıran özellikler. Bilimin anlamı ve kapsamı. Bilim, sağduyu, din ve felsefe. Bilim ve formel disiplinler. Bilimsel yöntem ve kapsadığı işlemler. Bilimsel yöntem üzerindeki farklı yorumlar. Olguya gitme yolları: Gözlem ve deney. Bilimsel açıklama ve dayandığı teorik temeller. Bilimsel yasa kavramı. Hipotez doğrulama. Bilimde nedensellik ilkesi.

SRV.207 İSTATİSTİK I Tasviri istatistik. İhtimal kavramı ve ihtimal teorisi. Tesadüfi değişkenler. Binom dağılımı. Normal ve standart normal dağılım. Örnekleme teorisi. Örnek ortalamalarının dağılımı. Merkezi limit teoremi. t dağılımı. Örnek oranlarının dağılımı.

SRV.208 İSTATİSTİK II İstatistiksel tahmin: Nokta tahmini, ortalamalar ve oranlar için aralık tahmini. Hipotez testleri. İstatistiksel çıkarım. Doğrusal regresyon analizi. Zaman serileri. İndeksler. Varyans analizi. Parametrik olmayan testler. Örnekleme teknikleri. (Ön Şart: İŞL.203 İstatistik I veya İŞL.205 Statistics I).

SRV.211 STATISTICS I Descriptive statistics. Probability theory. Random variables. Binomial distribution. Normal and standard normal distributions. Sampling theory. The distribution of sample means. Central limit theorem. The Student-t distribution. The distribution of sample proportions.

SRV.212 STATISTICS II Statistical estimation: Point estimation, interval estimation for means and proportions. Hypothesis testing. Statistical inference. Linear regression. Time series. Indexes. Analysis of variance. Nonparametric tests. Sampling techniques. (Ön Şart: İŞL.203 İstatistik I veya İŞL.205 Statistics I).

SRV.301 İNGİLİZCEYE ÇEVİRİ I Çeşitli gramer yapılarının pekiştirilmesi. Türkçe mesleki metinlerin İngilizceye çevrilmesi. (Ön Şart: SRV.202 Türkçeye Çeviri II)

SRV.302 İNGİLİZCEYE ÇEVİRİ II Daha ileri seviyedeki Türkçe mesleki metinlerin İngilizceye çevrilmesi. (Ön Şart: SRV.301 İngilizceye Çeviri I)

SRV.303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Gözlem teknikleri: Belgesel gözlem, canlı gözlem. Kütüphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, sınama ve teori. Karşılaştırmalı metod. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modeller.

SRV.305 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME Temel tablolama ve veritabanı işlemleri. İstatistik analiz paketi ve uygulamaları. Karar modellerinin kurulması. Solver analiz paketi ve uygulamaları.

SRV.307 PROJE VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Proje nedir, niçin ve nasıl hazırlanır? Proje nasıl tasarlanır, üretim ve girişimcilik ile ilişkisi nedir? Proje döngüsü yöntemi, proje hazırlamanın mantıksal çerçevesi, başarı kriterleri, mevcut durum analizi, izleme, değerlendirme ve denetim, proje bütçesi, araştırma projesi kavramı ve kapsamı.

SRV.401 İNGİLİZCE İŞ YAZIŞMALARI Şekil ve konu bakımından iş yazışmaları. İş mektuplarının tertiplenmesinde ve yazılmasında uyulması gereken bazı önemli kurallar. Konularına göre iş mektuplarının temel unsurları. İş yazışmalarında kullanılan standart İngilizce ifadeler. (Ön Şart: SRV.302 İngilizceye Çeviri II)

SRV.402 İNGİLİZCE KONUŞMA Öğrencilerin İngilizceyi sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştirmek için, çeşitli güncel konularda bireysel olarak veya grup halinde İngilizce tartışmaların yapılması. (Ön Şart: Hazırlık Sınıfını  Başarmış Olmak)

SRV.403 VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİ AĞLARI İnternet kullanımı ile ilgili temel kavramlar: TCP/IP protokolü, IP adresleri, hostname, domainname. Temel İnternet Servisleri: Telnet (uzaktan erişim), FTP (dosya/kütük trasfer protokolü), e-mail (elektronik posta), HTTP, World Wide Web, Web Browser (internet gözatıcısı) uygulamalarının kullanımı. (Ön Şart: İŞL.111 Bilgisayar Kullanımı I)

SRV.404 WEB SAYFASI TASARIMI Web ve HTML hakkında temel bilgiler. HTML etiketleri. HTML editörleri: Microsoft FrontPage, Netscape Communicator Composer. CGI-BIN Programlaması: Perl dilinde program geliştirme. (Ön Şart: İŞL.417 İnternet Kullanımı)

SRV.406 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin ortaya çıkışı, MRP, MRP II sistemleri, gelecek nesil ERP (ERPII ya da e-ERP) sistemlerinin tanıtımı, ERP seçimi, tedarikçileri, kurulum ve uygulamada etkili olan kritik başarı faktörleri, ERP sisteminin modülleri ve modüller arası etkileşimler. Uygulamalı olarak bir ERP paketi olan IntuitiveERP programı üzerinden ERP sistemi bütünleşik olarak ele alınarak her bir modülde veri girişleri ve analizleri, raporlamalar, bir ürün ele alınarak başlangıçtan (ürün ağacı oluşturulmasından) sipariş alınarak ürünün satışına kadar bütün sistemi ele alacak uygulamalar.