CONTENTS
 

Doç. Dr. Veysel EREN, Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEL
Seçmenlerin Kent Belediye Başkanlarında Aradığı Nitelikler: Niğde Belediyesi Örneği

Doç. Dr. Nisfet UZAY
Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralamasında Yer Alan Kayseri Firmalarının Ekonomik Performansları (1993-2008)

Yrd. Doç. Dr. H. Ali ATA, Doç. Dr. İbrahim ARSLAN
Döviz Kuru ve Piyasa Dinamikleri İlişkisi (Türkiye Ekonomisi İçin Amprik Bir Çalışma)

Yrd. Doç. Dr. Tuba Yakıcı AYAN
Toplam Üretim Planlaması Problemi İçin Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı

Yrd. Doç. Dr. Burcu Gülsevil BELBER
Tatil Turizminde Turistlerin Konaklama İşletmesi Tercihinde Kültürün Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN
OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları: Panel Veri Analizi

Yrd. Doç. Dr. Nur ERSUN, Yrd. Doç. Dr. Kahraman ARSLAN
Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Kapadokya Bölgesi'nde Kongre Turizmini Geliştirme Olanakları

Yrd. Doç. Dr. Korhan KARACAOĞLU
Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Unsurların Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi: İSO 500 Büyük Sanayi İşletmesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK, Gözde KOSA
Duygusal Bağlılık, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Desteği ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan'da Banka İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Abdullah SOYSAL
Yeni/Yerel Sanayi Odağı Temelinde Girişimcilik Düzeyinin Mekansal Analizi: Kahramanmaraş İli Örneği

Yrd. Doç. Dr. Resul USTA
İçsel Pazarlama ve Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmininin Aracılık Etkisi

Yrd. Doç. Dr. İlhami YÜCEL
Öğrenin Örgüt Üzerinde Kültürün Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi: Kayseri ve Konya Örneği

Dr. Yüksel BAYRAKTAR
İç Borçlanmanın Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1980 Sonrası Türkiye Deneyimi

Dr. Ömer TURUNÇ, Dr. Mehmet KABAK
Değişen Çalışma Yaşamında Motivasyon Faktör Önceliklerinin Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle (AHY) Belirlenmesi

Araş. Gör. Süleyman BOLAT
Örtülü Bilgi Kaynaklarının Keşfi ve Somutlaştırılması: Şirince Örneği

Araş. Gör. Sebahattin YILDIZ
Eğitim Departmanlarındaki Değişim: Şirket Üniversiteleri

Özgür DEMİRTAŞ
Askeri Fabrikalarda Çalışan Mühendis Subaylara Yönelik Yeni Bir Performans Değerlendirme Modeli Önerisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI


FEAS Journal - Home Page