CONTENTS
 

Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK ve Doç. Dr. Salih BARIŞ IK
Para Kurulu Sistemi Uygulanabilirlik Endeksi: 1990-2006 Dönemi Türkiye Uygulaması

 

Doç. Dr. Kadir ARDIÇ ve Araş. Gör. Sema POLATCI
Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme

 

Doç. Dr. Selen DOĞAN ve Araş. Gör. Özge DEMİRAL
Örgüsel Bağımlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Araştırma

 

Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU ve Araş. Gör. Ayşe CİNGÖZ
Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik Çerçeve

 
Doç. Dr. Azzem ÖZKAN
Tms-12 Gelir Vergisi Standardına Göre Ertelenmiş Vergiler ve Muhasebe Uygulamaları

 
Yrd. Doç. Dr. Erkan AKAR
Pazarlama Bağlamında Geleneksel ve İnternette Ağızdan Ağıza İletişim: Kuramsal Bir Çerçeve

 
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAŞ ARAN ve Prof. Dr. Feray Odman ÇELİKÇAPA
Bir Vinç Atölyesinde İkili Verilere Dayalı Hücre Oluşturma Yöntemleriyle Hücrelerin Oluşturulması

 

Yrd. Doç. Dr. Ekrem CENGİZ
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Müşteri Memnuniyeti ve Proaktif Pazarlama İlişkisi

 

Yrd. Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Türkiye'de Özel Tasarrufun Belirleyicileri

 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY ve Araş. Gör. N. Özgür DOĞAN
Veri Zarflama Analizi ile Kapadokya Bölgesindeki Belediyelerin Etkinlik Ölçümü: 2004 ve 2008 Yıllarına İlişkin Bir Karşılaştırma

 
Yrd. Doç. Dr. A. İhsan ÖZDEMİR ve Araş. Gör. Gökhan SEÇME
Tedarik Zinciri Ağ Tasarımına Bulanık Ulaştırma Modeli Yaklaşımı

 
Dr. Ergün KÜÇÜK ve Doç. Dr. Şaban UZAY
Hileli Finansal Raporlamanın Oluşumu ve Doğurduğu Sorunlar

 
Dr. Fahri SEKER
Amartya Sen'in Kapasite Yaklaşımı

 
Araş. Gör. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Gümrük Birliği Sonrası Türkiye'nin Dış Ticaretinin Rekabet Gücü

 
Öğr. Gör. Gülşah AKKUŞ  KARKIN ve Öğr. Gör. Ülkü AKKUŞ
Müziğin Tüketim Davranışı Üzerine Etkileri

 
Araş. Gör. Sevda GÜRSAKAL
Varyans Kırılması Gözlemlenen Serilerde Garch Modelleri: Döviz Kuru Oynaklığı Örneği

 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI


FEAS Journal - Home Page