Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN

akdogana@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İşletme

Anabilim Dalı :Yönetim ve Organizasyon
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30201 
Fax  :+90 352 437 52 39
İş Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri
   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Erciyes Üniversitesi İİBF. 1984

Yüksek Lisans

:İstanbul Üniversitesi. 1986

:Rensselaer Polytechnic Institute. USA. Ms in Management. 1993

Doktora :İstanbul Üniversitesi. 1991
 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Yrd. Doç. Dr.

:1993-1997

Doç. Dr. :1997-2003
Profesör Dr. :2003-
 

İDARİ GÖREVLER


Fakülte kurulu üyeliği(Erciyes Üniversitesi İİBF) ve yönetim kurulu üyelikleri(Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Yozgat İİBF)

 

BİLİMSEL YAYINLAR


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • AKDOĞAN Asuman ve Ayşe Cingöz.” İç Girişimciliğe Verilen Önem Düzeyi ve İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Kayseri İlinde Bir Araştırma. Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi.25-27 Mayıs 2006. Bişkek

 • AKDOĞAN Asuman ve Muhammet Agamuradov. “ Recruitment, Selection And Training Practices Of Human Resources In International Joint Ventures. An Application In Turkey And Turkmenıstan Joint Ventures”. The Odyssey of Organizing. European Group for Organizational Studies 17 th Colloquium. Lyon, France (Jully 5-7 2001).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AKDOĞAN, A. Asuman ve Ebru Aykan, “İzlenim Yönetimi: E.ܒ de Görev Yapan Akademisyenlerin İzlenim Yönetimi Taktikleri”. İstanbul İşletme Fakültesi Yönetim Dergisi. 2008.(Yayında)

 • AKDOĞAN, A. Asuman ve Y. Çirli, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma: 500 Büyük İşletmede Bir Uygulama”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008.

 • AKDOĞAN, Asuman ve Sevcan Güleç. Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Belediyelerde Yöneticilerin Katı Atık Yönetimiyle İlgili Tutum ve Düşüncelerinin Analizine Yönelik Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.25. Sayı.1. 2007.36-69

 • AKDOĞAN Asuman ve Sevcan Güleç,”Belediyelerde Katı Atık Yönetimi ve İl Belediyelerinde Gerçekleştirilen Ampirik Bir Araştırma”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. Cilt.14.Sayı.4. Ekim 2005.51-78

 • AKDOĞAN Asuman ve Nahit Hasanov, "Özel-Vakıf Üniversitelerinin Yönetimi (Türkiye ve Azerbaycan’daki Özel-Vakıf Üniversitelerinin Yönetimine İlişkin Bir Uygulama)". Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Dergisi. Cilt.36.Sayı.3.2003.89-115

 • AKDOĞAN Asuman ve Korhan Karacaoğlu, “ Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründe Teknoloji ve Bilgi İşlem Faaliyetleri İle İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Bir Uygulama” . Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt. 17. Sayı.1-2. 2003.

 • AKDOĞAN Asuman. “Aile İşletmelerinin Özellikleri ve Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma İhtiyacı”. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi. Sayı: 16. 2000, s.31-48.

 • AKDOĞAN, A. Asuman. "Kayseri'de Özel Sektör İşletmelerinde Teknolojik Değişim ve Uyum Çalışmaları". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:8. 1999.ss.385-400.

 • AKDOĞAN. A. Asuman. “Technological Alliances”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 6. 1994. ss. 373-387.

 • AKDOĞAN, A Asuman. “Network Organizations (A Comparison Between Traditional Forms and Network Form as a Non-Traditional Form)”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 11. 1994.ss.183-198.

 • AKDOGAN, A. Asuman. “High Technology Companies and Human Resource Management Issues”. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt. 5. No.l. 1994. ss.75-84.

 • AKDOĞAN, A. Asuman. “İşletmelerde Büyüme ve Büyüyen İşletmelerde Örgütleme Sorunları Üzerine Bir Uygulama”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 11.1994. ss. 165-182.

 • KALDIRIMCI, Nurettin ve A. Asuman KARAHAN. "Kayseri'de Beş Büyük İşletmede Yönetim-Organizasyon Sorunları ile İlgili Bir Araştırma ve Düşündürdükleri". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 2. 1988. ss. 117-126.

 • KARAHAN, A Asuman. “Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Organizasyon Yapıları”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.Sayı: 8. 1988. ss. 87-96.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • AKDOĞAN, A. Asuman ve Ayşe Cingöz, “İç Girişimcilik Düzeyine İlişkin Algılamalarının İşgörenlerin Tutumları Üzerine Etkileri: Kayseri İli' nde Bir Araştırma. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi. İstanbul Kültür Üniversitesi(16-18 Mayıs 2008). Antalya.2008.

 • AKDOĞAN,A. Asuman ve E. Aykan, “Çevreye Duyarlı İnsan Kaynakları Yönetimi; Bir Uygulama”. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi. İstanbul Kültür Üniversitesi(16-18 Mayıs 2008). Antalya.2008.        

 • AKDOĞAN, A. Asuman ve Selen Oflazer, “Aile İşletmelerinde Örgüt Kültürü”. 3. Aile İşletmeleri Kongresi(18-19 Nisan). İstanbul Kültür Üniversitesi. İstanbul.2008  

 • AKDOĞAN, A. Asuman ve Ayşe Cingöz, “Küçülme Stratejisinin Çalışanların Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkileri: Kayser İli’nde Bir Araştırma”. 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi. (25-27 Mayıs 2007). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. 2007.

 • AKDOĞAN Asuman, M. Özdeveci ve S.Oflazer. Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Çalışanların Performansı Üzerindeki Etkisi.13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Uludağ Üniversitesi. Bursa. Mayıs 2005

 • AKDOĞAN Asuman ve Selen Oflazer. “Bilgi Çağında Fark Yaratacak Yeni Bir Örgütsel Araç: Sanal Ekipler”. I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (10-11 Mayıs 2002). Kocaeli. (Kocaeli Üniversitesi Yayını). 2002, s.825-836.

 • AKDOĞAN Asuman. “Kayseri’de Özel Sektör İşletmelerinde Üst Düzey Yönetici Özellikleri”, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (25-27 Mayıs 2000), Nevşehir.(Erciyes Üniversitesi Yayını). 2000, s.51-62.

 • NAKİP Mahir ve Asuman Akdoğan. “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Tarafların Algılamaları ve Beklentileri”, 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi (12-14 Kasım 1998),Antalya. (Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayın No: 2). 1998, s.57-71.

 • AKDOĞAN, A. Asuman. “Kayseri'de Özel Sektör İşletmelerinin Yöneticilerinin Yönetsel Düzey, Eğitim Alanları ve Yaşlarına Göre Liderlik Davranışları”. 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu. 5-6 Haziran 1997. İstanbul. (İstanbul, Deniz Harp Okulu, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1 ). ss.290-295.

 • AKDOĞAN. A Asuman. “Toplam Kalite Yönetimi (Kayseri’deki İşletmelerde Kavramın Algılanışı ve Mevcut Uygulamalar ile İlgili Bir Araştırma)”. V. Ergonomi ve Toplam Kalite Yönetimi Kongresi. İstanbul. 15-17 Kasım 1995. (İstanbul, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını No:570, 1995). ss.114-126.

 • AKDOĞAN, Şükrü ve A Asuman AKDOĞAN (Karahan). “Büyüyen İşletmelerde Yönetim Sorunları”. 3. İşletmecilik Kongresi. Nevşehir. 30 Kasım-3 Aralık 1989. (Ankara, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1989). ss.100-104.0

 • KALDIRIMCI, Nurettin ve A.Asuman KARAHAN. “Değişim Olgusu ve Tekstil İşletmelerinde Yönetim Politikaları”. 4. Uluslararası Tekstil Sempozyumu. Bursa. 25-27 Ekim 1988.(Bursa, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını,1988).ss.42-48.

 • KALDIRIMCI, Nurettin ve A. Asuman KARAHAN. “Ergonomik Çalışmalarda Örgütsel Davranış Bilgisinin Rolü ve Önemi”. 1. Ulusal Ergonomi Kongresi. İstanbul. 23-24 Kasım 1987. (Milli Prodüktivite Merkezi, 1987). Ss. 205-215.

 • KALDIRIMCI, Nurettin ve A. Asuman KARAHAN. “Tekstil İşletmelerinde Yönetim-Organizasyon Sorunları ve Çözüme Yönelik Öneriler”. 3. Ulusal Tekstil Sempozyumu. Bursa. 4-7 Kasım 1986. (Bursa, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No; 123, 1986). ss. 87- 93.

Kitaplar ve Diğer Yayınlar 

 • AKDOĞAN Asuman. Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik (Kayseri’de Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma). Kayseri: Kayseri Ticaret Odası Yayın No: 47. Ocak, 2003.

 • AKDOĞAN Asuman, vd. Açıklamalı İşletme Terimleri Sözlüğü. (Yönetim Bölümü) İstanbul; Literatür Yayınevi 2001.

 • NAKİP Mahir ve Asuman Akdoğan. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Tarafların Algılamaları ve Beklentileri (Kayseri’de Bir Uygulama). Kayseri Ticaret Odası Yayını No: 26. Kayseri.1999.

 • AKDOĞAN, A Asuman. Kayseri Özel Sektör Yönetici Özellikleri. Kayseri: Kayseri Ticaret Odası Yayınları. No:10. 1997.

 • AKDOĞAN, A Asuman. Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim, Günlük Hayatı Yaşama Biçimleri ve Gelecekleri Hakkında Düşünce ve Tutumları. Kayseri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Yayınları No:5. 1996.

Kitap Bölümü

 • AKDOĞAN, A Asuman, Aile İşletmelerinin Özellikleri ve Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma İhtiyacı, içinde Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma. (Ed. Şükrü Akdoğan). Erciyes Üniversitesi-Kayso. 2008.

 • AKDOĞAN, A Asuman, “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Tarafların Beklentileri Ve Beklentileri Etkileyen Bir Faktör Olarak Yenilik Kültürü”, içinde Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: USİ’ nin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri. İstanbul: Detay, 2007.

 

YÜRÜTÜLEN PROJELER


 • Botaş-BTC Projesi. Denetim. (2003)

 • Kayseri Tekstil Sektörünün Yapısı ve Sorunları

 • Erciyes Üniversitesi Norm-Kadro Çalışması (Komisyon Başkanı)

 • Erciyes Üniversitesi Araştırma Projeleri

 • Basın İşletmelerinde Organizasyon Yapıları ve Sorunlar

 • Aile İşletmelerinde Stratejik Planlama

 

BİLİMSEL VE SANATSAL KURULUŞLARA ÜYELİKLER


- Tubitak, Hakem, Panelist ve İzleyici

- International Strategic Management Conference

- Aile İşletmeleri Kongresi

- Anadolu İşletmecilik Kongresi

- Üniversite Dergileri Hakemlik

Diğer

Ortaklık Esaslı Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) ve Ketsel Yenilik (İnovasyon) Sisteminin Alt Yapısı Sempozyumu(2007)

8. Yönetim Kongresi Yürütme Kurulu Başkanlığı(2000)

 

İLGİ ALANLARI


Stratejik Planlama ve Yönetim, , Aile İşletmelerinde Yönetim, Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik, Stratejik Teknoloji, Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi, Güncel Yönetim Teknikleri ve Sorunları