Prof. Dr. Halil ALTINTAŞ

haltintas@erciyes.edu.tr 

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı :İktisatAnabilim Dalı :İktisat Politikası
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30456
Fax  :+90 352 437 52 39
İş Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 
 Melikgazi/Kayseri
  Para ve Banka Dersi Ödevi (2016)

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

: Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme, 1992.

Yüksek Lisans

: Erciyes Üniversitesi, S.B.E. İktisat Teorisi ve Tarihi, 1995

Doktora

: İnönü Üniversitesi, S.B.E. İktisat, 2001

AKADEMİK ÜNVANLAR


Araş. Gör.

: KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Böl.1993-2000

Yrd. Doç. Dr.

: KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Böl.2002-2010.

Doç. Dr. : Haziran 2010
Prof. Dr. : Şubat 2017
 

BİLİMSEL YAYINLAR


Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Koçbulut Özgür ve Altıntaş, Halil (2016), “İkiz Açıklar ve Feldstein Horioka Hipotez, OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi,  Sayı 48, ss.145-174. http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi48/ERUJFEAS_Jul2016_145to174.pdf

2. Altıntaş, Halil (2016), "Petrol Fiyatlarının Gıda Fiyatlarına Asimetrik Etkisi: Türkiye için NARDL Modeli Uygulaması", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(4), ss.1-24. http://dergipark.gov.tr/yead/issue/25251/234720

3. ALTINTAŞ H. ve TÜRKER O., "The Dynamics of Export And Import Functions In Turkey: Cointegration And Multivariate Granger Causation Analysis", International Journal of Asian Social Science, vol.4, no.5, pp.676-689, (2014). (http://www.pakinsight.com/pdf-files/ijass-2014-4%285%29-676-689.pdf)

4. ALTINTAŞ H. ve KUM M., "Multivariate Granger Causality Between Electricity Generation, Exports, Prices And Economic Growth In Turkey", International Journal of Energy Economics and Policy, vol.3, pp.41-51, (2013). (http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/viewFile/573/324)

5. ALTINTAŞ H., TABAN S. , "Twin Deficit Problem and Feldstein – Horioka Hypothesis In Turkey: ARDL Bound Testing Approach An Investigation of Causality", International Research Journal of Finance and Economics, pp.30-45, (2011) (http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com/ISSUES/IRJFE_Issue_74.htm) 

6. ALTINTAŞ H., ÖZ B. ve ÇETIN R., "The Impact of Exchange Rate Volatility on Turkish Exports: 1993-2009", The South East European Journal of Economics and Business, vol.6, pp.67-77, (2011). (http://www.degruyter.com/view/j/jeb.2011.6.issue-2/v10033-011-0017-8/v10033-011-0017-8.xml)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1. ALTINTAŞ H.ve MERCAN M., "Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt.70, No.2, ss.345-376, (2015),
(http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/70/2/Halil-Altintas-Mehmet-Mercan.pdf
)

2. ALTINTAŞ H. ve MERCAN M. , "Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: G-11 Ülkeleri Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Uygulaması", TİSK Akademi Dergisi, No.2, ss.318-347, (2015).
(http://tisk.org.tr/project/eylul-2015/ )

3. ALTINTAŞ, Halil ve KOÇBULUT, Özgür, “Türkiye’de Elektrik Tüketiminin Dinamikleri ve Ekonomik Büyüme: Sınır Testi ve Nedensellik Analizi” Erciyes Ün. İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 43, ss. 37-65, (2014), (http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi43/sayi_43.htm).

4. ALTINTAŞ H., "Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyon Üzerine Geçiş Etkisinin Ekonometrik Analizi: 1987–2011", Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.33, pp.163-201, (2014) (http://iibfeditor.home.uludag.edu.tr/?menu=pages&p=issue_details&id=24)

5. ALTINTAŞ H., "Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat Ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Vol.9, No.19, pp.1-30, (2013). (http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/459) 

6. ALTINTAŞ H., "Türkiye'de Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksik Emisyonu Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.8, ss.263-294, (2013). (http://iibfdergi.ogu.edu.tr/makaleler/17329_8-1_N%C4%B0SAN%202013_Makale_0.pdf)

7. ALTINTAŞ H. ve ÇETINTAŞ H. , "Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi: 1970-2005", Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, ss.33-56, (2010). (http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi36/004_altintas-cetintas.pdf)

8. ALTINTAŞ, H., Y. AYRIÇAY, “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1987-2007”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 71-98 (2010).

9. ALTINTAŞ, H. “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi ve Dış Ticaret Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1996-2007, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cilt 64, Sayı 2, (Nisan-Haziran) 1-30 (2009).

10. ALTINTAŞ, H. ve R. ÇETIN, “Türkiye’de Dış Ticaret Dengesi Belirleyicilerinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1989–2005”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cilt 63, Sayı 4, (Ekim-Aralık) 29–64 (2008).

11. ALTINTAŞ, H., H. ÇETINTAŞ vE S. TABAN, “Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1992-2006”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 185-207 (2008).

12.ALTINTAŞ, H., “Türkiye’de Para Talebinin İstikrarı ve Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Ocak -Haziran, 15-46 (2008).

13. ALTINTAŞ, H. ve B. ÖZ “Gelişmekte Olan Ülkelerde Stand-By Anlaşmaları ve Ekonomik Belirleyicilerine Yönelik Bir Logit Yöntem Uygulaması”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl 45, Sayı 515, 73-90 (2008).

14.  ALTINTAŞ ve B. ÖZ “Para Krizlerinin Sinyal Yaklaşımı İle Öngörülebilirliği: Türkiye Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 19-43 (2007).

15.  ALTINTAŞ H., B. Öz ”Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankacılık Krizlerinin Çok Değişkenli Logit Yöntemiyle Öngörülmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cilt 62, Sayı 4, (Ekim-Aralık) 1-30 (2007).

16.  Çetin R. ve H. ALTINTAŞ “A Review of Emprical Studies on Foreign Direct Investment and Trade”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 27, Temmuz-Aralık, 71-99 (2006).

17. ALTINTAŞ, H. ve R. Çetin, “Şeffaflık Artışı Bankacılık Sektöründe İstikrar İçin Yeterli Bir Araç mıdır? Türkiye’de Bankacılık Krizlerinin Şeffaflık Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 21, Sayı 245, 138–159 (2006).

18. ALTINTAŞ, H., “Bankacılık Krizleri, Nedenleri ve Ekonomik Maliyetleri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 22, Ocak-Haziran, 39-61 (2004).

19. Taban, S. ve H. ALTINTAŞ, “Döviz Kuru Rejimlerinin Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl 41, Sayı 486, Eylül, 55-71 (2004).

20.  ALTINTAŞ, H., “Enflasyon Hedefleme Stratejisinde Ekonomik Performans Analizi ve Şili Uygulaması”, İktisat İşletme ve Finans, Yıl 17, Sayı 193, 77-94 (2002).

21. ALTINTAŞ, H. “Fiyat İstikrarı Sağlanmasında Enflasyon Hedefleme Stratejisi: Öncelikler ve Ekonomik Sorunlar”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 18, 17-43, (2002).

22. ALTINTAŞ, H. ve S. Taban “Gelişmekte Olan Ülkelerde Merkez Bankası Bağımsızlığı: Karşılaşılan Güçlükler ve Sınırlamalar, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXI, Sayı 2, 27-45, (2002).

23. ALTINTAŞ, H. “Merkez Bankasının Para Politikası Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Teorik Yaklaşımlar”, İktisat İşletme ve Finans,Yıl 15, Sayı 170, 58- 74, (2000).

24.  ALTINTAŞ, H., “Global Ekonomilerde Finansal İstikrarsızlığın Ekonomik Analizi: Güney Doğu Asya Krizinin Ekonomik Yansımaları”, İktisat İşletme ve Finans, Yıl 14, Sayı 163, 37-54 (1999).

25. Akkaya, Ş. ve H. ALTINTAŞ, “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Devlet Borçları” İktisat İşletme ve Finans, Yıl 14, Sayı, 159, 28–37 (1999).  

26. AKKAYA, Ş. ve H., ALTINTAŞ “Para Arzının Enflasyon Etkisi: Türkiye Uygulaması: (1988-1997)”, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 269-277, (1998).

27. DOĞAN Ç. ve H. ALTINTAŞ “Özelleştirme Sonrası Statü Değişikliği ve Performans Analizi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Yıl 34, Ağustos, 35-44 (1997).

28. ALTINTAŞ, H. “Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirmenin Mikro ve Makro Ekonomik Etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, Yıl 12, Sayı 131, 37-52 (1997).

29.  EROĞLU, Ö. ve H., ALTINTAŞ “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu: Ekonomik ve Enflasyon Üzerine Bir Değerlendirme” İktisat İşletme ve Finans, Sayı 135, Yıl 12,  48-63. (1997).                                                     

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler :

1. Altıntaş, Halil, Benli, Muhammed ve Kaplan, Muhittin, (2016), “Oil Prices and Economic Growth: Evidence from NARDL”, International Congress of Management Economy and Policy, Vol 3 November 26-27, İstanbul, pp.2769-2780. http://www.icomep.com/icomep16-proceedings-book/

2. ALTINTAŞ, H. ve S. TABAN, “Türkiye’de İkiz Açık Sorunu ve Feldstein-Horioka Hipotezi: ARDL Yaklaşımı ve Nedensellik Araştırması”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, 15-16 Nisan 2010, Malatya, 1704-1734,(2010), (http://ozal.congress.inonu.edu.tr/ekitap.html).

3. ALTINTAŞ, H. ve B. ÖZ, “Türkiye’de Kur Değişkenliği ve İhracat İlişkisinin Ekonometrik Analizi: 1989-2008”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, 15-16 Nisan 2010, Malatya, 1964-1984, (http://ozal.congress.inonu.edu.tr/ekitap.html).

4. AYRIÇAY, Y. ve H. ALTINTAŞ, “Türkiye’de Asimetrik Bilgi ve Kredi Tayınlamasının Ekonometrik Analizi: 1992-2009”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi (Ed. İ. G. Yumuşak) Ocak-2010, Acıbadem, 91-106. (VII. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım 2009’da sunuldu)

5. Altıntaş, H.” Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyon Üzerine Geçiş Etkisinin Ekonometrik Analizi: 1989-2007, Econ Anadolu2009: Anadolu International Conference in Economics, Developments in Economic Theory, Modelling and Policy, Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Science, Department of Economics, June 17-19, 2009,Eskişehir (http://econ.anadolu.edu.tr/fullpapers/Altintas_econanadolu2009.pdf).

Ulusal Kitap/Kitapta Bölüm

1. ALTINTAŞ, H. Finansal Kriz Sonrası Kurumsal Yeniden Yapılandırma Deneyimleri: Güney Doğu Asya ve Türkiye Uygulaması, Küreselleşme Üzerine Notlar, O. Kaymakçı (Ed.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, (2007).

2. ALTINTAŞ, H. Neoliberal Politikalar: Brezilya ve Türkiye Uygulamaları, Küreselleşme Sürecinde Finansal Piyasalar, E. Alper Güvel ve Z. Mızırak (Ed.), Nobel Yayın Dağıtım,Ankara, Şubat (2008).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. AKKAYA, Ş. ve H. ALTINTAŞ, “Türkiye’de Karayolu Trafik Kazalarının İstatistik Analizi: 1989-1999,  5. Ulusal Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 10-12 Mayıs 2001, Adana. (http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bil56.htm).

2. ALTINTAŞ, H. ve R. ÇETIN, “Türkiye’de Dış Ticaret Belirleyicilerinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1989-2005”, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 28-30 Mayıs, Kuşadası Aydın, (2008). (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cilt 63, Sayı 4, 2008’de yayınlandı)

3. ALTINTAS, H. ve Y. AYRIÇAY, “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1987–2007”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Palandöken Erzurum. (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 71-98, 2010’da yayınlandı)

Editör Kurulu Üyeliği

Economics,  Science Publishing Group (WorldCat, Crossref, DRJI)

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=177

Yönetilen Tezler

1.      Sait KOÇAK, “Döviz Kurlarındaki İstikrarsızlığın KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri”, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

2.      Merva PALALI, “Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Finansal Sektör Üzerine Etkileri” K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

3.      Selcan ÜÇGÖZ,   IMF İstikrar Programları ve Ekonomik Etkileri: Latin Amerika ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması”, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

4.      Fatih ÖZTÜRK, “Dünya Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Türkiye’nin Rekabet Edebilirliği ve Ülke Karşılaştırmaları”, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

5.      Harun Reşit TUTARKAN “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansman Açıklarının Ekonomik Analizi”, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

6.      Erdal ALANCIOĞLU, Türkiye’de Kamu İç Borçlanması ve Ekonomik Etkileri:(1994-2006), K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

7.      Ahmet Cemil CEYHAN, Türkiye’de Dış Borç Sorunu ve Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi, ”, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

 

İLGİ ALANLARI


Finansal Krizler, Finansal İktisat, Para ve Merkez Bankası Politikaları, IMF ve İstikrar Politikaları