Yrd. Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU

asomuncu@erciyes.edu.tr  

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:Maliye

 

Anabilim Dalı

:Mali Hukuk

Fakülte

:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş Telefonu

:+90 352 207 66 66  Dahili: 30750

Fax

:+90 352 437 52 39

İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri

   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1994

Yüksek Lisans

:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998

YL Tezi
Danışmanı
:Kayıtdışı Ekonomi ve Vergilendirilmesi: Teori ve Türkiye Uygulaması 
:Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİNOĞLU

Doktora

:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

Doktora Tezi
Danışmanı
 
:Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeni
:
Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel

AKADEMİK ÜNVANLAR


Uzman  :1994 

Öğr. Gör.

:1998

Yrd. Doç. :2014
 

İDARİ GÖREVLER


Yürütmekte Olduğu İdari Görevler

Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı

Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı

Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı

Maliye Topluluğu Danışmanlığı

 

BİLİMSEL YAYINLARYayınlanan Makaleler

“Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi İdaresinin Etkinliği Üzerine”, Bakış Dergisi(GESİAD Yayını), 1997, Sayı: 3

“Avukatlık Faaliyetinin Vergi Mevzuatındaki Yeri ve Avukatlık Ortaklıklarında Hangi Defterlerin Tutulması Gerektiği ve de Ortaklıktan Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir Vergisinin Mahsubu Sorunu”, İstanbul Barosu Dergisi, Vergi Hukuku Özel Sayısı, Mart, 2008.

“Elektronik Ortamda Beyanname Verilmemesi Halinde Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasına Eleştirel Bakış”, Erciyes Dergisi (Kayseri SMMM Odası Yayını), Temmuz, 2009, Sayı. 1.

 “Defter Ve Belgeleri Gizleme (İbraz Etmeme) Suçunun Unsurları Ve Sonuçları”;  Erciyes Dergisi (Kayseri SMMM Odası Yayını), Ocak, 2010, Sayı. 3.

"Mükerrer Vergi Hukuku: Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığı'na Yetkiler Veren "Yetki" Başlıklı Mükerrer 257'nci Maddesini, Tarihi Süreçte Anayasal İlkeler ve Yargı Kararları Işığında Yeniden Okumak"; Legal Mali Hukuk Dergisi, Haziran, 2010, Sayı. 66

"6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Torba Kanun)'la Vergi Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi": Erciyes Dergisi (Kayseri SMMM Odası Yayını), Temmuz, 2010, Sayı. 5.SEMPOZYUM, KONGRE, PANEL ve KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER:

Konferans: “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaçakçılığı”, 15 Ocak 2001, Erciyes Üniversitesi Yozgat İİBF Konferans Salonu, Yozgat.

“Mükellef Hakları ve Türk Vergi Sistemindeki Yansımaları” “Yeni Vergi İdaresi Ve Mükellef Hakları” konulu Panel’de sunulan tebliğ, 21 Şubat 2006; ERÜ Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.

“Mali Af Türkiye için Gerekli midir?”, “Verginin Boyutları ve Vergi İdaresinde Toplam Kalite Yönetimi Konulu” Panelde sunulan tebliğ, 28 Mart 2002, ERÜ, Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.

“Kayseri’de Vergileme Kapasitesi ve Vergileme Gayreti” I. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, ERÜ Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri, Haziran 2003, (U. Dündar’la birlikte)

“Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde Belge Düzeninin Önemi” “Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesi Konusunda Yapılması Gerekenler” Konulu Panelde Sunulan Tebliğ, Kayseri İl Özel İdaresi Kültür Merkezi’20 Şubat 2007.

“Türk Vergi Sistemi ve Mükellefin Ödevleri” Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Girişimci Yetiştirme Programı kapsamında verilen seminer., 4 Mart 2007, Yozgat.

“Vergiye Gönüllü Uyumu Sağlamada Vergi Aflarının Etkileri”, “Vergiye Gönüllü Uyumu Artırmada Gelir İdaresi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konulu panelde sunulan tebliğ. 27 Şubat 2008, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu, Kayseri.

“Kayseri’de Vergi Algılama Anketi”, Mayıs 2008, (Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte.)

“Vergilemede Belirlilik İlkesinden Sapma ve Bir Vergi Adaletsizliği Örneği: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun II Sayılı Listesindeki Bazı Motorlu Araçlara Uygulanan ÖTV Oranları Nasıl Vergi Adaletsizliğine Sebep Oluyor?”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Eylül, 2008, İzmir.

“Mükerrer Vergi Hukuku: Maliye Bakanlığı’na Yetki Veren ve Ceza Öngören Eden Bazı Vergi Yasası Hükümlerine Verginin Yasallığı İlkesi ve Cezaların Yasallığı İlkesi Açısından Eleştirel Bakış”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Eylül, 2009, İzmir.EDİTÖRLÜK:

''I. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu: İnşaat/Taahhüt Sektöründe Muhasebe, Vergi ve Denetim” 15-16 Ocak 2010, Kayseri, Kayseri SMMM Odası Yayını, Yayın No: 04, Nisan, 2010, Kayseri; (Doç. Dr. Şaban Uzay ile birlikte)KATILDIĞI SEMPOZYUM, KONGRE VE KONFERANSLAR
:

“Katma Değer Vergisinde İstisna ve İade İşlemleri” Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 20 Mart 2001.

“Yeni Ekonomik Kararlar ve Muhasebe Mesleğinin Önemi” Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, (Düzenleme Komitesi Üyesi), 05.03.2002,Sabancı Kültür Sitesi.

“2001 yılı Kurum Kazançları, İstisna ve İndirimlerde Özellik Arz Eden Durumlar” Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası,.13.04.2002, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Konferans Salonu, Kayseri.

“Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi”, Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 06 Mart 2003, Kayseri

Prof. Dr Adnan Tezel Günleri: “Vergi Hukuku”, Bahçeşehir Üniversitesi Global Hukuk Programları Direktörlüğü ( IGUL-Institute for Global Understanding of Rule of Law at Bahçeşehir University), 14/15 Ocak, 2005, İstanbul.

Prof. Dr. Adnan Tezel Toplantısı-“Vergi ve Hukuk” Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Selim Kaneti Vergi Hukuku Merkezi, 31 Mayıs 2007, İstanbul..

“5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği” Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, 13 Nisan 2007, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, Kayseri.

Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi (I), TÜRMOB, TESMER, 7-11 Şubat 2007, Antalya’

Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi(II), TÜRMOB, TESMER, 6-10 Haziran 2007, Bursa, Uludağ.

Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi(III) , TÜRMOB, TESMER, 13-16 Mart 2008, Kayseri.

Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi(IV), TÜRMOB, TESMER, 7-10 Temmuz2008, Van.

“Katılımcı Yerel Kalkınmada İyi Örnekler Ödülleri Konferansı” (TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu/Ulusal İnovasyon Girişimi; Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi; Friedrich Naumann Vakfı ve Dünya Gazetesi işbirliği ile.), 23-24 Mayıs 2008, Ankara.

“Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Alexader von Humboldt Vakfı, 26/27 Nisan 2010, İstanbul.KATILDIĞI TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMLARI:

15. Türkiye Maliye Sempozyumu: “Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Bu Yapılanmada Performans Yönetimi ve Denetiminin Yeri”(2000)

16. Türkiye Maliye Sempozyumu: “1980 Sonrası Mali Politikalar” (2001)

17. Türkiye Maliye Sempozyumu: “Avrupa Birliği'ne Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu” (2002)

18. Türkiye Maliye Sempozyumu: “Türkiye'de Kamu Borçlanması (Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Beklentiler)” (2003)

20. Türkiye Maliye Sempozyumu: “Türkiye'de Yeniden Mali Yapılanma” (2005)

21. Türkiye Maliye Sempozyumu: “Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler” (2006)

23. Türkiye Maliye Sempozyumu: “Türk Vergi Sisteminin Küresel Gelişmeler Bağlamında Değerlendirilmesi” (2008)KATILDIĞI ULUSLARARASI KONGRELER:

Dünya Muhasebe Kongresi, (WCOA), 13-16 Kasım 2006, İstanbul.

 

VERDİĞİ DERSLER


Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi

Vergi Ceza Hukuku

Vergi Yargılama Hukuku

Uluslararası Maliye 

 

İLGİ ALANLARI


SANAT ÇALIŞMALARI:

1986-1988: Kayseri Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü

1989-1991: Kayseri Melikgazi Belediyesi Konservatuarı Klasik Türk Musikisi Korosu

1993-1995: Kayseri Ahmet Mithat Güpgüpoğlu Klasik Türk Musikisi Korosu

2005-2008: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Klasik Türk Musikisi Korosu

DAĞCILIK ZİRVE TIRMANIŞLARI:

23 Nisan 1987 Erciyes Doğu Zirvesi (3900 m)

29 Ekim 2003 Erciyes Doğu Zirvesi (3900 m)